Uchwała Nr 9/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2014.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2014.

2. W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:

1)      sprawozdanie z działalności merytorycznej,
2)      bilans za rok 2014,
3)      rachunek zysków i strat za rok 2014,
4)      informacja dodatkowa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2014 przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały