Posiedzenie z udziałem członków Prezydium Krajowej Rady PIIB, przewodniczących organów krajowych oraz zaproszonych gości odbyło się 10 kwietnia br. w Warszawie.

Zebranych powitał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. W spotkaniu członków Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczyli: Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Dariusz Walasek, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator. W obradach wzięli udział również: Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji ds. Etyki KR PIIB, Jacek Szer, pełnomocnik Prezesa PIIB ds. szkolnictwa wyższego, oraz Piotr Parkitny, przewodniczący Zespołu Doraźnego Krajowej Rady PIIB ds. seniorów.

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia – przygotowanego przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza KR PIIB – przedstawione zostały wstępne informacje dotyczące realizacji budżetu za trzy miesiące 2024 r., które zreferowała Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik KR PIIB. Omawiając kwestie związane z finansami izby, członkowie Prezydium KR PIIB dyskutowali na temat zasad dotyczących opłacania składek przez nowych członków PIIB i wprowadzenia ułatwień w zakresie ich terminarza (możliwość wyboru daty rozpoczęcia działalności jako inżynier budownictwa, co przekłada się na termin dokonania płatności). Poruszano również zagadnienia obejmujące zawieszanie i wznawianie opłacania składki oraz powiązanego z nią ubezpieczenia. Jak zaznaczył Tomasz Piotrowski, te wszystkie formalności będą szczegółowo analizowane pod kątem możliwych usprawnień i oprogramowania.

 

W dalszej części obrad zapoznano się z aktualnym stanem prac nad projektem nowego Kodeksu Zasad Etyki Zawodowej, tworzonym przez komisję, której przewodniczy Elżbieta Godzieszka. Nowe zapisy zostały zweryfikowane przez organy krajowe, będą także konsultowane ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi należącymi do Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa (KOIIB). Następnie dokument zostanie przedłożony Krajowej Radzie PIIB. W nawiązaniu do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych prezes Krajowej Rady PIIB przypomniał, że projekt nowego kodeksu etyki nie będzie udostępniony do konsultacji wszystkim członkom PIIB. Zgodnie z procedurami zapisy przygotowane przez Komisję Etyki, po konsultacji z organami PIIB, okręgowymi izbami i stowarzyszeniami założycielskimi (KOIIB), zostaną przedstawione KR PIIB, a następnie będą omawiane i procedowane podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB 14–15 czerwca br.

 

W trakcie posiedzenia omówiony został Raport z wyników pracy Zespołu Doraźnego PIIB ds. seniorów. Wybrane wnioski i propozycje przedstawił Piotr Parkitny, przewodniczący zespołu. Przybliżył także tematy poruszane podczas posiedzenia grupy, które odbyło się w trybie stacjonarnym 29 lutego br. Wśród proponowanych rozwiązań w raporcie opisany został status członka – seniora i związane z nim prawa. Wyjaśniono również warunki, które powinny być spełnione, np. określony staż członka PIIB, sytuacja zawodowa (nie wykonuje samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Przedmiotem rozmów obradujących były schematy procedowania wniosków rozpatrywanych na zjazdach (krajowym i okręgowych) oraz ich numeracja pod kątem wdrażanego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Przedstawiono również wstępne propozycje aktualizacji regulaminów i trybów postępowania KROZ oraz KSD.

W trakcie posiedzenia Prezydium KR PIIB podjęło uchwałę w sprawie nadania Odznak Honorowych PIIB członkom: Kujawsko-Pomorskiej, Lubuskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Pomorskiej i Wielkopolskiej OIIB – łącznie 13 złotych oraz 31 srebrnych odznak.

 

Tekst i fot. Joanna Karwat/WPIIB