24–25 czerwca br. w Warszawie obradował XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w minionym roku i wybrano nowe władze PIIB na szóstą kadencję. Prezesem PIIB został Mariusz Dobrzeniecki, dotychczasowy przewodniczący Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa miał bardzo wysoką frekwencję. Udział w obradach wzięło 206 delegatów na 207 do tego uprawnionych. Spotkanie rozpoczęto od wspomnienia i uczczenia minutą ciszy członków PIIB, którzy zmarli w okresie kończącej się V kadencji. Wśród pożegnanych osób byli także członkowie organów krajowych PIIB.

 

Inaugurujące przemówienie wygłosił Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB w kończącej się kadencji 2018–2022, który podkreślił znaczenie jedności wśród inżynierów. Zbigniew Kledyński w nawiązaniu do zaplanowanych na ten dzień głosowań zaznaczył, że wybierani przez delegatów członkowie KR PIIB „powinni reprezentować ogół członków PIIB i tym kierować się w wypracowywaniu kompromisowych rozwiązań wspólnych problemów”. Kończąc swoje wystąpienie, serdecznie podziękował wszystkim współpracownikom.

W dalszej części zrealizowano procedury zjazdu. XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB prowadził Mieczysław Grodzki (Mazowiecka OIIB), przewodniczący Prezydium Zjazdu. W jego skład weszli także Małgorzata Boryczko (Małopolska OIIB) i Piotr Parkitny (Łódzka OIIB), którzy pełnili funkcję wiceprzewodniczących oraz Elżbieta Godzieszka (Śląska OIIB) i Danuta Paginowska (Dolnośląska OIIB) w roli sekretarzy.

Część poświęconą sprawozdaniom organów PIIB za rok 2021 rozpoczęła Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, która omówiła najważniejsze osiągnięcia izby oraz wprowadzone w ostatnim czasie zmiany dotyczące m.in. strony internetowej PIIB i uruchomienia aplikacji dla członków PIIB. Przedstawiła również aktualne statystyki dotyczące liczebności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Po wysłuchaniu sprawozdań wszystkich krajowych organów PIIB, delegaci podjęli uchwały o ich przyjęciu oraz udzielili Krajowej Radzie PIIB absolutorium za rok 2021.

 

W dalszej części obrad odbyło się głosowanie nad wyborem nowych władz PIIB na VI kadencję. Delegaci wysłuchali dziesięciominutowych wystąpień dwóch kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji prezesa Krajowej Rady PIIB. Odpowiadali oni również na liczne pytania zadawane przez delegatów. W tajnym głosowaniu wybrano Mariusza Dobrzenieckiego na stanowisko prezesa PIIB w VI kadencji (2022–2026).

 

– Dzisiejsze czasy wymagają od nas, jak jeszcze nigdy dotąd, ogromnej elastyczności, responsywności i nowoczesnego podejścia do naszych codziennych obowiązków. Nowoczesności rozumianej jako w pełni scyfryzowany zawód inżyniera budownictwa z ePUAP-em w samej izbie, cyfrowym procesem budowlanym i wieloma innymi zadaniami, które trafiły do wirtualnej przestrzeni – podkreślił w swojej prezentacji Mariusz Dobrzeniecki. Zaznaczył również, jak ważne jest, aby głos inżynierów budownictwa był słyszalny w debacie publicznej, zwłaszcza tej dotyczącej zmian w prawie.

– Wybierając zawód inżyniera budownictwa, podjęliśmy się ogromnej odpowiedzialności za życie, zdrowie i mienie naszych rodaków, a oni nam zaufali. Zaufali naszej wiedzy i doświadczeniu. Oczekują, że nasz głos będzie wiarygodny, niezależny i przede wszystkim merytoryczny – powiedział Mariusz Dobrzeniecki.

W swoim wystąpieniu kandydat na prezesa PIIB wskazał na potrzebę budowania prestiżu zawodu i zachęcania młodych adeptów szkół do wybierania tej zaszczytnej profesji. Jako pełniący przez dwie ostatnie kadencje funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB Mariusz Dobrzeniecki podkreślił, że głos wszystkich okręgowych izb powinien być brany pod uwagę na szczeblu centralnym PIIB oraz w ramach współpracy z przedstawicielami władz państwa. Zaproponował, by utworzyć kolegium przedstawicieli izb okręgowych, do którego należeliby przewodniczący okręgowych rad wszystkich OIIB. Stanowiłoby ono grupę doradczą.
– Dzięki temu szybciej będziemy mogli reagować na wprowadzane zmiany, wdrażając rozwiązania optymalne dla wszystkich inżynierów. Jedność środowiska to niezmiernie ważny aspekt funkcjonowania naszej izby, dający jej siłę i pozwalający konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów, do wspólnych celów – dodał.

 

W pierwszym dniu zjazdu wybrano również przewodniczących organów PIIB. Funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła Urszula Kallik (Śląska OIIB). Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka OIIB), natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Mariana Zdunka (Warmińsko-Mazurska OIIB). Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem został Dariusz Walasek (Mazowiecka OIIB). Delegaci podjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów PIIB. W kolejnych głosowaniach wybrano nowe składy osobowe organów statutowych PIIB: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Podczas zjazdu miała miejsce uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu inżynierów budownictwa. Uhonorowani zostali: Zdzisław Binerowski, Mieczysław Grodzki, Stanisław Karczmarczyk, Andrzej Nowak,  Wiesław Nurek, Daniel Pawlicki, Andrzej Pieniążek, Wojciech Płaza – odznaczony pośmiertnie, Adam Podhorecki, Adam Rak, Danuta Ulańska.

Odznaki Honorowe PIIB nadane przez XX Zjazd PIIB, który ze względu na COVID-19 odbywał się w trybie zdalnym oraz XXI Zjazd PIIB otrzymali: Ewa Bosy, Anna Malinowska, Liliana Serafin, Renata Staszak, Marcin Burzyński, Dariusz Karolak, Wojciech Kamiński, Jarosław Śliwa, Krzysztof Wilde (złote); Robert Cerazy, Krzysztof Mierczak, Izabela Tylek (srebrne).

 

Relacja ze Zjazdu na stronie głównej PIIB