ZASADY  GOSPODARKI FINANSOWEJ

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA ROK 2009

uchwalone przez VII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w Warszawie 20 - 21 czerwca 2008 r.Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§ 1.

1.    Zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwane dalej „zasadami gospodarki finansowej”, określają reguły finansowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
2.    Ilekroć w zasadach gospodarki finansowej mowa jest o:
1)    Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa rozumie się przez to Krajową i okręgowe izby inżynierów budownictwa;
2)    Krajowej Izbie –  Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa;
3)    Okręgowej izbie – okręgową izbę inżynierów budownictwa.

§ 2.

1.    Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją samorządu zawodowego inżynierów budownictwa działającą na zasadzie samofinansowania.
2.    Działalność Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest finansowana z własnego majątku, a wydatki powinny być zbilansowane z przychodami.
3.    Majątek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i ruchomości.

§ 3.

1.    Krajowa Izba jest samodzielna finansowo i opracowuje własny budżet na podstawie przychodów określonych w niniejszych zasadach gospodarki finansowej.
2.    Okręgowe izby są samodzielne finansowo i opracowują własne budżety na podstawie przychodów określonych w niniejszych zasadach gospodarki finansowej.
3.    Koszty działalności izby pokrywają w ramach kwot przewidzianych w budżecie na określone rodzaje wydatków.

§ 4.


Majątkiem Krajowej Izby gospodaruje Krajowa Rada, a majątkiem okręgowej izby właściwa okręgowa rada.

§ 5.


Okręgowe zjazdy mogą, w zakresie nieuregulowanym niniejszymi zasadami, ustalać zasady gospodarki finansowej okręgowej izby.

§ 6.


Polska Izba Inżynierów Budownictwa prowadzi rachunkowość według zasad określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 976, poz. 694 z późn. zm.) oraz uchwałami organów izby.

§ 7.


Sprawozdania finansowe izby podlegają sprawdzeniu przez właściwą komisję rewizyjną i podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zjazd.

Rozdział II
Przychody okręgowych izb

§ 8.


Przychodami okręgowych izb są, w szczególności:

1)    składka członkowska zwana dalej „opłatą wpisową” w wysokości 100 zł. wnoszona jednorazowo przy wpisie na listę członków okręgowej izby;
2)    część miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 25 zł., wnoszona z góry co pół roku w wysokości 150 zł. lub co rok w wysokości 300 zł., na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby;
3)    opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzamin na uprawnienia budowlane;
4)    części opłaty za nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
5)    przychody z tytułu prowadzenia, określonej w odrębnych uchwałach, działalności gospodarczej;
6)    czynsze z najmu i dzierżawy nieruchomości i ruchomości;
7)    przychody finansowe;
8)    zapisy i darowizny;
9)    dotacje z budżetu państwa i samorządów terytorialnych;
10)    przychody wynikające z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 9.


Wysokość składek wymienionych w § 8 pkt 1 i 2 oraz zasady i tryb ich wnoszenia mogą być zmieniane uchwałami Krajowego Zjazdu.

§ 10.


Okręgowa rada może, na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez okręgowy zjazd, udzielać członkom indywidualnej pomocy.

Rozdział III
Przychody Krajowej Izby

§ 11.


Przychodami Krajowej Izby są w szczególności:

1)    część miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 5 zł., wnoszona z góry co rok w wysokości 60 zł., na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Krajową Izbę dla każdego członka;
2)    części opłat za nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
3)    opłaty za uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców lub nadawanie uprawnień budowlanych cudzoziemcom;
4)    przychody z tytułu prowadzenia, określonej w odrębnych uchwałach, działalności gospodarczej;
5)    czynsze z najmu i dzierżawy nieruchomości i ruchomości;
6)    przychody finansowe;
7)    zapisy i darowizny;
8)    dotacje z budżetu państwa i samorządów terytorialnych;
9)    opłaty od ubezpieczyciela z tytułu obsługi ubezpieczenia OC;
10)    przychody wynikające z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 12.

1.    Wpłaty członków na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie są traktowane jako depozyt i w całości przeznaczone na zbiorowe ubezpieczenie członków w całym kraju.
2.    Wpłaty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokonywane są za rok z góry na rachunek bankowy Krajowej Izby w terminie do dnia 15 grudnia lub w przypadku wpisu na listę członków izby w trakcie roku – przed rozpoczęciem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
3.    Członkowie posiadający indywidualne ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie uiszczają składki na ubezpieczenie zbiorowe.
4.    Krajowa Rada przesyła członkom wraz z czasopismem „Inżynier Budownictwa” druki przelewu składek członkowskich oraz ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dokonując wpłaty członek jest obowiązany podać: nazwisko, imię, adres i numer członkowski.
5.    Uiszczenie należnych składek członkowskich na rzecz okręgowej izby, Krajowej Izby oraz opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie upoważnia okręgową izbę do wydania członkowi zaświadczenia o członkostwie w izbie z określonym terminem ważności, stosownie do okresu opłacenia składek i opłaty za ubezpieczenie.

Rozdział IV
Koszty izb inżynierów budownictwa

§ 13.


Kosztami działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są w szczególności:

1)    zakup lub wynajęcie siedzib izb, ich utrzymanie i remonty, wyposażenie w meble i urządzenia techniczne, a także amortyzacja zakupionych środków trwałych;
2)    opłaty za telefony, faksy, Internet, TV, usługi pocztowe i inne;
3)    zakup materiałów biurowych i komputerowych, prasy, książek itp.;
4)    zatrudnienie niezbędnego personelu biur izb;
5)    ryczałty i ekwiwalenty stanowiące rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla członków organów izby;
6)    koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
7)    koszty transportu miejscowego – ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, taksówki, bilety komunikacji miejskiej, uzasadnione koszty parkowania;
8)    wydawanie i wysyłka własnych czasopism informacyjnych izb;
9)    prenumerata wybranych przez członków czasopism technicznych;
10)    organizacja zjazdów;
11)    organizacja szkoleń i konferencji organizowanych przez izby oraz udział członków w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne podmioty, a także inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków;
12)    zakup ubezpieczeń dla członków inne niż OC;
13)    zakup ekspertyz i opracowań, w tym obsługi prawnej izb i pomocy prawnej dla członków;
14)    pomoc finansowa i rzeczowa dla członków, na zasadach określonych regulaminami uchwalanymi przez rady;
15)    promocja i współpraca zagraniczna;
16)    koszty obsługi ubezpieczeń  OC członków.

§ 14.


Zasady i tryb wyboru wykonawców dostaw i usług na rzecz izb określa uchwała Krajowej Rady.

§ 15.

1.    Izby wypłacają ryczałty i ekwiwalenty stanowiące rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla członków organów izby.
2.    Wysokość ryczałtów i ekwiwalentów ustalają Krajowa Rada lub okręgowe rady, uwzględniając możliwości finansowe.
3.    Ryczałty nie powinny przekraczać miesięcznie:
1)    Prezesa Krajowej Rady – do 1,7 przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
2)    Przewodniczącego okręgowej rady:
a)    powyżej 12.000 członków – do 1,7 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
b)    od 9001 do 12.000 członków – do 1,6 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1,
c)    od 6001 do 9000 członków – do1,5 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1,
d)    od 3001 do 6000 członków – do 1,4 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1,
e)    do 3000 członków – do 1,3 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1;
3)    Wiceprezesa Krajowej Rady, zastępcy przewodniczącego okręgowej rady – do 0,5 ryczałtu przewodniczącego (prezesa) odpowiedniej rady izby;
4)    Sekretarza, skarbnika, przewodniczącego oraz sekretarza komisji kwalifikacyjnej, przewodniczącego komisji rewizyjnej, sądu dyscyplinarnego oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej – do 0,5 ryczałtu odpowiednio Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady.
4.    Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez organy izby nieotrzymujący ryczałtów w danej izbie mogą otrzymywać ekwiwalent za udział w każdym posiedzeniu do 120 zł brutto lub do 25 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izby. Ekwiwalent jest wypłacany na wniosek przewodniczącego organu lub Komisji i zatwierdzany przez Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady.
5.    Członkom organów Krajowej Izby, którzy otrzymują ryczałt z budżetu Krajowej Izby, nie przysługuje:
1)     ryczałt w okręgowej izbie;
2)    odrębny ekwiwalent za udział w posiedzeniach organów lub za pracę na rzecz organów Krajowej Izby.
6.    Członkom organów okręgowej izby, którzy otrzymują ryczałt z budżetu okręgowej izby, nie przysługuje odrębny ekwiwalent za udział w posiedzeniach organów lub za pracę na rzecz organów izby, w której otrzymują ryczałt.
7.    Członkom organów Krajowej Izby, którzy otrzymują ryczałt z budżetu Krajowej Izby, przysługuje ekwiwalent za obowiązkowy udział w posiedzeniach organów lub za pracę na rzecz organów okręgowych izb.
8.    Członkom organów okręgowej izby, którzy otrzymują ryczałt z budżetu okręgowej izby, przysługuje ekwiwalent za obowiązkowy udział w posiedzeniach organów lub za pracę na rzecz organów Krajowej Rady oraz innych okręgowych izb.
9.    Osobom pełniącym dwie funkcje w organie krajowej lub okręgowej izby przysługuje jeden ryczałt.
10.    Wynagrodzenie z tytułu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym w sprawie nadawania uprawnień budowlanych określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw budownictwa.

§ 16.


Ryczałty i ekwiwalenty wypłacane są pod warunkiem:

1)    wykonywania obowiązków przypisanych do pełnionej funkcji;
2)    udziału w posiedzeniach organów izby potwierdzonego podpisem na liście obecności;
3)    pełnienia dyżurów potwierdzonych w siedzibie izby podpisem na liście obecności.

§ 17.
1.    Ryczałt może być proporcjonalnie zmniejszony decyzją Prezesa (przewodniczącego) rady w przypadku nieobecności na posiedzeniach organów lub podczas dyżurów.
2.    Wypłata ryczałtu może być zawieszona decyzją Prezesa (przewodniczącego) rady w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków przypisanych do pełnionej funkcji.
§ 18.

1.    Ekwiwalenty i ryczałty są wypłacane przez biuro właściwej izby do 10-tego dnia następnego miesiąca.
2.    Listę wypłat ryczałtów i ekwiwalentów zatwierdza Prezes (przewodniczący) rady oraz skarbnik.

§ 19.

1.    Właściwa rada ponosi koszty odbywania podróży służbowych członków organów izby.
2.    Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz środek transportu określa Prezes (przewodniczący) rady lub osoba przez niego upoważniona. Za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży można uznać miejsce pobytu stałego lub czasowego  delegowanego.
3.    Z tytułu odbywanej podróży służbowej delegowanemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej oraz innych uzasadnionych udokumentowanych wydatków określonych przez delegującego.
4.    Wysokość i zasady wypłaty diety określają przepisy o podróżach służbowych pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej. Dieta nie przysługuje, jeśli delegowanemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
5.    Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na tytuł prawny do ulgi.
6.    W uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na odbycie podróży samolotem lub samochodem osobowym.
7.    W przypadku odbywania podróży samolotem, zwrot kosztów podróży następuje na podstawie i w wysokości załączonego rachunku lub biletu lotniczego.
8.    W przypadku odbywania podróży samochodem osobowym zwrot kosztów podróży następuje w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 km ustalonej przez delegującego w wysokości nie wyższej niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr  204, poz. 2088 z późn. zm.).
9.    Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej przysługuje za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej w wysokości 20 % diety. Ryczałt nie przysługuje, gdy delegowany nie ponosi kosztów przejazdów.
10.    Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie delegowanemu przysługuje zwrot kosztów w wysokości określonej w rachunku.
11.    Delegowanemu może być, na jego wniosek, przyznana zaliczka na pokrycie kosztów podróży podlegająca rozliczeniu w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Rozliczenia dokonuje się w biurze właściwej izby dołączając dokumenty (rachunki) potwierdzające wydatki lub składając oświadczenie o przyczynach braku możliwości ich złożenia.

§ 20.


Na podstawie uchwały zjazdu, izby mogą nabywać i zbywać udziały w podmiotach gospodarczych.

§ 21.

1.    Na podstawie uchwały zjazdu, izby mogą prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści swoim członkom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
2.    Działalność gospodarcza izb finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami bankowymi.
3.    Opodatkowanie działalności gospodarczej izb określają odrębne przepisy.

 

Rozdział V
Budżet

§ 22.

1.    Krajowy Zjazd uchwala budżet na rok następny, którego projekt opracowuje Krajowa Rada.
2.    Okręgowe rady uchwalają do końca roku kalendarzowego prowizorium budżetowe na następny rok, obowiązujące do dnia uchwalenia budżetu przez okręgowy zjazd.
3.    Właściwa rada może dokonywać zmian w budżecie z uwzględnieniem kompetencji określonych w statucie i regulaminach.

 

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 23.


Upoważnia się Krajową Radę do dokonywania w okresach pomiędzy Krajowymi Zjazdami zmian zasad gospodarki finansowej wynikających wyłącznie ze zmian obowiązujących przepisów.