Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a działalność gospodarcza
( fragment artykułu "Inżynier Ubezpieczony’" opublikowanego w Biuletynie Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 3 z 2007 r.).

"Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a działalność gospodarcza

Z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC jednoznacznie wynika, że musi istnieć ścisły związek szkody z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Także wszystkie czynności inżyniera nie mające znamion samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz nie wymagające posiadania uprawnień budowlanych nie wchodzą w zakres przedmiotowego ubezpieczenia.

Nawet w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia szkód, które nie będą objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, ponieważ zakres odpowiedzialności inżyniera-właściciela jednoosobowego przedsiębiorstwa – jest szerszy niż zakres odpowiedzialności cywilnej inżyniera – osoby fizycznej wykonującej tylko i wyłącznie samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Mimo że w jednym i drugim wypadku może chodzić o jedną i tą samą osobę, to jednak przepisy prawa zupełnie inaczej kształtują zakres jej odpowiedzialności jako przedsiębiorcy, a inaczej jako osoby fizycznej pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nie wszystkie szkody obciążające odpowiedzialność przedsiębiorcy będą więc angażowały odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego. Dlatego bardzo ważne jest żeby osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadały dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpieczające wszystkie obszary wykonywanej działalności.

Realna ochrona ubezpieczeniowa

Przy zawieraniu dobrowolnego ubezpieczenia OC zasadniczą kwestią jest ustalenie właściwej wysokości sumy gwarancyjnej, stanowiącej górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę oraz odpowiedniego zakresu ubezpieczenia dobranego do specyfiki firmy. Wykupienie polisy OC opiewającej na niską sumę gwarancyjną i charakteryzującej się wąskim zakresem ubezpieczenia nie zapewni realnej ochrony i pokrycia ewentualnych roszczeń. Warto pamiętać, że szkoda może przewyższać wartość samego kontraktu (jego przedmiotu).

W ramach umowy ochronę ubezpieczeniową rozciągnąć można – poprzez włączenie dodatkowych klauzul - na szkody, jakie poszkodowanym wyrządzić mogą podwykonawcy ubezpieczonego, szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty dokumentów będących własnością lub powierzonych ubezpieczonemu (np. dokumentacja projektowa), a także szkody wynikające z czynności wykonywanych poza granicami kraju. Odrębnemu ubezpieczeniu podlegają szkody, jakie powstać mogą w mieniu nie będącym własnością ubezpieczonego użytkowanym na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej (ryzyko OC najemcy), szkody wynikające z wypadków przy pracy (ryzyko OC pracodawcy) czy szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (ryzyko OC za produkt)."