alt5 czerwca 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poświęcone było przygotowaniom do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

alt29 maja 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Dostępności, które poświęcone było omówieniu kwestii problemowych związanych z realizowanymi obecnie inicjatywami dotyczącymi problematyki dostępności. Poruszono m.in. sprawy dotyczące projektowanych zmian w  rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Prezes Krajowej Rady PIIB otrzymał pismo z Ministerstwa Infrastruktury w odpowiedzi na pismo z 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu usprawnienie realizacji procesów inwestycyjnych prowadzonych na kolejowych obszarach zamkniętych.

alt29 maja 2019 r.  w Warszawie odbyBo si posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad dyskutowano m.in. o przygotowaniach do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

altPrzedsiębiorco! Jeżeli prowadzisz działalność w branży budowlanej, finansowej oraz turystycznej i chcesz podnieść swoje kompetencje – zapraszamy do udziału w szkoleniach dedykowanych Twojej branży.