Podczas posiedzenia dokonano wstępnego podsumowania szkoleń online za drugie półrocze 2023 r. oraz przygotowano Plan Pracy Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady PIIB na 2024 r.

 

Posiedzenie komisji w formie hybrydowej odbyło się 12 grudnia 2023 r. W pierwszej jego części Adam Rak, przewodniczący KUDZ PIIB, przedstawił informacje o działaniach podejmowanych przez Krajową Radę PIIB na rzecz członków w zakresie wspierania ich w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych. KR PIIB powołała specjalistyczny zespół w celu opracowania materiałów wspierających inżynierów sporządzających okresowe przeglądy obiektów budowlanych: wytycznych, wzorów protokołów itp.

Podjęto także prace na rzecz przygotowania wzorcowych metodologii sporządzania kalkulacji kosztów sprawowania funkcji kierownika budowy w oparciu o standardy wynikające z obowiązków ustalonych w ustawie – Prawo budowlane. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Dolnośląską Izbą Architektów opracowały materiał szkoleniowy pt. „Zakres i forma projektu budowlanego – komentarz i szablony”, który udostępniono na stronie internetowej Dolnośląskiej OIIB (https://dos.piib.org.pl/regulacje-prawne/zakres-i-formy-projektu-budowlanego-komentarz-i-szablony/). Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała kolejne wydanie zaktualizowanego na 13.09.2023 r. poradnika „Prawo budowlane po zmianach 2020–2022”, który został opublikowany na stronie www.piib.org.pl. Natomiast zespół pod kierownictwem Rafała Zarzyckiego, wiceprezesa KR PIIB, opracowuje kolejny materiał szkoleniowy pt. „Standardy pracy kierownika budowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

 

W trakcie posiedzenia dokonano wstępnego podsumowania szkoleń online w drugim półroczu 2023 r. Uruchomienie drugiego kanału nadawczego na portalu PIIB umożliwiło swobodne planowanie kursów w zakresie terminów i tematyki. Dzięki temu od września do końca listopada 2023 r. zorganizowano ponad 200 szkoleń online. W tej liczbie mieszczą się kursy przygotowane głównie przez okręgowe izby inżynierów budownictwa. Dominuje tematyka związana z uwarunkowaniami prawnymi pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, głównie obowiązków wynikających z obecnego kształtu ustawy – Prawo budowlane, oraz efektywnością energetyczną budynków – audytami energetycznymi. W szkoleniach dotyczących tych tematów uczestniczyło najwięcej członków PIIB.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także szkolenia organizowane przez PIIB z zakresu ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa oraz praktycznych aspektów stosowania k.p.a. przy wydawaniu pozwoleń na budowę. Tematyka szkoleniowa obejmowała także zagadnienia specjalistyczne z zakresu każdej branży.

 

W tej części obrad członkowie KUDZ PIIB – przedstawiciele okręgowych izb wskazywali na inne formy kursów, co znacznie zwiększa ofertę szkoleniową kierowaną do członków PIIB. Waldemar Szleper, przedstawiciel Śląskiej OIIB, omówił zasady współpracy przy szkoleniach online organizowanych lub współorganizowanych z oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych. Z kursów tych mogą także korzystać członkowie innych okręgowych izb. Natomiast członkowie KUDZ reprezentujący: Warmińsko-Mazurską OIIB – Piotr Bogacz, Opolską OIIB – Robert Respondek oraz Podkarpacką OIIB – Anna Malinowska wskazywali na duże zainteresowanie szkoleniami stacjonarnymi organizowanymi w powiatach z udziałem przedstawicieli administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Taka formuła umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów z tymi organami w celu wymiany doświadczeń i analizy – dyskusji nad problematyką związaną z procesem wydawania pozwoleń na budowę, jakością dokumentacji, współpracą i komunikacją inżynierów budownictwa z pracownikami AAB i NB, omówieniem przykładowych procedur, błędów, niedociągnięć itp. Dlatego szkolenia tego typu są warte popularyzacji.

 

W związku ze zbliżającym się końcem 2023 r. KUDZ ustalił jednolity zakres formularzy sprawozdań podsumowujących doskonalenie zawodowe prowadzone w okręgowych izbach za bieżący rok, tak aby ująć w nich wszystkie formy prowadzonych szkoleń wraz z działaniami mającymi wpływ na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków PIIB.

 

Ważnym punktem posiedzenia KUDZ była dyskusja, a następnie przyjęcie planu pracy ujmującego szczegółowy zakres zadań na 2024 r. oraz aktualizację działań do końca 2026 r. W tej części posiedzenia Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa PIIB i redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, po podsumowaniu działań w 2023 r. przedstawiła założenia programowe czasopisma na 2024 r. Od 2004 r. głównym przedmiotem działalności wydawnictwa jest kształcenie ustawiczne inżynierów budownictwa. WPIIB stworzyło wiele form wspierających doskonalenie zawodowe inżyniera budownictwa. Są to w szczególności artykuły z zakresu każdej branży oraz serwisy internetowe (https://inzynierbudownictwa.pl/ oraz https://www.izbudujemy.pl/). Specjalistyczne treści techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz rozwiązania oferowane przez firmy działające w branży budowlanej dodatkowo prezentowane są w „Przewodniku Projektanta” oraz nowym wydawnictwie „Budownictwo. Trendy & Biznes”. Warto także zwrócić uwagę na nowe wydanie cyfrowe „Inżynier rozmawia po angielsku” – rozmówki angielsko-polskie dla inżynierów budownictwa wraz z odczytem lektora (dostępne w portalu członkowskim oraz w e-sklepie). Na prośbę członków PIIB, oprócz materiałów do nauki języka angielskiego, na łamach „Inżyniera Budownictwa” publikowane są również lekcje niemieckiego. 

 

W przyjętym Planie Pracy KUDZ PIIB, oprócz działań wspierających redakcję czasopisma „Inżynier Budownictwa”, promowania działalności szkoleniowej PIIB i okręgowych izb, na uwagę zasługują następujące zadania:

  • aktualizacja listy preferowanej tematyki szkoleń w aspekcie bieżących zmian w ustawodawstwie prawnym dotyczącym branży budowlanej;
  • koordynacja szkoleń prowadzonych w systemie online z portalu PIIB, bieżący monitoring, współpraca z okręgowymi izbami;
  • rozszerzenie tematyki szkoleniowej na platformie e-learningu PIIB poprzez zamieszczenie wybranych tematów prezentowanych na szkoleniach online w ciągu roku;
  • ciągłe doskonalenie portalu PIIB i poszerzanie oferty szkoleniowej (np. zakładki branżowe według specjalności, ubezpieczeniowe, aplikacje wspomagające dostęp do bazy polskich norm, wytycznych branżowych, przepisów prawnych, bhp);
  • działania informacyjno-promocyjne dotyczące ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych, w szczególności: Konferencji NT Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz KN PZITB – Krynica, „Awarii budowlanych”, Warsztatów Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego oraz Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji;
  • działania informacyjno-promocyjne w zakresie prenumeraty branżowych czasopism wydawanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne.


Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią Planu Pracy KUDZ PIIB (plik PDF dostępny na stronie https://www.piib.org.pl/komisje/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego), który ma charakter otwarty, co oznacza, że można przesyłać uwagi do niego i wnioski.

Komisja skierowała do konsultacji członków okręgowych izb projekt „Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa”. W projekcie zaproponowano nowe formy szkoleń (głównie online), a dla każdej z nich określono wartości punktowe i system nagradzania za tę aktywność. Po przesłaniu wyników konsultacji przez okręgowe izby komisja dokona ich podsumowania i określi dalszy tok postępowania.

 

Adam Rak
przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB

 

Fot. Joanna Karwat/WPIIB