BUDŻET  KRAJOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2006  ROK

 

1.

Wpływy – przychody:

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę:       92.000 x   60,00

=         5.520.000 zł

 

1.2. Odsetki od  depozytów z tytułu ubezp. OC

400.000 zł

 

1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców

100.000 zł

 

Razem

6.020.000 zł

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

460.000 zł

 

2.2.   Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie

170.000 zł

 

2.3.   Usługi pocztowe, telefon, internet i inne

300.000 zł

 

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki  i.t.p

180.000 zł

 

2.5.   Płace , ryczałty , ekwiwalenty

1.640.000 zł

 

2.6.   Delegacje i koszty transportu

300.000 zł

 

2.7.   „Inżynier Budownictwa”

1.970.000 zł

 

2.8.   Koszt zjazdu sprawozdawczo-wyborczego

180.000 zł

 

2.9.   Koszty szkoleń i konferencji

150.000 zł

 

2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

420.000 zł

 

2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej

150.000 zł

 

2.12. Rezerwa

100.000 zł

Razem                                                                  6.020.000 zł

 

 

 

 

 


WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2006 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal –

Czynsze

12 x 32.000

=  384.000 zł

wynajem sal

12 x 3.000

=    36.000 zł

utrzymanie biura

12 x 3.000

=    36.000 zł

Razem

Przyjęto

 

456.000 zł

460.000 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod. powierzchni  oraz utrzymanie.

zestawy komputerowe –

4 x 10.000

=    40.000 zł

remonty, modernizacje -

12 x 5.000

=    60.000 zł

serwis posiadanych urządzeń-

12 x 3.000

=    36.000 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu

 

=    30.000 zł

Razem

Przyjęto

 

166.000 zł

170.000 zł

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

12 x 25.000

=  300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki:

 

12 x 15.000

=  180.000 zł

Przyjęto

 

180.000 zł

 

2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

 

= 1,70 średniej

V-ce Prezesi,

4 x 0,6 średniej

= 2,40 średniej

Sekretarz, Skarbnik. Rady Izby i Przewodniczący: KK, KR, SD, ROZ

6 x 0,5 x 1,7

= 5,10 średniej

RAZEM

9,20 x 2500 x 12

= 276.000 zł.

 

 

Płace personelu:

1 x 5000 + 2 x 4500 + 4 x 4000 + 2 x 3500 + 3 x 3000 + 4 x 2500 +

6 x 2000 = 68.000 zł miesięcznie

Razem rocznie brutto –

68.000x12 x 1,2079

=   985.646 zł

 

Ryczałty za posiedzenia:

Rada Krajowa -

6 x 34 x 120

=     24.480 zł

Prezydium R.K.-

12 x   4 x 120

=       5.760 zł

Kraj. Kom. Kwalif .-

4 x 17 x 120

=       8 160 zł

Prezydium KKK -

12 x   4 x 120

=       5.760 zł

Kraj. Sąd Dysc.  -

4 x 16 x 120

=       7.680 zł

Prezyd. KSD     -

6 x  2 x 120

=       1.440 zł

Dyżury i rozprawy KSD

(52 + 50 x 5) x 120

=     36.240 zł

Rzeczn. Odp. Zawod. -

12 x   5 x 120

=       7.200 zł

Postęp. wyjaśn. ROZ -

80 x 5 x 20

=       8.000 zł

Kraj. Kom. Rewiz. -

(6 x 2 + 6 x 7) x 120

=       6.480 zł

Kontrole  KKR     -

4 x 120 x 20

=       9.600 zł

Nadzory KKR  -

109 x 120

=     13.080 zł

Kom. Prawno-Regulam.

12 x 18 x 120

=     25.920 zł

Razem -

 

159.800 zł

 

Umowy-zlecenia :

12 x 18.000

=   216.000 zł

 

 

 

 

Razem :

276.000+985.646+159.800+216.000

=1.637.446 zł

Przyjęto

 

1.640.000 zł

 

 

2.6.Delegacje i koszty transportu:

 

12 x 25.000

=   300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

 


 

2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach:

Koszty wydania

0,40 x 11 x 1,22 x 92.000

=    493.856 zł

Koszty wysyłki

1,90zł x 11 x  92.000

= 1.922.800 zł

Zwroty z „wrzutek” z okręgów

11 x 40.000

- 440.000 zł

Razem

 

1.976.656 zł

Przyjęto

 

1.970.000 zł

 

2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:

Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów

180.000 zł

Przyjęto

180.000 zł

2.9.Koszty szkoleń i konferencji:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz dla  wszystkich organów i członków:

 

12 x 35.000

=    420.000 zł

Przyjęto

 

420.000 zł

2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.12.Rezerwa:

 

 

=    100.000 zł

Przyjęto

 

100.000 zł