1.

Wpływy – przychody:

 

 

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę: 115 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

 

 


8 316 000,00 zł

 

1.2. Odsetki od depozytów

 

410 000,00 zł

 

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

 

54 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

 

525 000,00 zł

 

Razem

 

 

9 305 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

 

 

750 000,00 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

240 000,00 zł

 

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

 

240 000,00 zł

 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

 

180 000,00 zł

 

2.5. Płace

 

2 256 000,00 zł

 

2.6. Nagrody roczne personelu

 

180 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

 

32 000,00 zł

 

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady

 

605 000,00 zł

 

2.9. Ekwiwalenty

 

350 000,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

72 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu

 

450 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

1 800 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

 

480 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

 

280 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

 

250 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

550 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

 

100 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

 

100 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

40 000,00 zł


2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm

130 000,00 zł

2.21 Serwis Budowlany

200 000,00 zł

 

2.22. Rezerwa

 

 

20 000,00 zł


Razem

 

 

9 305 000,00 zł

 

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2016 ROKU

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

 

 

 

 

czynsz

12 m-cy x 45 000 zł/m-c

=

540 000,00 zł

 

media i obsługa posesji

12 m-cy x 3 500 zł/m-c

=

42 000,00 zł

 

sprzątanie biura

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

96 000,00 zł

 

katering i art.spożywcze 12 m-cy x 6 000 zł/m-c = 72 000,00 zł

 

Razem750 000,00 zł


Przyjęto750 000,00 zł

 

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

 

 

 

serwis sprzętu komputerowego

12 m-cy x 2 000 zł/m-c

=

24 000,00 zł

 

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

 

Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką

7 zestawy x 3 000 zł/zestaw

=

21 000,00 zł

 

zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO

 

 

10 000,00 zł

 

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

=

48 000,00 zł

 

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

 

 

6 000,00 zł

 

zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia

 

 

10 000,00 zł

 

drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)

 

 

14 000,00 zł

 

Razem240 000,00 zł


Przyjęto240 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

240 000,00 zł

 

 

Przyjęto240 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

 

 

180 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Przyjęto180 000,00 zł

 

2.5 Płace personelu:

 

 

 

 

Pensja

12 m-cy x 148.157 zł/m-c x 1,2=2.134.000 zł

 

2 256 000,00

 

dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe
12 m-cy x 350 zł*29 osób x= 122.000 zł


 

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)

148.157 zł x1,20

 

180 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

29 osób x 1100 zł/os.

 

32 000,00 zł

 

 

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady:

 

 

 

 

Prezes Krajowej Rady

średniej = 2,00

 

 

 

3 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

 

 

 

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ

10os. x 0,5 x 2,0średniej

= 10,0 średniej

 

 

Razem

12m-cy x4 180zł x 12,0 średniej

= 601 920,00 zł.

 

Przyjęto605 000,00 zł

 

2.9. Ekwiwalenty:

 

 

 

 

Krajowy Zjazd -

191 os. x 175 zł/os.

=

33 425,00 zł

 

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os.

=

45 325,00 zł

 

Prezydium RK -

8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os.

=

5 600,00 zł

 

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

=

18 375 00 zł

 

Prezydium KKK -

7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

6 125,00 zł

 

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

 

Przygotowanie rozpraw KSD -

50 spraw x 25 godz./sprawę x 35 zł

=

43 750,00 zł

 

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 175 zł

=

10 500,00 zł

 

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

3 500,00 zł

 

KROZ – postępowania wyjaśniające -

100 postępowań x 10 godz.

x 35 zł/godz.

=

35 000,00 zł

 

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

 

Kontrole KKR -

500 godz. x 35 zł/godz.

=

17 500,00 zł

 

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 175 zł

=

5 600,00 zł

 

Kom. Prawno-Regulam.-

10 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

28 000,00 zł

 

Kom. Wnioskowa -

6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

16 800,00 zł

 

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

16 800,00 zł

 

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os.

=

3 150,00 zł

 

Kom. powołane doraźnie

10 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

=

26 250,00 zł

 

Razem338 100,00 zł


Przyjęto350 000,00 zł

 

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 6.000 zł/m-c

=

72 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

72 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 37 500 zł/m-c

=

450 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

450 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

 

 

 

 

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 000 egz. x 1,23

=

3 166 020,00 zł

 

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

0,90 zł/egz. x 11 numerów

x 114 000 egz. x 1,23

=

- 1 388 178,00 zł

 

Razem

 

 

1 777 842,00 złPrzyjęto1 800 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

1,80 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

2 316 600,00 zł

 

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 50 000 zł

=

- 550 000,00 zł

 

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 287 000,00 zł

 

Razem

 

 

479 600,00 zł


Przyjęto480 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

 

 

 

 

( przyjęto koszt zjazdu w 2014 roku)

 

 

280 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

280 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

 

 

 

 

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)

 

 

250 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

250 000,00 zł

 

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

 

 

 

Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2014

 

 

550 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

550 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

 

 


100 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

100 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

 

 


100 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

100 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

 

 

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )

 

 

40 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

 

130 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

130 000,00 zł2.21 Serwis Budowlany

200 000,00 zł

Przyjęto

200 000,00 zł


2.22 Rezerwa

20 000,00 zł

Przyjęto

20 000,00 zł