ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
IZB INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
uchwalone przez I Krajowy Zjazd Delegatów IIB
w Warszawie 27-28 września 2002 roku.

I. Ogólne zasady gospodarki finansowej Izb Inżynierów Budownictwa.

Izby Inżynierów Budownictwa są organizacjami działającymi na zasadzie samofinansowania, to znaczy, że działalność IIB zarówno krajowej jak i okręgowych jest finansowana z własnego majątku, a wydatki muszą być zbilansowane z przychodami. Majątek Izb stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.

Izby Okręgowe są samodzielne finansowo i opracowują własne budżety w oparciu o przychody wymienione w części II niniejszych "Zasad..." . Majątkiem Izby Okręgowej zarządza Rada Izby Okręgowej.

Izba Krajowa prowadzi własną gospodarkę finansową opierając się na przychodach wymienionych w części III niniejszych "Zasad.." i pokrywa z tych środków zbiorowe ubezpieczenie OC wszystkich członków w całym kraju, jak również koszty własnej działalności. Izba Krajowa opracowuje własny budżet. Majątkiem Izby Krajowej zarządza Rada Izby Krajowej.

Zarówno Izba Krajowa jak i każda z Izb Okręgowych prowadzi rachunkowość w/g zasad określonych w odrębnych przepisach - ustawa z 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.Ustaw Nr 121 poz.591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ujednoliconym w IIB planem kont i obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi.

Sprawozdanie finansowe Izby Okręgowej podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzeniu przez Zjazd Okręgowy. Sprawozdanie finansowe Izby Krajowej podlega sprawdzeniu przez Krajową Komisję Rewizyjną i zatwierdzeniu przez Zjazd Krajowy.

II. Przychody Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Przychody OIIB powstają z następujących tytułów:

1. Opłat za wpisowe do IIB wynoszące 100 zł jednorazowo przy rejestracji nowych wniosków (wzór - zał. nr. 3 ) składanych po 1.11.2002 r , lub przy wznawianiu członkostwa.


2. Części składki członkowskiej w wysokości 25 zł miesięcznie ( cała składka wraz z ubezpieczeniem OC-10zł i składką na Izbę Krajową - 5zł, wynosi 40 zł miesięcznie) płatnej co pół roku w wysokości 150 zł, lub co rok w wysokości 300 zł, przelewem na konto właściwej Izby Okręgowej w terminie do15 dni przed początkiem okresu składkowego (za 2003r płatne do 15.12.2002r ).

Powyższa wysokość składek obowiązuje dla 2003r, wysokości składek na lata następne będą ustalane przez kolejne Zjazdy.

Dotychczasowe zasady przyjmowania wniosków z opłatą 50 zł (bez wpisowego) obowiązują do 31.10.2002 r. Składka ta zostanie wykorzystana dla pokrycia kosztów organizacji Izb Inżynierów Budownictwa.

Dobrowolne zawieszenie członkostwa może nastąpić zgodnie z art 42.3.4 ustawy o samorządzie, pod warunkiem przesłania do Izby Okręgowej pisemnego wniosku co najmniej na jeden miesiąc przed datą zawieszenia. Nie będą zwracane nadpłacone składki członkowskie i ubezpieczeniowe OC.

Wznowienie członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego 100 zł , pełnych składek i wszystkich zaległości do 15 dni przed datą wznowienia członkostwa. Jest to warunek wydania aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Izbie.


3. Opłat za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia wynoszących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r (Dz.Ustaw Nr 8 z 95r poz.38 § 16 ust.1) - 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa GUS.


Opłatę wnosi się przelewem na konto, lub gotówką do kasy właściwej terenowo Izby Okręgowej w dwóch równych ratach:

I rata - za kwalifikację płatna przy składaniu wniosku - w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia.

II rata - po otrzymaniu powiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu - w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia.

Pierwsza rata nie podlega zwrotowi , druga rata podlega zwrotowi w przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub usprawiedliwionej rezygnacji z egzaminu. ( zgodnie z rozporządzeniem MGPiB z 30.12.94)


4. Przychodów z tytułu własnej działalności gospodarczej Izb Inżynierów Budownictwa (zasady działalności gospodarczej będą przedmiotem odrębnych uchwał i regulaminów) z tym, że 30% zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej jest przekazywane na konto Izby Krajowej raz w roku zgodnie z wynikami bilansowymi.


5. Przychodów z wynajmu lub dzierżawy własnych nieruchomości lub innych składników majątkowych.


6. Przychodów z zapisów i darowizn od firm, organizacji i osób prywatnych.


7. Dotacji z budżetu państwa lub budżetów lokalnych.


III. Przychody Krajowej Izby Inżynierów Budownicta.

Przychody KIIB powstają z następujących tytułów:

1. Części składek członkowskich w wysokości 15 zł miesięcznie ( cała składka wraz z ubezpieczeniem OC wynosi 40 zł miesięcznie w 2003r), płatnych za rok z góry przelewem na konto Izby Krajowej w terminie do 15 dni przed początkiem okresu składkowego (do 15.12.2002 za rok 2003), w wysokości 180 zł (120 zł na ubezpieczenie zbiorowe OC członków i 60 zł na koszty działalności Izby Krajowej).

Osoby posiadające indywidualne ubezpieczenie OC, które spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002r opłacają tylko 60 zł. za 2003 rok na koszty działalności Izby Krajowej.

Wpłaty należy dokonać podając w dokumentach wpłaty następujące dane:

ZG PZITB subkonto Krajowej Rady Izby

ul.Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Nr.konta nr 11301062-1557-09-02

Nazwisko imię i adres wpłacającego, numer członkowski i miesiąc od którego wpłacający się ubezpiecza.

Wpłata musi być dokonana do 15-ego dnia przed początkiem tego miesiąca.

Po dokonaniu powyższej wpłaty na konto Izby Krajowej i po dokonaniu wpłaty części składki na konto Izby Okręgowej (wg. pkt II.2 ), Izba Okręgowa po sprawdzeniu wymaganych dokumentów i wpłat wyda zaświadczenie o przynależności do I.I.B i opłaceniu ubezpieczenia OC ( wg. wzoru - zał.nr. 4).

O wzorze zaświadczenia IIB zostaną poinformowane władze lokalne przez Izby Okręgowe i GUNB przez Izbę Krajową. Niezależnie TUiR WARTA prześle każdemu wpłacającemu dowód ubezpieczenia OC, a Izba Krajowa dokona wpisu podstawowych danych członka na stronie internetowej IIB.

2. Wpłaty 30% zysku z działalności gospodarczej izb okręgowych (raz w roku po bilansie).


Izba Krajowa będzie również posiadała przychody własne z tytułów wymienionych w poz. II. 4-7.

IV. Koszty Izb Inżynierów Budownictwa zarówno okręgowych jak i krajowej.

Koszty IIB powstają z następujących tytułów:

1. Wynajęcie lub zakup siedzib Izb, ich utrzymanie i remonty ,wyposażenie w meble
i niezbędne urządzenia techniczne takie jak: komputery, faxy, telefony, kserokopiarki i.t.p.

2 Opłaty za telefony, faxy, internet, rtv, usługi pocztowe i.t.p.

3. Zakupy materiałów biurowych i komputerowych , prasy, książek i.t.p.

4. Zatrudnienie niezbędnego personelu biur Izb z uwzględnieniem zasady , że wynagrodzenie miesięczne brutto jest proporcjonalne do wielkości Izby. Ilość pracowników i wysokość wynagrodzeń ustalana jest przez Radę Izby.

5. Ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby, które powinny być proporcjonalne do ilości członków i nie powinny przekraczać niżej podanych wielkości miesięcznie brutto:

Prezes Rady Izby Krajowej - do 1,5 przeciętnego wynagrodzenia, miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku.

Przewodniczący Rady Izby Okręgowej :

powyżej 12000 członków - do 1,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

od 9001 do 12000 członków - do 1,2 przeciętnego wynagrodzenia j.w

od 6001 do 9000 członków - do 1,0 przeciętne wynagrodzenia j.w.

od 3001 do 6000 członków - do 0,9 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

do 3000 członków - do 0,8 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

Z-cy Przewodniczącego Rady Izby, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Odpowiedzialności

Zawodowej - 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.

Sekretarz , Skarbnik Rady Izby i Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

- 0,5 ryczałtu Prezesa Izby Krajowej lub Przewodniczącego Rady Izby Okręgowej.

Członkowie organów Izby nie otrzymujący ryczałtów j/w otrzymują 100 zł za udział w każdym posiedzeniu. Wysokość ryczałtów ustala Rada Okręgowa Izby w miarę posiadanych środków.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z 30.12.94r (Dz.Ustaw nr 8/95 poz.38 § 16).

6. Koszty delegacji krajowych i zagranicznych są zwracane na ogólnie obowiązujących zasadach.

7. Koszty transportu miejscowego - ryczałty samochodowe, taksówki, bilety komunikacji miejskiej, koszty parkowania.

8. Koszty ubezpieczenia OC członków (w wysokości 10 zł miesięcznie w 2003 roku) zgodnie z odrębną umową zawartą z ubezpieczycielem, płatne zbiorowo przez Izbę Krajową .

9. Koszty biuletynu informacyjnego Izby ponoszone przez Izbę Krajową oraz dopłat do prenumeraty wybranego przez członka czasopisma technicznego ponoszone przez izby okręgowe.

10. Koszty organizacji okręgowych i krajowych zjazdów delegatów.

11. Koszty organizacji szkoleń i konferencji niezbędnych dla funkcjonowania Izby.

12. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz potrzebnych IIB jak również koszty pomocy prawnej członkom IIB.

V. Działalność gospodarcza Izb Inżynierów Budownictwa

Izby Inżynierów Budownictwa mogą prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści swoim członkom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Art. 7 pkt. 3 Ustawy z 15.12.2000r o samorządzie zawodowym

Działalność gospodarcza Izb finansowana jest ze środków własnych , które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi. Działalność Izb podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Budżety Izb.

Izba Krajowa jak i każda z Izb Okręgowych opracowuje budżet na rok następny, który podlega zatwierdzeniu przez coroczny Zjazd Okręgowy lub Krajowy. Wszelkich zmian budżetu dokonuje Rada Izby w formie uchwał. Prowizorium budżetowe Izby Krajowej na IV kwartał 2002r opracowuje KOIIB, a zatwierdza Krajowy Zjazd IIB. Prowizorium budżetowe KIIB - załącznik nr 1. Budżet na rok 2003 KIIB - załącznik nr 2.

VII. Uprawnienia władz Izb w zakresie gospodarki finansowej.

Uprawnienia te reguluje Statut w § 21 oraz Regulaminy Okręgowej Rady Izby
i Krajowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany powyższych zasad może dokonać Zjazd Krajowy w formie uchwały.

2. Zmiany obowiązującego prawa w zakresie zastosowanym w niniejszych zasadach są obowiązujące z dniem wejścia w życie.

3. Niniejsze zasady zostały przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą Nr 2 z dnia 28.09.02.


zał. nr 1

PROWIZORIUM BUDŻETOWE
KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA IV KWARTAŁ 2002 ROKU

1. Wpływy - przychody:

1.1 Zaliczka na składkę (20% wszystkich wpłat) w 2002r - 625.000 zł

---------------------------

Razem 625.000 zł

2. Wydatki - koszty:

2.1 Koszty KOIIB do 30.06.02 (bez kosztów okręgów)         83.400 zł

2.2 Koszty KOIIB w III kwartale wraz z kosztem Zjazdu      241.600 zł

2.3 Koszty IIB w IV kwartale 2002                                    300.000 zł

w tym: wynajęcie biura          - 24.000 zł

zakupy wyposażenia biura     -100.000 zł

materiały i usługi                   - 96.000 zł

płace i ryczałty                      - 60.000 zł

nieprzewidziane                     - 20.000 zł

---------------------------

Razem 625.000 zł


zał nr. 2

BUDŻET KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA 2003 ROK

1. Wpływy - przychody:

1.1.Składki 70.000 x 15,00 x 12 x 0,80 =                          10.080.000 zł

1.2 Zyski z działalności gospodarczej - nie przewiduje się

-------------------------------

Razem 10.080.000 zł

2. Wydatki - koszty:

2.1 Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal                       136.000 zł

2.2 Wyposażenie biura - zakupy i utrzymanie                        180.000 zł

2.3 Usługi pocztowe, telefon, internet i.t.p                              240.000 zł

2.4 Materiały biurowe,prasa,książki i.t.p                                240.000 zł

2.5 Płace i ryczałty                                                              620.000 zł

2.6 Delegacje i koszty transportu                                          120.000 zł

2.7 Ubezpieczenie OC członków 70.000 x 120 x 0,8 =         6.720.000 zł

2.8 Biuletyn informacyjny IIB, ogłoszenia w mediach            1.384.000 zł

2.9 Koszt zjazdu sprawozdawczego                                      120.000 zł

2.10 Koszty szkoleń i konferencji                                            60.000 zł

2.11 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz                                  60.000 zł

2.12 Rezerwa                                                                       200.000 zł

-------------------------------

Razem 10.080.000 zł


zał. nr. 3

WNIOSEK
O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Wniosek do pobrania ze strony w pliku *.doc


zał. nr. 4

Pieczęć Izby Okręgowej                                     miejscowość, data.....................................


ZAŚWIADCZENIE


Pan/Pani..............................................................nr. ewidencyjny.....................

adres zamieszkania...........................................................................................

jest członkiem ............................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia..................................................Pieczęć i podpis przewodniczącego