W dniach 4-7 października 2018 r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbyło się spotkanie organizacji budowlanych (izb i związków) krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. W obradach uczestniczyli: Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Pawłowski i Zygmunt Rawicki – wiceprezesi PIIB.

15 września br. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała Dzień Budowlanych połączony w tym roku z obchodami Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Podstawowym celem tej koncepcji było pokazanie roli, jaką odgrywają inżynierowie budownictwa w społeczeństwie i uwydatnienie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa obecnie oraz w przyszłości.

W uroczystości wzięło udział wielu członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaproszeni goście, m.in. Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP; Dariusz Balwierz, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin; Andrzej Łukaszczyk reprezentujący Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego; Wojciech Dziedzic, reprezentujący Małgorzatę Wojdę p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie; Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej; Alicja Siuta-Olcha, prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Środowiska PL, Marek Grabias, prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury PL, przewodniczący i przedstawiciele okręgowych rad Mazowieckiej, Małopolskiej, Podkarpackiej i Świętokrzyskiej OIIB. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady  PIIB.

Po otwarciu spotkania i powitaniu gości oraz uczestników, Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB podkreśliła  znaczenie oraz rolę, jaką odgrywają inżynierowie budownictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym państw członkowskich Unii Europejskiej. W szczególności zaś w tworzeniu warstwy kulturowej, która daje podstawę rozwoju społeczeństwa. Unia Europejska  ocenia, że inżynierowie mogą zwiększyć przez swoją pracę dochód narodowy o 2,6%, co oznacza ok. 700 tys. nowych miejsc pracy. Dlatego tak ważna jest promocja pracy inżynierów budownictwa wśród społeczeństwa oraz działania integracyjne środowisk inżynierów i społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Przewodnicząca LOIIB nawiązała do obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa w 2018 r i zaakcentowała zapisy Proklamacji przygotowanej przez European Council of Engineers Chambers (ECEC), przedstawiające działalność inżynierów budownictwa oraz ich rolę w postępie społecznym, gospodarczym i kulturowym. J. Gieroba przypomniała uwagę z Proklamacji ECEC: „ Rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny każdego kraju byłby niemożliwy bez wkładu inżynierów budownictwa, ich wykształcenia, fachowej wiedzy i doświadczenia. Wpływ ich działalności – w postaci różnorodnych budynków i infrastruktury – widać gołym okiem. Inżynierowie budownictwa cieszą się zwykle społeczną akceptacją, a nierzadko są wręcz podziwiani. Mimo dynamicznego rozwoju i bardzo nowoczesnych osiągnieć inżynieria często uznawana jest za raczej tradycyjną dziedzinę techniki. Takie podejście można zaobserwować w wielu krajach świata, nie wyłączając Europy”.

O roli i znaczeniu inżynierów budownictwa mówił także Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odniósł się do prowadzonych obecnie prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa oraz zadeklarował chęć współpracy i współdziałania przy tworzeniu tych ważnych dla środowiska, jak i społeczeństwa aktów prawnych.

Zawód inżyniera budownictwa obejmuje bardzo wiele skomplikowanych umiejętności, dotyczy bardzo szerokiej i różnorodnej wiedzy i to właśnie między innymi z tego powodu stał się zawodem zaufania publicznego – zauważył Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. – Wyróżnikiem takich zawodów jest prawo do stworzenia samorządu zawodowego, który ma swoje określone obowiązki i prawa. Myślę, że to bardzo dobrze, że spotykamy się w takim dniu, że świętujemy to, że jesteśmy razem twórcami pięknych obiektów budowlanych.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Artura Szymczyka, zastępcę Prezydenta Miasta Lublin – Joannie Gierobie, przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB, Medalu 700-lecia Miasta Lublina  w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.

Uroczystość obchodów Dnia Budowlanych w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa była także okazją do wręczenia odznaczeń. Złotą Odznaką Honorową PIIB został odznaczony Cezary Jędrak. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali – Bogdan Kucharski, Zbigniew Miłosz i Tadeusz Wagner.

Uhonorowano także osoby świętujące 50 i 60-lecie nadania uprawnień budowlanych okolicznościowymi medalami oraz pismami gratulacyjnymi od Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa KR PIIB. Podczas uroczystości zostały również ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe – inżynierskie i magisterskie  wykonane na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

W  październikowym  wydaniu czasopisma „Builder” ukazał się wywiad pt. „Dbamy o zawód” przeprowadzony ze Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

W dniach 13–15 września br. odbyło się w Łodzi spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Podczas szkolenia omawiano m.in. podstawowe zasady nadawania uprawnień budowlanych oraz  problemy praktyczne związane z postępowaniem kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym. Przedstawiono także projekt nowego systemu informatycznego organizacji sesji egzaminacyjnych.

12 września 2018 r. odbyła się czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEPPIS 2018. W Regionalnym Centrum Innowacyjności, Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi „COMA”, funkcjonujące na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ) UTP w Bydgoszczy. Jego statutowym zadaniem jest m.in. integracja środowiska akademickiego i praktycznego wokół problemów zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy. Warto podkreślić, iż konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Ponadto wydarzenie zostało wpisane do kalendarza obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018EYCE).

Wśród zaproszonych uczestników tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu z Polski, innych krajów europejskich, Iranu i Kanady. Na uwagę zasługuje bogaty program konferencji, który obejmował dwie sesje naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania projektami budowlanymi. Podczas obrad CEPPIS 2018 szczególną uwagę skupiono na wyzwaniach stojących przed branżą budowlaną. Prelegentami byli zaproszeni na to wydarzenie naukowcy z Azerbejdżanu, Egiptu, Hiszpanii, Iranu, Kanady, Polski i Turcji. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat współczesnych problemów budownictwa i zarządzania projektami budowlanymi.

Gorąca dyskusja dotycząca poszczególnych wystąpień, a także konfrontacja dwóch punktów widzenia – zwolenników zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych – towarzyszyły obradom do samego końca. Konferencję zamknęła obietnica dalszych cyklicznych spotkań w sprawie doskonalenia zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi.