Uchwała Nr 15/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. i uchwałą nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz § 4 regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej XV Krajowy Zjazd przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

1) Złotą:

- mgr inż. Bronisławowi Przybyszowi – nr członkowski KUP/BO/3499/02,

- inż. Andrzejowi Kucharskiemu – nr członkowski MAP/BO/0038/01,

- mgr inż. Janowi Żakowskiemu – nr członkowski MAP/BD/0025/04,

- inż. Jerzemu Putkiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/0280/09,

- inż. Ryszardowi Rakowi – nr członkowski MAZ/BO/0981/02,

- mgr inż. Grzegorzowi Dubikowi – nr członkowski PDK/BO/0416/02,

- mgr inż. Leszkowi Kaczmarczykowi – nr członkowski PDK/IS/0991/01;

2) Srebrną:

- mgr inż. Ryszardowi Rotterowi – nr członkowski DOŚ/BO/0473/02,

- mgr inż. Małgorzacie Boryczko – nr członkowski MAP/BO/0764/07,

- mgr inż. Marcie Kot – nr członkowski MAP/WM/4428/01,

- mgr inż. Annie Dąbrowskiej-Laskoś – nr członkowski PDK/BO/0114/01,

- mgr inż. Aurelii Mirek – nr członkowski PDK/IS/1255/03,

- inż. Marianowi Zdunkowi – nr członkowski WAM/BO/3100/01.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.