W Warszawie, w siedzibie PIIB, 24 stycznia br. odbyła się w trybie stacjonarnym całodzienna narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB z przewodniczącymi okręgowych komisji rewizyjnych, w której wzięły udział 22 osoby (9 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i 13 przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych).

 

Obrady prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca KKR PIIB. W naradzie wziął udział Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Przedstawił bieżące działania rady. Poinformował o powołaniu Rady Młodych, Zespołu doraźnego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw seniorów oraz Zespołu doraźnego KR PIIB ds. opracowania standardów wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych. Przypomniał również, że w 2024 r. planowane są obchody 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej, które odbędą się w Polsce.

Prezes PIIB podkreślił, że w najbliższym czasie działania PIIB będą skupione na wdrożeniu SEOD (systemu elektronicznego obiegu dokumentów) zarówno w Krajowym Biurze PIIB, jak i w okręgowych izbach. Zgodnie z założeniami system powinien funkcjonować już w I kwartale 2025 r. Plan finansowy PIIB na 2024 r. obejmuje także większe wydatki na działania związane z promocją zawodu inżyniera budownictwa.

 

Przewodnicząca KKR PIIB omówiła działania komisji w 2023 r., m.in. odbyte posiedzenia i przygotowane narady szkoleniowe, przeprowadzone kontrole działalności PIIB, plan działania i terminarz posiedzeń KKR na I półrocze 2024 r., sprawowanie nadzoru nad OKR. Przypomniała o opracowanych przez KKR PIIB i przekazanych do OKR materiałach szkoleniowych dotyczących m.in. schematu działań OKR, wzorów protokołów pokontrolnych zespołów i komisji, wzorów podejmowanych uchwał.

 

W kolejnej części posiedzenia przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnych przedstawili informacje o działaniach komisji w 2023 r., przeprowadzanych kontrolach działalności okręgowych izb za rok 2023 r. oraz o problemach z wypełnianiem zadań statutowych i regulaminowych. Przekazali również informacje związane z zaplanowanymi na kwiecień okręgowymi zjazdami.

 

Szkoleniową część narady poprowadził mecenas Krzysztof Zając. Omówione zostały następujące zagadnienia prawne: prawidłowość formułowania przedmiotu i zakresu kontroli na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli, aktualne podstawy prawne uchwał komisji rewizyjnych oraz kompetencje przewodniczącego i sekretarza OKR, uchwały podejmowane przez KKR i OKR, podpisywanie uchwał. Uczestnicy spotkania w trakcie wystąpienia mecenasa Krzysztofa Zająca zadawali liczne, szczegółowe pytania związane z ich bieżącą pracą. Wspólnie omawiano najlepsze rozwiązania w danej sytuacji i procedury, których należy przestrzegać.

 

Przewodnicząca KKR PIIB przekazała informacje o stanie przygotowań do planowanej na 6–8 czerwca br. w Gdańsku narady szkoleniowej członków komisji rewizyjnych (KKR i OKR), której współorganizatorem będzie Okręgowa Komisja Rewizyjna Pomorskiej OIIB.

 

Urszula Kallik
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

 

Fot. Joanna Karwat/WPIIB