W trakcie posiedzenia Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 15 grudnia br., dokonano podsumowania i aktualizacji budżetu izby za 2021 r., a także podjęto uchwały m.in. w sprawie wniosków przyjętych na ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB, wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w 2022 r. oraz dostępu do usługi „Serwis Budowlany”.

 

Grudniowe obrady Krajowej Rady PIIB przeprowadzono w trybie hybrydowym, jednak tym razem większość członków przybyła osobiście na posiedzenie. Prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, powitał zebranych oraz osoby łączące się zdalnie i wskazał na dużą liczbę materiałów, którą przesłano przed zebraniem – w zatwierdzonym przez członków KR PIIB porządku obrad znalazło się aż 17 punktów (zdjęty został punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwał: 389/R21 oraz 390/R/21 Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB).

 

Obradujący przyjęli przygotowany przez Danutę Gawęcką, sekretarz KR PIIB, protokół z poprzedniego posiedzenia organu. Podjęto również uchwałę w sprawie zakupu dostępu do usługi „Serwis Budowlany”. Przy tej okazji wspomniano, że liczba członków PIIB zainteresowanych korzystaniem z tej usługi stale wzrasta.

 

W dalszej części obrad sekretarz Krajowej Rady PIIB omówiła schemat sprawozdania za 2021 r. W porównaniu z ubiegłorocznym harmonogramem zdjęte zostały dwa sprawozdania – Zespołu ds. Przebudowy i Modernizacji Budynku Przeznaczonego na Siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie oraz Zespołu ds. Grupowego Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa. Dodane będą w ich miejsce raporty dwóch nowych grup powołanych w 2021 r. – Zespołu ds. organizacji jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego oraz Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Zatem liczba rocznych sprawozdań i ich układ pozostaną zachowane wzorem ubiegłych lat. Jednocześnie ze względu na kończącą się kadencję 2018–2022 sprawozdania będą uzupełnione o informacje dotyczące tego okresu.

 

Członkowie KR PIIB podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji Komisji Wnioskowej KR PIIB (której przewodniczy Piotr Korczak), dotyczącej wniosków z XX Krajowego Zjazdu i okręgowych zjazdów w 2021 r. Ponieważ zjazdy odbywały się w trybie zdalnym, na Krajowej Radzie PIIB spoczywał obowiązek rozstrzygnięcia, które z tych wniosków (44 zgłoszonych w izbach okręgowych oraz 26 zgłoszonych podczas Zjazdu Krajowego PIIB) będą przekazane do realizacji. Wiele spraw dotyczyło zmian w przepisach budowlanych, zasad wyceny pracy inżynierów budownictwa, zmian związanych z sytuacją pandemiczną (retransmisje webinariów, brak możliwości dyskusji w przypadku zjazdu realizowanego w trybie online). Komisja Wnioskowa PIIB prześle informacje o decyzji KR PIIB i sposobie załatwienia wniosków do okręgowych rad celem poinformowania wnioskodawców.

 

Podsumowanie działań z ostatnich 12 miesięcy i założenia programowe na 2022 r. omówiła Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu Wydawnictwa PIIB. W minionym roku w portfolio wydawnictwa znalazły się wszystkie dotychczasowe tytuły: miesięcznik „Inżynier Budownictwa” o objętości 100 str. – 11 numerów, kwartalnik „Przewodnik Projektanta” o objętości 76 str., jak również rocznik „Kreator Budownictwa Roku” wydawany w ramach cyklicznie realizowanego projektu. WPIIB prowadziło również trzy serwisy internetowe: www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl oraz www.kreatorbudownictwaroku.pl.

– Zgodnie z przyjętą dla wydawnictwa strategią wdrożone zostały nowe technologie. Za pomocą platformy Scriptoo uruchomiono nowoczesne wydania elektroniczne wszystkich czasopism. Są one dostępne dla członków izby w portalu członkowskim, który został zintegrowany z nową platformą do e-wydań. Jednocześnie nadal publikowane są w portalu wersje pdf, zgodnie z oczekiwaniami członków PIIB – wyjaśniła prezes WPIIB.

Pomimo pandemicznych trudności w realizowaniu działań eventowych wydawnictwo z sukcesem zrealizowało projekt Kreator Budownictwa Roku 2021. Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronach www.piib.org.pl oraz www.kreatorbudownictwaroku.pl. Wydawnictwo PIIB było zaangażowane również w promocję Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. Szczegółowa informacja o tych działaniach została zawarta w raporcie dotyczącym organizowanego przez PIIB wydarzenia (został udostępniony wszystkim członkom Krajowej Rady PIIB). W 2021 r. rozliczona została pozytywnie dotacja przyznana w 2020 r. przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej, dzięki której sfinansowany został kolejny etap cyfryzacji wydawnictwa.

Na zakończenie prezes WPIIB omówiła założenia programowe dla „Inżyniera Budownictwa” na 2022 r. – regularnie publikowane będą artykuły z branż: budownictwa ogólnego, instalacji sanitarnych, elektrycznych, budownictwa mostowego, drogowego, kolejowego i innych. W planach wydawniczych są m.in.: przygotowanie e-booka do nauki języka angielskiego dla inżynierów oraz produkcja filmów i webinarów w zakresie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, problemów projektowych i wykonawczych, nowych technologii czy bezpieczeństwa pracy.

 

Następnie członkowie KR PIIB podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w 2022 r. Obradujący zapoznali się również ze szczegółową informacją na temat realizacji budżetu i aktualnego stanu finansów PIIB, przedstawioną przez Zbigniewa Kledyńskiego oraz Andrzeja Jaworskiego, skarbnika PIIB. Podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji omawianego budżetu, a także wcześniejszej spłaty pożyczki udzielonej PIIB przez Kujawsko-Pomorską OIIB.

 

W dalszej części spotkania Zygmunt Meyer, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB, omówił udział członków izby w pracach ECCE i ECEC. Podjęto również uchwałę zatwierdzającą opłacenie składek z tytułu członkostwa w wymienionych organizacjach w 2022 r.

 

Kolejnym ważnym i obszernie omawianym punktem obrad była informacja Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), którą zaprezentowali Roman Karwowski, przewodniczący zespołu, oraz Tomasz Piotrowski, zastępca przewodniczącego. W sprawozdaniu ujęty został szacunkowy koszt wdrożenia i obsługi SEOD w okręgowych izbach, jak również biurze PIIB. Szczegółowo omówione zostały oferty kilku firm. Krajowa Rada PIIB zaakceptowała przekazaną informację Zespołu ds. SEOD i zarekomendowała jego dalsze działania zgodnie z kompetencjami.


Roman Karwowski, przewodniczący Zespołu ds. SEOD

 

Podsumowania ubiegłorocznych zebrań szkoleniowych organów KR PIIB dokonali: Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik  Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator (zreferowane zostały spotkania KROZ oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego), Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Sekretarz KR PIIB przekazała uczestnikom spotkania najnowsze informacje dotyczące Budmy. Wydarzenie rozpocznie się 31 stycznia 2022 r. Kongresem Budownictwa Polskiego. Prof. Zbigniew Kledyński jest członkiem rady programowej kongresu. Natomiast 2 lutego odbędzie się Dzień Inżyniera Budownictwa organizowany przez Wielkopolską OIIB. W tym terminie zaplanowano również następne obrady Krajowej Rady PIIB.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat