29 kwietnia 2020 r. Sejm RP rozpatrywał  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 (druk nr 344). Wśród rządowych  autopoprawek znalazła propozycja PIIB  dotycząca wykreślenia art. 15 zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które przyczyniały się do zawieszenia terminów w sprawach budowlanych.

W rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zaproponowano  uchylenie  art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., które z mocy prawa wstrzymywały bieg terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych.  

Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński występował  do Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju z prośbą o wykreślenie art. 15zzr i art. 15zzs, które  przyczyniły się do wstrzymania wszystkich spraw znajdujących się w organach administracji architektoniczno-budowlanej powodując utrudnienie, a czasami nawet uniemożliwiając wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowanych inwestycji. Utrudniło to członkom naszego samorządu wykonywanie swoich zadań zawodowych.

 Sejm RP rozpatruje obecnie przedstawiony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i  ufamy, że uda się go szybko przeprocedować. Zgodnie z projektem, który trafił do Sejmu RP, terminy rozpoczną bieg po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy.