Tygodnik Gazeta Prawna „Dziennika Gazety Prawnej” opublikował (10.05.2019 r.) wywiad pt. „Korzystnych rozwiązań jest mniej, niż się spodziewaliśmy” przeprowadzony przez red. Jakuba Styczyńskiego z Andrzejem Falkowskim, przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz przedstawicieli ministerstwa dotyczące kolejnych projektów ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa i ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Celem spotkania miało być uzgodnienie wspólnego stanowiska w kwestiach, wynikających ze zgłaszanych przez izby uwag do nowych wersji projektów.

26 kwietnia i 27 kwietnia 2019 r.  odbyły się dwa ostatnie w tym roku okręgowe zjazdy sprawozdawcze w Mazowieckiej oraz Podkarpackiej OIIB. Okręgowe Rady otrzymały absolutorium i delegaci przyjęli przedstawione sprawozdania organów statutowych z działalności za 2018 r. Delegaci Mazowieckiej  i Podkarpackiej OIIB przyjęli stanowiska w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

24 kwietnia 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2018 Krajowej Rady PIIB oraz zapoznano się ze sprawozdaniami: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przyznano dwa  Medale Honorowe PIIB oraz zapoznano się z wynikami ankiety dotyczącej czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.