W 2022 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi 20-lecie swojej działalności. To jeden z najmłodszych samorządów zawodowych w Polsce, ale i najliczniejszych – zrzesza blisko 120 tys. osób.

Izba została powołana do życia ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i stanowi – zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Pełnią je: projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Do sprawowania tych funkcji niezbędne jest odpowiednie wykształcenie i praktyka. Ustawa umożliwiła nie tylko utworzenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, ale także pozwoliła na przejęcie od państwa części zadań, dotyczących m.in. przyznawania uprawnień zawodowych czy też kontroli wykonywania zawodu.

 

Okres przygotowawczy związany z tworzeniem Izby objął prawie 2 lata pracy okręgowych komitetów organizacyjnych. Jego zwieńczeniem był I Krajowy Zjazd PIIB, który odbył się 27–28 września 2002 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 203 delegatów. Na koniec 2002 r. PIIB liczyła 80 193 członków.

Obecnie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy 119 127 osób (ok. 12% stanowią kobiety).

 

Uprawnienia budowlane

PIIB nadaje uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W latach 2003–2021 okręgowe komisje kwalifikacyjne przeprowadziły 38 sesji egzaminacyjnych i w ich wyniku uprawnienia budowlane otrzymały 86 103 osoby. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB otrzymały 793 osoby. Od 2004 r., kiedy to Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, do 2021 r. 276 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zasady etyki zawodowej i nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu

W latach 2003–2021 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB rozpatrzył 1060 spraw, natomiast okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej rozpatrzyli w tym okresie 9182 sprawy: 7368 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 1161 spraw pozostawało w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, 653 sprawy były poza kompetencją PIIB. Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, który zajmuje się głównie analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby, w ciągu minionych 20 lat rozpatrzył 445 spraw, z czego 39 w I instancji i 406 w II instancji. Do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 3125 spraw.

 

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

PIIB realizuje program szkoleń umożliwiających członkom samorządu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Rocznie w różnych formach szkoleń brało udział średnio 31 tys. osób, a od czasu wprowadzenia na większą skalę kursów online z tej formy poszerzania wiedzy korzysta rocznie ponad 81 tys. członków PIIB. W latach 2004–2021 we wszystkich szkoleniach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyło ponad 671 tys. osób. Natomiast w konferencjach i wyjazdach technicznych w latach 2004–2021 wzięło udział ponad 72 tys. członków Izby.

 

Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne samorządu inżynierów budownictwa to Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Krajowe Biuro) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1 oraz okręgowe izby. Aktualnie działa 16 izb (w każdym województwie jedna), przy czym warto zaznaczyć, że w ich strukturach funkcjonują jeszcze placówki terenowe (w 2021 r. było ich 41), którym okręgowe rady nadały różne nazwy i kompetencje.

Lista okręgowych izb: