Uchwała Nr 8/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2015.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2015.

2. W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:

1) sprawozdanie z działalności merytorycznej,

2) bilans za rok 2015,

3) rachunek zysków i strat za rok 2015,

4) informacja dodatkowa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2015 przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały