BUDŻET  KRAJOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2005  ROK /AKTUALIZACJA/

 

 

1.

Wpływy – przychody:

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę:     90.000 x   60,00

=   5.400.000 zł

 

1.2. Odsetki od  depozytów z tytułu ubezp. OC

300.000 zł

 

Razem

5.700.000 zł

 

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

380.000 zł

 

2.2.   Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie

170.000 zł

 

2.3.   Usługi pocztowe, telefon, internet i inne

300.000 zł

 

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki  i.t.p

180.000 zł

 

2.5.   Płace , ryczałty , ekwiwalenty

1.400.000 zł

 

2.6.   Delegacje i koszty transportu

300.000 zł

 

2.7.   „Inżynier Budownictwa”, ogłosz. w mediach

1.980.000 zł

 

2.8.   Koszt zjazdu sprawozdawczego

180.000 zł

 

2.9.   Koszty szkoleń i konferencji

150.000 zł

 

2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

420.000 zł

 

2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej

150.000 zł

 

2.12. Rezerwa

90.000 zł

Razem                                                                         5.700.000 zł

 

WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2005 ROKU /AKTUALIZACJA/

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal –

czynsze

12 x 26.500

=  318.000 zł

wynajem sal

12 x 2.000

=    24.000 zł

utrzymanie biura

12 x 3.000

=    36.000 zł

Razem

Przyjęto

 

378.000 zł

380.000 zł

2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod. powierzchni  oraz utrzymanie.

zestawy komputerowe –

4 x 10.000

=    40.000 zł

remonty, modernizacje -

12 x 5.000

=    60.000 zł

serwis posiadanych urządzeń-

12 x 3.000

=    36.000 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu

 

=    30.000 zł

Razem

Przyjęto

 

166.000 zł

170.000 zł

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

12 x 25.000

=  300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki:

 

12 x 15.000

=  180.000 zł

Przyjęto

 

180.000 zł

2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

 

= 1,50 średniej

V-ce Prezesi

4 x 0,5 średniej

= 2,00 średniej

Przewodniczący  Komisji

3 x 0,5 średniej

= 1,50 średniej

Sekretarz, Skarbnik Krajowej Rady, Przew. KKK

 

3 x 0,5 x 1,5

 

= 2,25 średniej

RAZEM

7,25 x 2350 x 12

= 204.450 zł.

 

Płace personelu biura Izby miesięcznie:

1 x 4500 + 6 x 4000 + 5 x 3000 + 7 x 2000 = 57.500 zł miesięcznie

Razem rocznie brutto –

57.500 x 12 x 1,2079

=   833.451 zł

 

Ryczałty za posiedzenia:

Rada Krajowa -

6 x 34 x 100

=     20.400 zł

Prezydium R.K.-

12 x   4 x 100

=       4.800 zł

Kraj.Kom.Kwalif.-

4 x 17 x 100

=       6.800 zł

Prezydium KKK -

12 x  4 x 100

=       4.800 zł

Kraj.Sąd Dysc.  -

4 x 16 x 100

=       6.400 zł

Prezyd. KSD     -

6 x  2 x 100

=       1.200 zł

Dyżury i rozprawy KSD

(52 + 15 x 5) x 100

=     12.700 zł

Rzeczn.Odp.Zaw.-

12 x  5 x 100

=       6.000 zł

Kraj.Kom.Rewiz.-

(6 x 2 + 6 x 7) x 100

=       5.400 zł

Kontrole KKR     -

4 x 120 x 20

=       9.600 zł

Nadzory KKR  -

109 x 100

=     10.900 zł

Kom.Prawno-Regul.

12 x 15 x 100

=     18.000 zł

Razem -

 

107.000 zł

 

Umowy-zlecenia :

12 x 16.000

=   192.000 zł

Obsługa cudzoziemców

12 x 5.200

=     62.400 zł

 

Razem :

204.450 + 833.451 + 107.000 + 192.000 + 62.400

 

=1.399.301 zł

Przyjęto

 

1.400.000 zł

 

2.6.Delegacje i koszty transportu:

 

12 x 25.000

=   300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach:

Koszty wydania biuletynu

(2x0,10+9x0,50)x 1,22 x 90.000

=    516.060 zł

Koszty wysyłki

1,90zł x 11 x  90.000

= 1.881.000 zł

Zwroty z wrzutek z okręgów

11 x 38.000

- 418.000 zł

Razem

 

1.979.060 zł

Przyjęto

 

1.980.000 zł

2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:

Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów

180.000 zł

Przyjęto

180.000 zł

2.9.Koszty szkoleń i konferencji:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz dla  wszystkich organów i członków:

 

12 x 35.500

=    420.000 zł

Przyjęto

 

420.000 zł

2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.12.Rezerwa:

 

 

=      90.000 zł

Przyjęto

 

90.000 zł