Uchwała Nr 25/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42  z późn. zm.)   uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 11/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą nr 25/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2)    ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
3)    rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności  zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. 1.     Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten zjazd.
2.     Rzecznik nie pełniący funkcji koordynatora przez ostatnie dwie kolejne kadencje wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.
3.     Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
4. W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do okręgowego zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.”;4) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4. Rzecznik:
1)     jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
2)    składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
3)     składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
4)     przedkłada sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.”;

5) w  § 5:
a) w ust. 1 skreśla się:
    - wyrazy „dyscyplinarne i”,
    - wyrazy „z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
                a) stron i obrońców,
                b) postępowania wyjaśniającego,
                c) postępowania odwoławczego,
                d) wykonania orzeczeń,
                e) wznowienia postępowania,
                f) kosztów postępowania”,
    b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Rzecznik koordynujący pracę rzeczników na prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.”;

8) w § 8”
a) w ust.1 skreśla się wyrazy „okręgowego” oraz „odpowiedzialności zawodowej”,
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki związane z działalnością rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez rzecznika pokrywane są z budżetu okręgowej izby.”;

9) w § 9 skreśla się wyraz „okręgowego” oraz „odpowiedzialności zawodowej”;


10) po § 9 dodaje się § 10 w brzmieniu:
„§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.