Uchwała Nr 14/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie porządku obrad XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale 4/16 XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie porządku obrad XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały