Członkowie Krajowej Rady PIIB obradowali w stolicy Wielkopolski ze względu na trwające w tym okresie Międzynarodowe Targi Poznańskie Budma oraz organizowany przez Wielkopolską OIIB „Dzień Inżyniera Budownictwa”.

 

Spotkanie w formie hybrydowej miało miejsce 31 stycznia br. w nowej sali szkoleniowo-konferencyjnej Wielkopolskiej OIIB. Wszystkich zgromadzonych oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu w trybie online uroczyście powitał pełniący rolę gospodarza Andrzej Kulesa, przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej OIIB.  

Wojciech Surowiecki, Andrzej Kulesa
 

Obrady prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, który rozpoczął od podziękowań skierowanych do przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB. Następnie powitał zaproszonych na spotkanie przedstawicieli organów PIIB: Annę Ficner, zastępczynię przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krzysztofa Latoszka, przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Mariana Zdunka, przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Dariusza Walaska, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora. W posiedzeniu uczestniczyli również Piotr Chmura, członek Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB, oraz mecenas Krzysztof Zając.

Prezes Krajowej Rady PIIB powitał uczestników posiedzenia
 

Członkowie Krajowej Rady PIIB jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad, a następnie przyjęli przygotowany przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza Krajowej Rady PIIB, protokół z poprzedniego posiedzenia organu.

Zestawienie obrazujące wykonanie budżetu PIIB za 12 miesięcy przedstawiła Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB. Zaznaczyła, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja realizacji planu finansowego, ponieważ nadal wpływają do izby dokumenty dotyczące 2023 r.

 

W dalszej części obrad omówiono przygotowania do przeprowadzenia okręgowych zjazdów sprawozdawczych oraz wytyczne dotyczące ujednolicenia zapisu numeracji uchwał zjazdowych w okręgowych izbach, co będzie szczególnie istotne po wdrożeniu SEOD (systemu elektronicznego obiegu dokumentów). Zjazdy w okręgach będą odbywać się od 6 do 27 kwietnia br. Choć niektóre z terminów pokrywają się, na każdym ze zjazdów gościć będzie przedstawiciel Krajowej Rady lub Prezydium PIIB. Sekretarz KR PIIB przypomniał, że XXIII Krajowy Zjazd PIIB zaplanowano na 14–15 czerwca 2024 r. Obradujący zapoznali się również z terminarzem posiedzeń KR i Prezydium PIIB w drugim półroczu 2024 r.

Filip Pachla, Tomasz Piotrowski, Mariusz Dobrzeniecki, Mieczysław Grodzki, Elżbieta Bryła-Kluczny, Wojciech Surowiecki

 

Na prośbę prezesa KR PIIB Elżbieta Godzieszka, pełniąca funkcję przewodniczącej Komisji ds. Etyki, przedstawiła zebranym projekt zmian przygotowanych w związku z aktualizacją „Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB” (poprawionego i uzupełnionego przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28–29 czerwca 2013 r.). Prace nad dokumentem trwają od wielu miesięcy. Stworzono preambułę oraz dodano zapisy dotyczące zagadnień związanych m.in. z dyskryminacją, korupcją, mobbingiem, publikowaniem prywatnych opinii w mediach społecznościowych jako oficjalnego stanowiska PIIB. Jak zaznaczyła Elżbieta Godzieszka, przed przystąpieniem do aktualizacji zapisów w kodeksie etyki członkowie komisji konsultowali się z rzecznikami odpowiedzialności zawodowej. Podczas posiedzenia wiele uwagi poświęcono nowym, precyzyjnym zapisom, które zostały dodane w toku prac.
– Są jeszcze punkty, nad którymi się zastanawiamy, dyskutujemy. Podczas naszego dzisiejszego posiedzenia wielu członków rady wypowiedziało się w kwestii poszczególnych fragmentów, za co bardzo dziękuję. Uważam, że jest to jeden z ważniejszych dokumentów izby, który wierzę, że będziemy przyjmować na najbliższym Krajowym Zjeździe PIIB – powiedział prezes Mariusz Dobrzeniecki.

Członkowie KR PIIB ustalili harmonogram dalszych prac nad dokumentem oraz procedurę jego opiniowania, by zgodnie z planem delegaci mogli głosować nad nowym kodeksem podczas najbliższego zjazdu izby.

Elżbieta Godzieszka omówiła projekt zmian w kodeksie etyki

 

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu Odznak Honorowych PIIB członkom: Kujawsko-Pomorskiej, Lubuskiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Podlaskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB – łącznie ośmiu złotych oraz 21 srebrnych odznak.


Zebrani wysłuchali podsumowania dotychczasowych działań Zespołu ds. SEOD (powołanego przy Komisji ds. Cyfryzacji). Roman Karwowski, przewodniczący zespołu, przedstawił kalkulację szacunkowych kosztów utrzymania serwera SEOD dla OIIB w pierwszym roku i kolejnych latach. Poinformował również zebranych o korektach wniesionych do harmonogramu wdrożenia nowego systemu. Przesunięte zostały terminy zakończenia poszczególnych etapów, co nie wpłynęło na planowaną datę zakończenia wszystkich prac – 15 stycznia 2025 r.


Podsumowanie XLII sesji, która rozpoczęła się egzaminem testowym 17 listopada 2023 r., omówił Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. 2374 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1052 osoby, a najmniej, bo tylko 27 osób, w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz 44 osoby w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Jeśli chodzi o liczbę uprawnień budowlanych nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, to najwięcej decyzji o ich nadaniu wydano w Mazowieckiej OIIB (422), następnie Śląskiej OIIB (249) i Małopolskiej OIIB (225). Ogólna zdawalność egzaminów testowego i ustnego we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 82,14%. W trakcie dwóch sesji egzaminacyjnych (edycji wiosennej i jesiennej) w 2023 r. 4959 osób uzyskało uprawnienia budowlane.

 

Dariusz Walasek, KROZ PIIB – koordynator, poinformował członków Krajowej Rady PIIB o tym, że w ramach przygotowania do wdrożenia SEOD sąd oraz rzecznicy mają już zweryfikowane wszystkie tryby i druki (zaktualizowane do obowiązujących przepisów). Jak zaznaczył prezes PIIB, aktualnie trwają przeglądy wszystkich dokumentów i procedur obowiązujących w izbie, by pliki wgrane do nowego systemu były ujednolicone i spójne.


Następnie Tomasz Piotrowski, sekretarz KR PIIB, przedstawił zebranym dane statystyczne PIIB. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. do izby należy 118 649 osób. W tym gronie coraz więcej jest kobiet – aktualnie stanowią one 13,39% (w roku ubiegłym – 12,99%). Największą liczbę inżynierów zrzeszają Mazowiecka OIIB – 17 490 członków, Śląska OIIB – 12 788 osób i Małopolska OIIB – 11 798 członków. Najmniejsza zaś pod względem liczebności jest Opolska OIIB, do której należy 2717 osób. Sekretarz Krajowej Rady PIIB podkreślił również, że we wszystkich okręgowych izbach odnotowano wzrost aktywnych kont w portalu PIIB. Jeśli chodzi o dostęp do serwisów i baz danych (PKN, Wolters Kluwer, Bistyp), inżynierowie budownictwa coraz chętniej z nich korzystają. Duże zainteresowanie członków izby budzą udogodnienia i benefity wprowadzone w minionym roku – uruchomienie elektronicznych płatności za pomocą PayU, dostęp do pakietów medycznych (Luxmed) i sportowych (Medicover) w preferencyjnych cenach. Tomasz Piotrowski przedstawił także statystyki dotyczące mediów społecznościowych PIIB.


Kończąc i zamykając wyjazdowe posiedzenie, prezes Krajowej Rady PIIB podziękował członkom organów izby za przyjazd do Poznania oraz odwiedzenie stoiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które zostało przygotowane na Międzynarodowe Targi Poznańskie Budma 2024. Przedstawiciele Krajowej Rady PIIB uczestniczyli również w Dniach Inżynierskich organizowanych przez Wielkopolską OIIB.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat/WPIIB