Zasady gospodarki finansowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2004

uchwalone przez II Krajowy Zjazd PIIB

w Warszawie 13-14 czerwca 2003 r.

 

 

I.                    Ogólne zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją działającą na zasadzie samofinansowania, to znaczy, że działalność IIB zarówno krajowej jak i okręgowych jest finansowana z własnego majątku, a wydatki muszą być zbilansowane z przychodami. Majątek Izby stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.

Okręgowe izby są samodzielne finansowo i opracowują własne budżety w oparciu o przychody wymienione w części II niniejszych „Zasad...” .  Majątkiem okręgowej izby zarządza rada okręgowej izby.

Krajowa Izba prowadzi własną gospodarkę finansową opierając się na przychodach wymienionych w części III niniejszych „Zasad..” i pokrywa z tych środków zbiorowe ubezpieczenie OC wszystkich członków w całym kraju, jak również koszty własnej działalności. Krajowa Izba opracowuje własny budżet. Majątkiem Krajowej Izby zarządza Krajowa Rada Izby.

            Zarówno Krajowa Izba jak i każda z okręgowych izb prowadzi  rachunkowość w/g zasad określonych w odrębnych przepisach – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi.

            Sprawozdanie finansowe okręgowej izby podlega sprawdzeniu przez okręgową komisję rewizyjną i stanowi część sprawozdania okręgowej rady na okręgowy zjazd izby. Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby podlega sprawdzeniu przez Krajową Komisję Rewizyjną i stanowi część sprawozdania Krajowej Rady na Krajowy Zjazd Izby.

 

II.                  Przychody okręgowych  izb inżynierów budownictwa.

Przychody OIIB powstają z następujących tytułów:

1.      Składki członkowskiej zwanej dalej „opłatą wpisową” do IIB wynoszącej 100 zł jednorazowo przy rejestracji nowych wniosków, lub przy wznawianiu członkostwa.

2.      Części składki członkowskiej w wysokości 25 zł miesięcznie (cała składka wraz z ubezpieczeniem OC-10 zł i składką na Krajową Izbę – 5 zł, wynosi 40 zł miesięcznie) płatnej co pół roku w wysokości 150 zł, lub co rok w wysokości 300 zł, przelewem na konto właściwej okręgowej izby w terminie do15 dni przed początkiem okresu składkowego.

 Powyższa wysokość składek obowiązuje dla 2004 r. Wysokości składek na lata następne będą ustalane przez kolejne Zjazdy.

Dobrowolne zawieszenie lub wznowienie członkostwa może nastąpić zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządzie i Regulaminem postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w PIIB.

3. Opłat za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia, wynoszących zgodnie z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) - 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Opłatę wnosi się przelewem na konto, lub gotówką do kasy właściwej terenowo okręgowej izby w dwóch równych ratach:

          I  rata -  za kwalifikację płatna przy składaniu wniosku – w wysokości 25% 

               przeciętnego wynagrodzenia.

II rata -  po otrzymaniu powiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu – w

    wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia.

Pierwsza rata nie podlega zwrotowi, druga rata podlega zwrotowi w przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub usprawiedliwionej rezygnacji z egzaminu.

4. Przychodów z tytułu własnej działalności gospodarczej izb inżynierów budownictwa (zasady działalności gospodarczej będą przedmiotem odrębnych uchwał i regulaminów).

5. Przychodów z wynajmu lub dzierżawy własnych nieruchomości lub innych składników majątkowych, a także z lokat bankowych.

6. Przychodów z zapisów i darowizn od firm, organizacji i osób prywatnych

7. Dotacji z budżetu państwa lub budżetów lokalnych.

III.                Przychody Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

            Przychody KIIB powstają z części składek członkowskich w wysokości 15 zł miesięcznie (cała składka wraz z ubezpieczeniem OC wynosi 40 zł miesięcznie w 2004 r.), płatnych za rok z góry przelewem na konto Krajowej Izby w terminie do 15 dni przed początkiem okresu składkowego (do 15.12.2003 r. za rok 2004 ), w wysokości 180 zł (120 zł na ubezpieczenie zbiorowe OC członków i 60 zł na koszty działalności Krajowej Izby).

            Osoby posiadające indywidualne ubezpieczenie OC, które spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. opłacają tylko 60 zł za 2004 rok na koszty działalności Krajowej Izby.

            Wpłaty należy dokonać na konto Krajowej Izby podane w drukach przelewu. Należy również w druku przelewu podać: nazwisko, imię, adres wpłacającego i numer członkowski.

            Wpłata musi być dokonana do 15-ego dnia przed początkiem miesiąca rozpoczynającego okres składkowy.

Po dokonaniu powyższej wpłaty na konto Krajowej Izby i po dokonaniu wpłaty części składki na konto okręgowej izby (wg. pkt II.2), okręgowa izba po sprawdzeniu wymaganych dokumentów i wpłat wyda zaświadczenie o przynależności do IIB i opłaceniu ubezpieczenia OC.

Krajowa Izba będzie również posiadała przychody własne z tytułów wymienionych  w poz. II. 4-7.

 

IV.               Koszty izb inżynierów budownictwa zarówno okręgowych  jak i krajowej.

Koszty IIB powstają z następujących tytułów:

1.      Wynajęcie lub zakup siedzib Izb, ich utrzymanie i remonty, wyposażenie w meble i niezbędne urządzenia techniczne takie jak: komputery, faxy, telefony, kserokopiarki i.t.p.

           2 . Opłaty za telefony, faxy, internet, rtv, usługi pocztowe i inne.

3.  Zakupy materiałów biurowych i komputerowych, prasy, książek i.t.p.

4.  Zatrudnienie niezbędnego personelu biur Izb.

5. Ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby, które powinny być proporcjonalne do liczby członków i możliwości finansowych Izby i nie powinny przekraczać niżej podanych wielkości miesięcznie brutto:

Prezes Krajowej Rady   - do 1,5  przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsię-biorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok ,  w/g obwieszczenia Prezesa GUS.

       Przewodniczący okręgowej rady :

powyżej 12000 członków               - do 1,5  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

od 9001  do 12000 członków         -  do 1,4  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

od 6001  do  9000 członków          -  do 1,3  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

od 3001  do  6000 członków          -  do 1,2  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

do   3000 członków                        -  do 1,1  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

      Wiceprezesi Krajowej Rady, Wiceprzewodniczący okręgowej rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

      Sekretarz , Skarbnik Rady Izby i Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

-         0,5 ryczałtu Prezesa Krajowej Rady lub Przewodniczącego okręgowej rady

Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez izby nie otrzymujący ryczałtów, mogą otrzymać do 100 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 20 zł/godz. za pracę indywidualną na rzecz rad izb, na wniosek przewodniczącego organu lub komisji po zatwierdzeniu przez przewodniczącego okręgowej rady lub Prezesa Krajowej Rady.

Zasady wypłacania ekwiwalentów o których mowa wyżej zawarte są w Zasadach Wynagradzania Członków Organów PIIB.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).

6.      Koszty delegacji krajowych i zagranicznych są zwracane na ogólnie obowiązujących zasadach.

7.      Koszty transportu miejscowego – ryczałty samochodowe, taksówki, bilety

      komunikacji miejskiej, koszty parkowania.

8.      Koszty ubezpieczenia OC członków zgodnie z  odrębną umową zawartą z ubezpieczycielem, płatne zbiorowo przez Krajową Izbę.

9.      Koszty pomocy finansowej dla członków, zgodnie z odrębnym Regulaminem.

10.  Koszty biuletynu informacyjnego Izby, ponoszone przez Krajową Izbę (w tym udziałów w czasopismach technicznych) oraz dopłat do prenumeraty wybranego przez członka czasopisma technicznego.

11.  Koszty organizacji okręgowych i krajowych zjazdów izb.

12. Koszty organizacji szkoleń i konferencji niezbędnych dla funkcjonowania Izby, oraz koszty udziału przedstawicieli izb w konferencjach krajowych i zagranicznych.

13. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz potrzebnych IIB jak również koszty pomocy prawnej członkom IIB.

 

V.                 Działalność gospodarcza  izb inżynierów budownictwa.

            Izby inżynierów budownictwa mogą prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści swoim członkom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 7 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych.

Działalność gospodarcza izb finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi. Działalność izb podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VI.       Budżety  Izb.

            Krajowa Izba opracowuje budżet na rok następny, który podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Izby. Okręgowe izby opracowują prowizorium budżetowe na rok następny, które obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na rok bieżący, przez coroczny okręgowy zjazd izby. Wszelkich zmian budżetu dokonuje Rada Izby w formie uchwał, pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskanymi wpływami. Budżet na rok 2004 Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa – załącznik nr 1.

 

VII.     Uprawnienia władz izb w zakresie gospodarki finansowej. 

           Uprawnienia te reguluje Statut w § 21 oraz Regulaminy okręgowej rady izby i Krajowej Rady Izby

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1.      Zmiany powyższych zasad może dokonać Krajowy Zjazd Izby w formie uchwały.

2.      Zmiany obowiązującego prawa w zakresie zastosowanym w niniejszych zasadach są obowiązujące z dniem wejścia tych zmian w życie.

3.      Niniejsze zasady zostały przyjęte przez II Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 14/03.

 

 

 

zał. nr 1

BUDŻET  KRAJOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2004  ROK

 

1.      Wpływy – przychody:

       1.1. Składki na ubezpieczenie OC : 60.000 x 120 =       7.200.000 zł

       1.2. Składki na Krajową Izbę:           60.000 x   60 =       3.600.000 zł

 1.3. Zyski z działalności gospodarczej               nie przewiduje się

 

                                                                                  Razem                      10.800.000 zł

 

2.      Wydatki – koszty:

2.1.  Ubezpieczenie OC członków   60.000 x 120 =

2.2.  Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

2.3.  Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie

2.4.  Usługi pocztowe, telefon,internet i inne

2.5. Materiały biurowe,prasa,książki  i.t.p

2.6. Płace i ryczałty

2.7. Delegacje i koszty transportu

2.8. Biuletyn informacyjny IIB, ogłoszenia w mediach

2.9. Koszt zjazdu sprawozdawczego

2.10. Koszty szkoleń i konferencji

2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

2.12. Koszty pomocy finansowej członkom

7.200.000 zł

240.000 zł

100.000 zł

180.000 zł

100.000 zł

900.000 zł

120.000 zł

1.500.000 zł

120.000 zł

60.000 zł

160.000 zł

120.000 zł

Razem

10.800.000 zł

 

 zał. do budżetu

 

WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2004 ROKU

2.2. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal –

zakłada się zwiększenie biura o 25%:

czynsze – 12.442 x 1,25 x 12 =

wynajem sal -        1.000 x 12 =

utrzymanie biura - 3.000 x 12 =

186.636 zł

12.000 zł

36.000 zł

Razem

Przyjęto

234.636 zł

240.000 zł

2.3.Wyposażenie biura, zakupy i utrzymanie –

zakłada się zwiększenie biura dla dodatkowych 4 pracowników

zestawy komputerowe – 4x 10.000 =

telefony i fax =

kserokopiarka =

serwis posiadanych urządzeń- 2000 x 12 =

meble do 2 pokoi =

40.000 zł

6.000 zł

20.000 zł

24.000 zł

8.000 zł

Razem

Przyjęto

98.000 zł

100.000 zł

2.4.Usługi pocztowe, telefon, internet i inne:

pocztowe-     3500 x 12 =

telefoniczne -4000 x 12 =

internetowe-  1000 x 12 =

komputerowe-5000 x 12 =

inne                1500 x 12 =

42.000 zł

48.000 zł

12.000 zł

60.000 zł

18.000 zł

Razem

Przyjęto

180.000 zł

180.000 zł

2.5.Materiały biurowe,prasa, książki:

w/g średnich kosztów z I kwartału 2003r z wzrostem o 25%

 

inne

5.550 x 1,25 x 12 =

1000 x 12

83.250 zł

12.000 zł

Razem

Przyjęto

95.250 zł

100.000 zł

2.6.Płace i ryczałty:

Ekwiwalenty Prezydium Krajowej Rady Izby:

Prezes Krajowej Rady -

V-ce Prezesi  4x 0,5 średniej -

Przew. Komisji 3 x 0,5 -

Sekretarz, Skarbnik, Przew. KKK - 3x0,5x1,5 -

1,5 średniej

2,0 średniej

1,5 średniej

2,25 średniej

Razem – 7,25 x 2300 x 12 x 1,2079 =

241.700 zł

Płace personelu:

2 x 4000 + 5 x 3000 + 8 x 2000 = 39.000 zł miesięcznie netto

         Razem – 39.000 x 12 x 1,2079        = 565.297 zł

Ryczałty za posiedzenia:

Krajowa Rada

Prezydium KR

KKK

Prezydium KKK

KSD

KROZ

KKR

Kontrole KKR

Razem :

Umowy-zlecenia

- 6 x 17 x 100 =

- 12 x 4 x 100 =

- 4 x 17 x 100 =

- 12 x 4 x 100 =

- 8 x 16 x 100 =

- 12 x 5 x 100 =

- 12 x 8 x 100 =

- 4 x 8 x 100 =

 

- 3000 x 12 =

10.200 zł

4.800 zł

6.800 zł

4.800 zł

12.800 zł

6.000 zł

9.600 zł

3.200 zł

58.200 zł

36.000 zł

Razem : 241.700 + 565.297 + 58.200 + 36.000 = 901.197 zł

Przyjęto

900.000 zł

2.7.Delegacje i koszty transportu:

w/g średnich kosztów z I kwartału 2003r z wzrostem o 25%

8.260 x 1,25 x 12 =

123.900zł

Razem

Przyjęto

123.900zł

120.000 zł

2.8.Biuletyn informacyjny IIB, ogłoszenia w mediach:

Biuletyn – 5,00 x 60.000 x 4 =

Ogłoszenia w mediach  25.000 x 12 =

1.200.000zł

300.000zł

Razem

Przyjęto

1.500.000zł

1.500.000 zł

2.9.Koszty Zjazdu Sprawozdawczego:

Przyjęto w/g kosztów I Zjazdu w 2002r:

Koszt Zjazdu

122.498 zł

Razem

Przyjęto

122.498zł

120.000 zł

2.10.Koszty szkoleń i konferencji:

w/g średnich kosztów z I kwartału 2003r

5.000 x 12 =

60.000zł

Razem

Przyjęto

60.000zł 60.000 zł

2.11.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz:

Obsługa prawna KKK

J.w. lecz KSD i KROZ

J.w. lecz Krajowej Rady

- 4000 x 1,22 x 12 =

- 1800 x 1,22 x 12 =

- 5000 x 1,22 x 12 =

58.560 zł

26.352 zł

73.200 zł

Razem

Przyjęto

158.112 zł

160.000 zł

2.12.Koszty pomocy finansowej członkom n.p. w refundacji OC:

1000 x 120,00 =

120.000zł

Razem

Przyjęto

120.000zł 120.000 zł