14 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP. MIiR zaprosiło delegacje obu izb w związku z prekonsultacjami dotyczącymi projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa podczas spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju reprezentowali: prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, kol. Andrzej Falkowski i dr hab. Joanna Smarż. W skład delegacji Izby Architektów RP weszli Małgorzata Pilinkiewicz, prezes IARP, Wojciech Gęsiak, Wojciech Gwizdak i Piotr Andrzejewski.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest przeciwna rozdzielaniu regulacji dotyczących zawodu architekta i inżyniera budownictwa. Zawody te od początku nadawania uprawnień budowlanych uznawane były zawsze za zawody pokrewne i związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie.

11 lipca br. PIIB otrzymała z MIiR, w ramach tzw. prekonsultacji, sygnalizowane już wcześniej dwa projekty ustaw: o architektach oraz o inżynierach budownictwa. Generalne stanowisko PIIB w tej sprawie było już przedmiotem dyskusji na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB, jaki odbył się w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2018 r. Stanowisko zostało opublikowane na stronie internetowej PIIB 2 lipca br. (https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/3494-2018-07-02-12-04-25 ).

Na podstawie, wymuszonej krótkim czasem prekonsultacji, ograniczonej dyskusji wewnątrzizbowej, została opracowana obszerna opinia na temat przedłożonych projektów ustaw, odwołująca się m.in. do wcześniejszych zamierzeń legislacyjnych resortu odpowiedzialnego za budownictwo. Dlatego też przy piśmie opiniującym z dnia 17 lipca 2018 r. i przekazanym do MIiR znajdowało się, aż 6 obszernych załączników. Przywołaną opinię PIIB z dnia 17 lipca 2018 r. (wraz z załącznikami) oraz opiniowane projekty ustaw z dnia 10 lipca 2018 r. przedstawiamy w dołączonych plikach.

Generalny postulat PIIB, aby nie rozdzielać regulacji dotyczących zawodów i związać je, jak jest to aktualnie i od kilkudziesięciu lat, z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie, wynikającymi z kolei z prawa budowlanego – nie zyskał uznania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i nadal trwają prace nad odrębnymi aktami prawnymi.

Podczas spotkania 14 sierpnia br. przedstawicieli MIiR, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP, w toku ponad 4-godzinnej wymiany poglądów omówiono rozumienie kilku najbardziej kontrowersyjnych propozycji przepisów, jakie miałyby regulować relacje między zawodami i ich rolę w procesach: planistycznym, inwestycyjnym i budowlanym.

Kluczową kwestią jest fundamentalna różnica w konstytuowaniu obu zawodów, widoczna już w początkowych zapisach projektów ustaw. Sytuuje ona zawód architekta wokół idei wszechobecnej i bardzo szeroko rozumianej architektury, natomiast zawód inżyniera budownictwa jako wykonawcy czynności określonych w posiadanych uprawnieniach budowlanych. Konsekwencją takiego podejścia byłaby m.in. likwidacja aktualnej specjalności architektonicznej, jako takiej, gdyż w propozycjach IARP dotychczasowe uprawnienia architektoniczne byłyby „niepodzielne” i przynależne tylko architektom, tj. osobom z wykształceniem architektonicznym, po egzaminie w IARP i członkom tej izby.

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji – gospodarz spotkania – przygotuje i przedstawi na piśmie konkluzje z przeprowadzonych rozmów, aby przedstawiciele izb zawodowych mogli się do nich odnieść również w formie pisemnej. Najprawdopodobniej nie było to ostatnie spotkanie w tej sprawie.

Załączniki:

- pismo przewodnie,
- zał. 1,
- zał. 2,
- zał. 3,
- zał. 4,
- zał. 5,
- zał. 6,
- Projekt ustawy o inżynierach,
- Projekt ustawy o architektach.