1.

Wpływy – przychody:

 

 

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę: 115 900 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

 

 


8 280 000,00 zł

 

1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC

 

550 000,00 zł

 

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

 

45 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

 

595 000,00 zł

 

Razem

 

 

9 470 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

 

 

750 000,00 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

240 000,00 zł

 

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

 

240 000,00 zł

 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

 

200 000,00 zł

 

2.5. Płace

 

2 100 800,00 zł

 

2.6. Nagrody roczne personelu

 

171 000,00 zł

 

2.7. Świadczenia urlopowe

 

35 800,00 zł

 

2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby

 

525 000,00 zł

 

2.9. Ryczałty

 

295 000,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

94 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu

 

600 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

1 800 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

 

700 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

 

280 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

 

350 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

500 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

 

150 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

 

120 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

40 000,00 zł

2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm 160 000,00 zł
2.21 Serwis Budowlany 60 000,00 zł

 

2.22. Rezerwa

 

 

20 000,00 zł


Razem

 

 

9 470 000,00 zł

 

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2015 ROKU

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

 

 

 

 

czynsz

12 m-cy x 45 000 zł/m-c

=

540 000,00 zł

 

media i obsługa posesji

12 m-cy x 3 500 zł/m-c

=

42 000,00 zł

 

sprzątanie biura

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

96 000,00 zł

 

katering i art.spożywcze 12 m-cy x 6 000 zł/m-c = 72 000,00 zł

 

Razem750 000,00 zł


Przyjęto750 000,00 zł

 

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

 

 

 

serwis sprzętu komputerowego

12 m-cy x 2 000 zł/m-c

=

24 000,00 zł

 

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

 

Wymiana 3 zestawów komputerowych

3 zestawy x 4 000 zł/zestaw

=

12 000,00 zł

 

zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO

 

 

20 000,00 zł

 

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

=

48 000,00 zł

 

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

 

 

6 000,00 zł

 

zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia

 

 

10 000,00 zł

 

drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)

 

 

12 000,00 zł

 

Razem240 000,00 zł


Przyjęto240 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

 

 

Przyjęto wg wykonania 2013 r.

 

 

240 000,00 zł

 

Przyjęto240 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

 

 

200 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Przyjęto200 000,00 zł

 

2.5 Płace personelu:

 

 

 

 

Płace zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PIIB

12 m-cy x 145 000 zł/m-c x 1,2=2 088 000 zł

 

2 100 000,00

 

 

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)

142 350 zł x1,20=170820

 

171 000,00 zł

 

2.7.świadczenia urlopowe personelu

31 osób x 1100 zł/os.=34100

 

35 000,00 zł

 

 

2.8.Ekwiwalenty Prezydium Izby:

 

 

 

 

Prezes Krajowej Rady

średniej = 1,70

 

 

 

4 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

 

 

 

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator KROZ

11os. x 0,5 x 1,7średniej

= 9,35 średniej

 

 

Razem

12m-cy x3 950zł x 11,05 średniej

= 523 770,00 zł.

 

Przyjęto525 000,00 zł

 

2.9.Ryczałty:

 

 

 

 

Krajowy Zjazd -

176 os. x 150 zł/os.

=

26 400,00 zł

 

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 35 os. x 150 zł/os.

=

36 750,00 zł

 

Prezydium RK -

8 posiedz. x 4 os. x 150 zł/os.

=

4 800,00 zł

 

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

16 800,00 zł

 

Prezydium KKK -

12 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.

=

10 800,00 zł

 

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

9 600,00 zł

 

Przygotowanie rozpraw KSD -

50 spraw x 25 godz./sprawę x 30 zł

=

37 500,00 zł

 

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 150 zł

=

9 000,00 zł

 

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.

=

3 600,00 zł

 

KROZ – postępowania wyjaśniające -

100 postępowań x 10 godz.

x 30 zł/godz.

=

30 000,00 zł

 

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 150 zł/os.

=

9 600,00 zł

 

Kontrole KKR -

500 godz. x 30 zł/godz.

=

15 000,00 zł

 

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 150 zł

=

4 800,00 zł

 

Kom. Prawno-Regulam.-

10 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

24 000,00 zł

 

Kom. Wnioskowa -

6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

14 400,00 zł

 

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

14 400,00 zł

 

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 150 zł/os.

=

2 700,00 zł

 

Kom. powołane doraźnie

10 posiedz. x 15 os. x 150 zł/os.

=

22 500,00 zł

 

Razem292 650,00 zł


Przyjęto295 000,00 zł

 

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 7.800 zł/m-c

=

94 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

94 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 50 000 zł/m-c

=

600 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

600 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

 

 

 

 

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 000 egz. x 1,23

=

3 166 020,00 zł

 

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

0,90 zł/egz. x 11 numerów

x 114 000 egz. x 1,23

=

- 1 388 178,00 zł

 

Razem

 

 

1 777 842,00 złPrzyjęto1 800 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

2,10 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

2 574 000,00 zł

 

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 40 000 zł

=

- 550 000,00 zł

 

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 287 000,00 zł

 

Razem

 

 

737 000,00 zł


Przyjęto700 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

 

 

 

 

( przyjęto koszt zjazdu w 2013 roku)

 

 

279 570,00 zł

 

Przyjęto

 

 

280 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

 

 

 

 

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning

 

 

390 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

390 000,00 zł

 

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

 

 

 

Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2013

 

 

500 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

500 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

 

 


150 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

150 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

 

 


120 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

120 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

 

 

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )

 

 

40 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

 

160 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

160 000,00 zł

2.21 Serwis Budowlany 60 000,00 zł
Przyjęto 60 000,00 zł
2.22 Rezerwa 20 000,00 zł
Przyjęto 20 000,00 zł