1.

Wpływy – przychody:

 

 

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę: 115 900 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

 

 


8 280 000,00 zł

 

1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC

 

650 000,00 zł

 

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

 

40 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

 

600 000,00 zł

 

Razem

 

 

9 570 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

 

 

780 000,00 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

280 000,00 zł

 

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

 

250 000,00 zł

 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

 

250 000,00 zł

 

2.5. Płace

 

1 900 800,00 zł

 

2.6. Nagrody roczne personelu

 

158 400,00 zł

 

2.7. Świadczenia urlopowe

 

30 800,00 zł

 

2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby

 

477 300,00 zł

 

2.9. Ryczałty

 

292 700,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

240 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu

 

640 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

1 830 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

 

1 000 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

 

280 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

 

350 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

500 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

 

150 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

 

100 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

40 000,00 zł

 

2.20. Rezerwa

 

 

20 000,00 zł


Razem

 

 

9 570 000,00 zł

 

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2014 ROKU

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

 

 

 

 

czynsz

12 m-cy x 45 000 zł/m-c

=

540 000,00 zł

 

media i obsługa posesji

12 m-cy x 3 500 zł/m-c

=

42 000,00 zł

 

sprzątanie biura

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

96 000,00 zł

 

drobne naprawy konserwatorskie

12 m-cy x 1 500 zł/m-c

=

18 000,00 zł

 

katering i art.spożywcze

12 m-cy x 6 000 zł/m-c

=

72 000,00 zł

 

wynajem sal

12 m-cy x 1 000 zł/m-c

=

12 000,00 zł

 

Razem780 000,00 zł


Przyjęto780 000,00 zł

 

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

 

 

 

serwis sprzętu komputerowego

12 m-cy x 4 000 zł/m-c

=

48 000,00 zł

 

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

 

Wymiana 3 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką

3 zestawy x 8 000 zł/zestaw

=

24 000,00 zł

 

zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO

 

 

20 000,00 zł

 

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

=

48 000,00 zł

 

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

 

 

6 000,00 zł

 

zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia

12 m-cy x 2 500 zł/m-c

=

10 000,00 zł

 

drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)

 

 

14 000,00 zł

 

Razem278 000,00 zł


Przyjęto280 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

 

 

Przyjęto wielkość nie zmienianą od kilku lat

 

 

250 000,00 zł

 

Przyjęto250 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

 

 

 

 

Przyjęto wielkość identyczną jak w latach poprzednich

 

 

250 000,00 zł

 

Przyjęto250 000,00 zł

 

2.5 Płace personelu:

 

 

 

 

1os. x 8500 zł/m-c + 2os. x 7000 zł/m-c + 3os. x

 

 

 

 

6000 zł/m-c + 3os. x 5500 zł/m-c + 4os. x 5000 zł/m-c + 3os. x 4500 zł/m-c + 4os. x 4000 zł/m-c

+ 4os. x 3500 zł/m-c + 3os. x 3000 zł/m-c + 1os. x 2500 zł/m-c

12 m-cy x 132 000 zł/m-c x 1,20

=

1 900 800,00 zł

 

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji

129 500 zł x1,20

 

158 400,00 zł

 

2.7.świadczenia urlopowe personelu

28 osób x 1100 zł/os.

 

30 800,00 zł

 

Razem2 090 000,00 zł

 

2.8.Ekwiwalenty Prezydium Izby:

 

 

 

 

Prezes Krajowej Rady

średniej = 1,70

 

 

 

V-ce Prezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

 

 

 

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ

11os. x 0,5 x 1,7średniej

= 9,35 średniej

 

 

Razem

12m-cy x3 600zł x 11,05 średniej

= 477 360,00 zł.

 

Przyjęto477 300,00 zł

 

2.9.Ryczałty:

 

 

 

 

Krajowy Zjazd -

176 os. x 150 zł/os.

=

26 400,00 zł

 

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 35 os. x 150 zł/os.

=

36 750,00 zł

 

Prezydium RK -

8 posiedz. x 4 os. x 150 zł/os.

=

4 800,00 zł

 

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

16 800,00 zł

 

Prezydium KKK -

12 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.

=

10 800,00 zł

 

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

9 600,00 zł

 

Przygotowanie rozpraw KSD -

50 spraw x 25 godz./sprawę x 30 zł

=

37 500,00 zł

 

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 150 zł

=

9 000,00 zł

 

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.

=

3 600,00 zł

 

KROZ – postępowania wyjaśniające -

100 postępowań x 10 godz.

x 30 zł/godz.

=

30 000,00 zł

 

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 150 zł/os.

=

9 600,00 zł

 

Kontrole KKR -

500 godz. x 30 zł/godz.

=

15 000,00 zł

 

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 150 zł

=

4 800,00 zł

 

Kom. Prawno-Regulam.-

10 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

24 000,00 zł

 

Kom. Wnioskowa -

6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

14 400,00 zł

 

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

14 400,00 zł

 

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 150 zł/os.

=

2 700,00 zł

 

Kom. powołane doraźnie

10 posiedz. x 15 os. x 150 zł/os.

=

22 500,00 zł

 

Razem292 650,00 zł


Przyjęto292 700,00 zł

 

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 20.000 zł/m-c

=

240 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

240 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 53 000 zł/m-c

=

636 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

640 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

 

 

 

 

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 120 000 egz. x 1,23

=

3 247 200,00 zł

 

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

0,90 zł/egz. x 11 numerów

x 117 000 egz. x 1,23

=

- 1 424 709,00 zł

 

Razem

 

 

1 822 491,00 złPrzyjęto1 830 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

2,10 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

2 772 000,00 zł

 

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 40 000 zł

=

- 440 000,00 zł

 

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 320 000,00 zł

 

Razem

 

 

1 012 000,00 zł


Przyjęto1 000 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

 

 

 

 

( przyjęto koszt zjazdu w 2011 roku pomnożony

o wskaźnik 1,05 ) 267 635 zł x 1,05

 

 

281 017,00 zł

 

Przyjęto

 

 

280 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

 

 

 

 

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)

 

 

350 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

350 000,00 zł

 

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

 

 

 

Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2011

- o 40 000 mniej niż planowano

 

 

500 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

500 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

 

 


150 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

150 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

 

 


100 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

100 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

 

 

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo

 

 

40 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.20.Rezerwa

 

 

20 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

20 000,00 zł