BUDŻET  POLSKIEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2020 ROK

     

 

Wpływy :

   

 

1.1.   Składki członkowskie:     116 700 członków x   72,00 zł (6 zł/ m-c)

8 402 400,00 zł

 

1.2.   Odsetki od  depozytów

 

190 000,00 zł

 

1.3.   Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

40 000,00 zł

 

1.4.   Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

522 000,00 zł

 

Razem 

 

9 154 400,00 zł

 

     

 

Wydatki :

   

 

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, katering

 

260 000,00 zł

 

2.2.   Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń              

 

260 400,00 zł

 

2.3.   Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne                      

 

215 000,00 zł

 

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów                        

140 000,00 zł

 

2.5.   Płace                                  

 

2 385 000,00 zł

 

2.6.   Nagrody roczne personelu

 

190 000,00 zł

 

2.7.   ZFŚS

 

34 000,00 zł

 

2.8.   Ryczałty

 

650 000,00 zł

 

2.9.   Ekwiwalenty

 

340 000,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

60 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu                                        

 

500 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR        

510 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

460 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

300 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji                                         

 

300 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz                           

 

520 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

150 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

107 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

38 000,00 zł

 

2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

130 000,00 zł

 

2.21 Serwis Budowlany

 

200 000,00 zł

 

2.22 Spłata pożyczek z OIIB

 

1 405 000,00 zł

 

Razem

 

9 154 400,00 zł

 

 

         
WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2020 ROKU  
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, poczęstunek
podatek od nieruchomości 12 m-cy x 1 500 zł/m-c 18000
media i obsługa posesji 12 m-cy x   8 000 zł/m-c 96000
sprzątanie biura   12 m-cy x  6 000 zł/m-c 72000
katering i art.spożywcze 12 m-cy x   6 000 zł/m-c 72000
Razem       258000
Przyjęto       260000
         
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń
serwis sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych 12 m-cy x 2 000 zł/m-c 24000
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO  12 m-cy x 9 000 zł/m-c  108000
Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką  5 zestawów x 4 000 zł/zestaw 20000
zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO 10000
dzierżawa serwerów 2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy 48000
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy) 6000
zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia 20000
drobne naprawy, adaptacje pomieszczeń (przyjęto szacunkowo) 25000
Razem       261000
Przyjęto       260400
         
2.3.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne., bankowe i inne : 215000
         
Przyjęto       215000
         
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, prenumeraty elektroniczne, 
drukowanie materiałów -przyjęto wg wyk. 2018 140000
Przyjęto       140000
2.5 Płace personelu:    
wynagrodzenia brutto , ZUS pracodawcy 12 m-cy x 157.046 zł/m-c x 1,2 = 2.261.462 zł 2385000
dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe 12 m-cy x 363 zł * 28 osób x  = 122.000 zł
2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji ( w tym ZUS) 157.046 zł x1,20 190000
2.7. ZFŚS     28osób x 1.180 zł/os  34000
         
2.8.Ryczałty       
Prezes Krajowej Rady                            = 2,0  średniej   
2 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,
sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ 9 os. x 0,5 x 2,0 =  9,0 średnch
                                 
Razem     12m-cy x 4.900 zł x 11,0 średniej 646800
Przyjęto       650000
2.9.Ekwiwalenty:      
Krajowy Zjazd -   191 os. x 175 zł/os. 33425
Rada Krajowa -   7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os. 45325
Prezydium RK -   8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os. 5600
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.- 7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.   18375
Prezydium KKK -   7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. 6125
Krajowy Sąd Dyscyplinarny  - 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 11200
Przygotowanie rozpraw KSD     - 40 spraw x 20 godz./sprawę        x 35 zł 28000
Rozprawy KSD -   12  wokand x 5 sędziów x 175 zł/os.  10500
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – posiedzenia 4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. 3500
KROZ – postępowania wyjaśniające - 60 postępowań x 10 godz.  21000
      x 35 zł/godz.
Krajowa Komisja Rewizyjna - 8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. 11200
Kontrole  KKR     -   500 godz. x 35 zł/godz. 17500
Nadzory KKR  -   32 nadzory x  175 zł/os. 5600
Komisja Prawno-Regulaminowa - 3 posiedz. x 16 os.  x 175 zł/os. 8400
Komisja Wnioskowa - 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 11200
Komisja Ustawicznego Szkolenia Zawodowego - 6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 16800
Komisja Współpracy z Zagranicą - 6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os. 3150
Pozostałe Komisje i zespoły 10 x 5 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. 70000
Razem       326900
Przyjęto        340000
         
2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy : 12 m-cy x 5.000 zł/m-c 60000
Przyjęto       60000
         
         
2.11.Delegacje i koszty transportu: 12 m-cy x 42.000 zł/m-c 504000
Przyjęto       500000
         
         
  2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR  
                                                                                          2,00 zł/egz. x 11 numerów x 102 900 egz. x 1,23   +
      1,00 zł/egz. x 11 numerów x 16 000 egz. x 1,23   = 3000954
Uczestnictwo  izb okręgowych w kosztach wydania 1,60 zł/egz. x 11 num. x 115200 egz. x 1,23 + -2493850
Razem       507104,4
        510000
2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji 1,80 zł/adres x 102700 adresów x 11 numerów 2033460
         
zwrot z OIIB za wysyłkę biuletynów i insertów 11 numerów x 40.000 zł -440000
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki 1,00 zł/adres x 102 700 adresów x 11 numerów -1129700
Razem       463760
Przyjęto       460000
         
         
2.14.Koszty zjazdu krajowego:   300000
Przyjęto         300000
         
2.15.Koszty szkoleń i konferencji:  
  Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych) 300000
Przyjęto         300000
2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz  
        520000
         
Przyjęto         520000
         
2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo) 150000
Przyjęto         150000
         
2.18.Koszty współpracy z zagranicą  107000
(przyjęto szacunkowo)    
Przyjęto       107000
         
2.19.Nagrody fundowane przez PIIB   
( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo 38000
Przyjęto       38000
         
2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm  130000
Przyjęto       130000
         
2.21 Serwis Budowlany   200000
Przyjęto       200000
         
2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami 1405000
Przyjęto       1405000