Zasady  gospodarki  finansowej

 

Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa

 

poprawione i uzupełnione przez V Krajowy Zjazd PIIB

w Warszawie 23 -24 czerwca 2006 r.

 

 

I.           Ogólne zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją  działającą na zasadzie samofinansowania, to znaczy, że działalność IIB zarówno krajowej jak i okręgowych jest finansowana z własnego majątku, a wydatki muszą być zbilansowane z przychodami. Majątek Izby stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.

Okręgowe izby są samodzielne finansowo i opracowują własne budżety w oparciu o przychody wymienione w części II niniejszych „Zasad...” .  Majątkiem okręgowej izby zarządza rada okręgowej izby.

Krajowa Izba prowadzi własną gospodarkę finansową opierając się na przychodach wymienionych w części III niniejszych „Zasad..” i pokrywa z tych środków koszty własnej działalności. Krajowa Izba opracowuje własny budżet. Majątkiem Krajowej Izby zarządza  Krajowa Rada Izby.

Wpłaty członków z tytułu ubezpieczenia OC są traktowane jako depozyt i w całości przeznaczane na zbiorowe ubezpieczenie członków w całym kraju.

Zarówno Krajowa Izba jak i każda z okręgowych izb prowadzi  rachunkowość w/g zasad określonych w odrębnych przepisach – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. Ustaw Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z  obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi.

Sprawozdanie finansowe okręgowej izby podlega sprawdzeniu przez okręgową komisję rewizyjną i stanowi część sprawozdania okręgowej rady na okręgowy zjazd izby. Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby podlega sprawdzeniu przez Krajową Komisję Rewizyjną i stanowi część sprawozdania Krajowej Rady na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

II.         Przychody okręgowych  izb inżynierów budownictwa.

Przychody OIIB powstają z następujących tytułów:

1.        Składki członkowskiej, zwanej dalej „opłatą wpisową do IIB”, wynoszącej 100 zł jednorazowo przy rejestracji nowych wniosków lub przy ponownym wpisie na listę członków izby.

2.        Części  składki członkowskiej w wysokości 25 zł miesięcznie  płatnej co pół roku w wysokości 150 zł, lub co rok w wysokości 300 zł, przelewem na konto indywidualne członka właściwej Okręgowej Izby w terminie do 15 dni przed początkiem okresu składkowego .

Dobrowolne zawieszenie lub wznowienie członkostwa może nastąpić zgodnie z art 42 ust.3 pkt. 4 ustawy o samorządzie i  Regulaminem postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w PIIB.

3.        Opłat za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane.

4.        Części opłat z tytułu postępowania o nadanie tytułu rzeczoznawcy.

5.        Przychodów z tytułu własnej działalności gospodarczej izb inżynierów budownictwa ( zasady działalności gospodarczej będą przedmiotem odrębnych uchwał i regulaminów).

6.        Przychodów z wynajmu lub dzierżawy własnych nieruchomości lub innych składników majątkowych, a także z lokat bankowych.

7.        Przychodów z zapisów i darowizn od firm, organizacji i osób prywatnych.

8.        Dotacji z budżetu państwa lub budżetów lokalnych.

 

 

 

III.       Przychody Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przychody KIIB powstają z części składek członkowskich w wysokości 5 zł miesięcznie, płatnych za rok z góry przelewem na indywidualne konto w Krajowej Izbie, w wysokości 60 zł ( składkę należy regulować łącznie z opłatą 80 zł przeznaczoną na zbiorowe ubezpieczenie OC członków).

Osoby posiadające indywidualne ubezpieczenie OC, które spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. opłacają tylko 60 zł rocznie na koszty działalności Krajowej Izby.

Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto w Krajowej Izbie podane w drukach przelewu. Należy również w druku przelewu podać: nazwisko, imię, adres wpłacającego, i numer członkowski.

Wpłata musi być dokonana do 15-ego dnia przed początkiem miesiąca rozpoczynającego okres składkowy.

Po dokonaniu powyższej wpłaty na konto Krajowej Izby i po dokonaniu wpłaty części składki na konto Okręgowej Izby (w/g. pkt II.2), Okręgowa Izba po sprawdzeniu wymaganych dokumentów i wpłat wyda zaświadczenie o przynależności do IIB i opłaceniu ubezpieczenia OC z terminem ważności.

Krajowa Izba będzie również posiadała przychody własne z tytułów wymienionych w poz. II. 4-8 oraz z wpływów od cudzoziemców tytułem opłat za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

IV.      Koszty izb inżynierów budownictwa zarówno okręgowych jak i krajowej.

Koszty IIB powstają z następujących tytułów:                                                                                          

1.          Wynajęcie siedzib Izb, ich utrzymanie i remonty, wyposażenie w meble i niezbędne urządzenia techniczne, a także amortyzacja zakupionych środków trwałych.

2.          Opłaty za telefony, faxy, internet, rtv, usługi pocztowe i inne.

3.          Zakupy materiałów biurowych i komputerowych, prasy, książek itp.

4.          Zatrudnienie niezbędnego personelu biur izb.

5.          Ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby, które powinny być proporcjonalne do liczby członków i możliwości finansowych Izby, i nie powinny przekraczać niżej podanych wielkości miesięcznie brutto, a ich wysokość ustalają Krajowa i Okręgowe Rady Izb.

         Prezes Krajowej Rady - do 1,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (krajowego) w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok ,  wg obwieszczenia Prezesa GUS, publikowanego w Monitorze Polskim.

Przewodniczący Okręgowej Rady:

powyżej 12000 członków                   - do 1,7 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

od 9001 do 12000 członków               - do 1,6 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

od 6001 do 9000 członków                 - do 1,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

od 3001 do 6000 członków - do 1,4 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

do 3000 członków                               - do 1,3 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

 

Wiceprezesi Krajowej Rady, Wiceprzewodniczący okręgowych rad - 0,6 przeciętnego wynagrodzenia j.w., lecz nie więcej niż 0,5 ryczałtu Przewodniczącego (Prezesa) Rady Izby.        

Sekretarz, Skarbnik Rady Izby i Przewodniczący oraz sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 0,5 ryczałtu Prezesa Krajowej Rady lub Przewodniczącego Okręgowej Rady.

Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez izby nie otrzymujący ryczałtów w danym organie lub komisji, otrzymują do 120 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu, lub 20 zł/godz. za pracę indywidualną na rzecz izb, na wniosek przewodniczącego organu lub komisji po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego okręgowej rady lub Prezesa Krajowej Rady.

Zasady wypłacania ekwiwalentów, o których mowa wyżej zawarte są w Zasadach Wynagradzania Członków Organów PIIB (uchwała 3/R/03).

Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra.

6.          Koszty delegacji krajowych i zagranicznych są zwracane na ogólnie obowiązujących zasadach.

7.          Koszty transportu miejscowego – ryczałty samochodowe, taksówki, bilety komunikacji miejskiej, koszty parkowania.

8.          Koszty wydawania i wysyłki własnych czasopism informacyjnych izb,  oraz koszty prenumeraty wybranego przez członka czasopisma  technicznego ponoszone przez Izbę Krajową i izby okręgowe.

9.          Koszty organizacji okręgowych i krajowych zjazdów delegatów.

10.       Koszty organizacji szkoleń i konferencji niezbędnych dla funkcjonowania Izby, koszty udziału przedstawicieli izb w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz koszty podnoszenia kwalifikacji członków Izb.

11.       Koszty obsługi prawnej i ekspertyz potrzebnych IIB jak również koszty pomocy prawnej członkom IIB.

12.       Koszty pomocy finansowej i innych darowizn dla członków, zgodnie z odrębnymi regulaminami.

13.       Koszty promocji i współpracy zagranicznej.

 
Inne wydatki Izb Inżynierów Budownictwa.

1.          Ubezpieczenie OC członków zgodnie z odrębną umową zawartą z ubezpieczycielem jest płatne zbiorowo przez Krajową Izbę, korzystając z depozytu, jaki stanowią jednorazowe wpłaty członków z tytułu ubezpieczenia.

2.          Udziały w wydawnictwach czasopism informacyjnych i innych publikacji IIB.

3.          Zakupy nieruchomości z przeznaczeniem na siedziby IIB.

 
Działalność gospodarcza izb inżynierów budownictwa.

Izby inżynierów budownictwa mogą prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści swoim członkom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art 7 pkt.3 Ustawy z 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych.

Działalność gospodarcza izb finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi. Działalność izb podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Budżety Izb.

Krajowa Izba opracowuje budżet na rok następny, który podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Izby. Okręgowe izby opracowują prowizorium budżetowe na rok następny, które obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na rok bieżący, przez coroczny okręgowy zjazd izby. Wszelkich zmian budżetu dokonuje Rada Izby w formie uchwał zgodnie z §14 pkt. 4 Regulaminu Rady Izby.

 
Uprawnienia władz izb w zakresie gospodarki finansowej.

Uprawnienia te reguluje Statut w §21 oraz Regulaminy okręgowej rady izby i Krajowej Rady Izby.

 
Postanowienia końcowe.

1.          Niniejsze Zasady Gospodarki Finansowej obowiązują od 1.01.2007 r.

2.          Zmiany obowiązującego prawa w zakresie zastosowanym w niniejszych zasadach są obowiązujące z dniem wejścia tych zmian w życie.