BUDŻET  POLSKIEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA NA  2007  ROK

1. Wpływy – przychody:
1.1. Składki na Krajową Izbę:       95.000 x   60,00 5 700 000,00 zł
1.2. Odsetki od  depozytów z tytułu ubezp. OC 400 000,00 zł
1.3. Opłaty pobierane od rzeczoznawców i cudzoziemców 100 000,00 zł
Razem 6 200 000,00 zł
2. Wydatki – koszty:
2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 430 000,00 zł
2.2.   Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie 180 000,00 zł
2.3.   Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 300 000,00 zł
2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki  i.t.p 180 000,00 zł
2.5.   Płace , ryczałty , ekwiwalenty 1 800 000,00 zł
2.6.   Delegacje i koszty transportu 360 000,00 zł
2.7.   „Inżynier Budownictwa” 1 870 000,00 zł
2.8.   Koszt zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 220 000,00 zł
2.9.   Koszty szkoleń i konferencji 150 000,00 zł
2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 420 000,00 zł
2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej 180 000,00 zł
2.12. Rezerwa 110 000,00 zł
Razem 6 200 000,00 zł
WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2007 ROKU
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek
Czynsze 12 x 26.000 = 312 000,00 zł
wynajem sal 12 x 6.000 = 72 000,00 zł
utrzymanie biura 12 x 4.000 = 48 000,00 zł
Razem 432 000,00 zł
Przyjęto 430 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod.
powierzchni  oraz utrzymanie.
kserokopiarka z wyposażeniem - = 25 000,00 zł
komputery, modernizacja komp. i oprogramowanie – 1 x 10.000 + 5 x 2000 + 8000 = 28 000,00 zł
remonty, modernizacje - 12 x 2.000 = 24 000,00 zł
serwis posiadanych urządzeń- 12 x 6.000 = 72 000,00 zł
ubezpieczenie biur i sprzętu = 30 000,00 zł
Razem 179 000,00 zł
Przyjęto 180 000,00 zł
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:
12 x 25.000 = 300 000,00 zł
Przyjęto 300 000,00 zł
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki:
12 x 15.000 = 180 000,00 zł
Przyjęto 180 000,00 zł
2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:
Ekwiwalenty Prezydium Izby:
Prezes Krajowej Rady = 1,70 średniej
V-ce Prezesi, 4 x 0,6 średniej = 2,40 średniej
Sekretarz i Skarbnik Rady Izby, Sekretarz KK i Przewodniczący:
KK, KR, SD, ROZ
7 x 0,5 x 1,7 = 5,95 średniej
RAZEM 10,05 x 2600 x 12 313 560,00 zł
Płace personelu:
1 x 5000 + 3 x 4500 + 4 x 4000 + 2 x 3500 +
3 x 3000 + 3 x 2500 + 8 x 2000 = 74.000 zł miesięcznie
Razem rocznie brutto – 74.000x12 x 1,2079 = 1 072 615,20 zł
Ryczałty za posiedzenia:
Rada Krajowa - 6 x 34 x 120 = 24 480,00 zł
Prezydium R.K.- 12 x   4 x 120 = 5 760,00 zł
Kraj. Kom. Kwalif .- 4 x 16 x 120 = 7 680,00 zł
Prezydium KKK - 12 x   4 x 120 = 5 760,00 zł
Kraj. Sąd Dysc.  - 4 x 16 x 120 = 7 680,00 zł
Prezyd. KSD     - 6 x  2 x 120 = 1 440,00 zł
Dyżury i rozprawy KSD (52 + 50 x 5) x 120 = 36 240,00 zł
Rzeczn. Odp. Zawod. - 12 x   5 x 120 = 7 200,00 zł
Postęp. wyjaśn. ROZ - 80 x 5 x 20 = 8 000,00 zł
Kraj. Kom. Rewiz. - (6 x 2 + 6 x 7) x 120 = 6 480,00 zł
Kontrole  KKR     - 4 x 120 x 20 = 9 600,00 zł
Nadzory KKR  - 120 x 120 = 14 400,00 zł
Kom. Prawno-Regulam. 12 x 18 x 120 = 25 920,00 zł
Razem - 160 640,00 zł
Umowy-zlecenia : 12 x 18.000 = 216 000,00 zł
Razem :  313.560+1.072.615,20+160.640+216.000 = 1 762 815,20 zł
Przyjęto 1 800 000,00 zł
2.6.Delegacje i koszty transportu: 12 x 30.000 = 360 000,00 zł
Przyjęto 360 000,00 zł
2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach:
Koszty wydania ponoszony przez KR 0,50 x 11 x 100.000 = 550 000,00 zł
Koszty wysyłki 1,60zł x 11 x  100.000 = 1 760 000,00 zł
Zwroty z „wrzutek” z okręgów 11 x 40.000 -       440 000,00 zł
Razem 1 870 000,00 zł
Przyjęto 1 870 000,00 zł
2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:
Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów 220 000,00 zł
Przyjęto 220 000,00 zł
2.9.Koszty szkoleń i konferencji: 12 x 12.500 = 150 000,00 zł
Przyjęto 150 000,00 zł
2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
dla  wszystkich organów i członków:
12 x 35.000 = 420 000,00 zł
Przyjęto 420 000,00 zł
2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej: 12 x 15.000 = 180 000,00 zł
Przyjęto 180 000,00 zł
2.12.Rezerwa: = 110 000,00 zł
Przyjęto 110 000,00 zł