Jak przedstawiał się nasz samorząd zawodowy inżynierów budownictwa  w 2019 r. w statystyce uwzgledniającej realizację ważnych dla PIIB zadań możecie się Państwo przekonać po zapoznaniu się z przytoczonymi danymi.

* 118 187  członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2019 r.;

* 6138 nowych członków przyjęto w 2019 r.;

* 54,48% osób nowo przyjętych miało 35 lat  i mniej niż 35, a 21,75%  znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat;

* 62 372 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 52,77%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 22 582 członkami (19,11%),  trzecie – budownictwo elektryczne liczące 17222 osoby (14,57%); czwarte – budownictwo drogowe z 8974 członkami (7,59%); piąte – budownictwo mostowe liczące 2512 osób (2,13%); szóste – budownictwo kolejowe z 1952 osobami (1,65%); siódme – budownictwo wodno-melioracyjne z 1316 członkami (1,11%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 1080 osób (0,91%); dziewiąte – budownictwo hydrotechniczne z 159 członkami (0,13%);

* 18 osób liczyła  najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

 

NASZA  STRUKTURA

 

* 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;

* 42 placówki terenowe działają w 13 okręgowych izbach;

* 17 443 członków liczyła w 2019 r. Mazowiecka OIIB największa w PIIB,  następnie  12 882 członków było w Śląskiej OIIB i 11 580 osób w Małopolskiej OIIB;

* 2650 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

 

WYKSZTAŁCENIE  NASZYCH  CZŁONKÓW

 

* 74,40% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 24,44% stanowią technicy i 1,15% majstrowie;

* 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% mężczyźni;

* 4075 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była grupa wiekowa powyżej 66 lat (27 890 osób).

 

DOSKONALIMY  KWALIFIKACJE  ZAWODOWE

 

* 36 319 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;

* 11 179 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi  9,5% wszystkich członków Izby;

* 30,7% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;

* 2,18 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;

* 22 423 osoby, czyli 18,97% wszystkich członków PIIB, skorzystało ze szkoleń e-learningowych znajdujących  się na stronie internetowej PIIB. Na koniec 2019 r. zamieszczonych było 27 kursów;

* 25 648 członków, czyli 21,70% wszystkich  skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy  norm PKN zamieszczonej na Portalu PIIB, 12541 członków skorzystało z Serwisu budowlanego  i 8678 z Serwisu Bistyp;

100 stron ma czasopismo „Inżynier Budownictwa”; do nr. 6 miesięczny nakład czasopisma liczył 120 000 egzemplarzy, a od wydania nr 7–8 w wersji drukowanej pozostało 105300, natomiast ok. 16 000 członków otrzymuje wersję elektroniczną czasopisma.

 

 

 

NADAJEMY UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

* 6 272 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2019 r.;

* 84% tyle wynosiła średnia zdawalność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2019 r. Natomiast 78% wynosiła średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;

* 2979  tyle uprawnień budowlanych nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1166 w instalacyjnej sanitarnej,  824 w instalacyjnej elektrycznej,  691 w inżynieryjnej drogowej, 253 w inżynieryjnej mostowej, 143  w inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowalnych, 100 w instalacyjnej telekomunikacyjnej,  72 w inżynieryjnej hydrotechnicznej i 44 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie  sterowania ruchem kolejowym;

* 9 w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej  drogowej,  inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej,  instalacyjnej telekomunikacyjnej. W specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

* 25 decyzji pozytywnych nadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego wydano

 osobom posiadającym uprawnienia budowlane. W tym 23 dotyczyło specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 1 –  instalacyjnej sanitarnej i 1 – instalacyjnej elektrycznej,

* 21 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. W grupie tej znalazły się decyzje w specjalnościach:  9  – konstrukcyjno-budowlanej; 7 – instalacyjnej sanitarnej, 2 – instalacyjnej elektrycznej, 1 –  inżynieryjnej mostowej, 1 –inżynieryjnej kolejowej do SRK oraz 1 – inżynieryjnej drogowej.  Wśród wnioskodawców były osoby, które zdobyły swoje uprawnienia w krajach należących do Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Łotwie. 

 

PRZESTRZEGAMY  ZASAD  ETYKI  ZAWODOWEJ

 

* 22 sprawy  wpłynęły do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 r., a do rozpatrzenia pozostały jeszcze 4 sprawy z poprzednich lat.

* 515 spraw wpłynęło do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 455 dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, 41 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 19 pozostawało poza kompetencją izby;

*475 to liczba  spraw, które zostały rozpatrzone i zakończone na dzień 31.12.2019 r. w tym 34 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 441 z odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2019 r.  193 sprawy były w toku.

52,64% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budów lub robót; 14,61%, – inspektorów nadzoru inwestorskiego,  9,07% – projektantów i sprawdzających projekty,  4,87%, –osób przeprowadzających okresowe kontrole,  2,84%  – postępowań rzeczoznawców. Pozostałe sprawy, w tym dotyczące naruszenia etyki zawodowej stanowiły, 15,97%

 

SPRAWUJEMY  NADZÓR  NAD  NALEŻYTYM  WYKONYWANIEM  ZAWODU

 

* 22 sprawy wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 r. (4 – I instancja i 18 II instancja).  Do rozpatrzenia z 2018 r,. pozostały 4 sprawy (po 2 w każdej z instancji). W 2019 r. w I instancji były 3 sprawy z tytułu odpowiedzialności zawodowej i 3 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Natomiast w II instancji było  13 spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej i 7 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.   

* 190 spraw wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 167 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 3 sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 20 wniosków dotyczyło zatarcia kary.

W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 91 sprawach; w 4  sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania; w 29 sprawach umorzyły postępowania; w 17 sprawach orzekły o zatarciu kary; 22 sprawy zostały zawieszone, 70  spraw pozostało w toku i w 7 przypadkach sprawy zostały zwrócone do OROZ.

* ponad 81,5% wszystkich ukaranych w 2019 r. stanowili kierownicy budowy. Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; realizacji robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych.

Najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.