Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowała wyniki jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

 

Egzamin pisemny został przeprowadzony 18 listopada br. w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 

Do egzaminu testowego w XL sesji egzaminacyjnej przystąpiło 2800 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiły 3064 osoby. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 84,96%, natomiast ustnego – 77,19%. Ogólna zdawalność egzaminów we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa to 80,90%, co nie odbiega od poziomu w sesjach poprzednich.

 

2365 osób uzyskało w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1015 osób), a najmniej, bo tylko 2 osoby, w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej, 23 osoby w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz 26 osób w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

 

 

Należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień wydano w Mazowieckiej OIIB (363), następnie w Śląskiej OIIB (263), Wielkopolskiej OIIB (210), Małopolskiej OIIB (185) oraz Pomorskiej OIIB (171).