Członkowie Krajowej Rady PIIB spotkali się tym razem w stolicy Wielkopolski ze względu na trwające w tym okresie w Poznaniu Targi Budma oraz organizowany przez Wielkopolską OIIB Dzień Inżyniera Budownictwa.

 

Posiedzenie odbyło się 2 lutego br. w przestronnej sali konferencyjnej hotelu IOR w Poznaniu. Wszystkich zgromadzonych oraz osoby uczestniczące w obradach w trybie online uroczyście powitał pełniący rolę gospodarza Jerzy Stroński, przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podziękował za tak liczne przybycie i przedstawił obecne na zebraniu osoby z Wielkopolskiej OIIB – Mirosławę Ogorzelec, sekretarz Okręgowej Rady WOIIB, i Romanę Barską, dyrektor biura WOIIB.

Jerzy Stroński, przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej OIIB

 

Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, rozpoczął od podziękowań skierowanych do przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB. Zaznaczył również, że o stronę techniczną i zdalne połączenie ze wszystkimi logującymi się na obrady członkami KR PIIB zadbało Krajowe Biuro PIIB.

 

Członkowie KR PIIB głosowali nad przyjęciem nowego porządku obrad.Na wniosek Romana Lulisa, przewodniczącego Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zdjęty został punkt dotyczący informacji nt. protestu jednego z członków Mazowieckiej OIIB złożonego do Krajowej Rady PIIB. Przewodniczący MOIIB zapewnił, że sprawę rozpatrzy Okręgowa Rada MOIIB, a następnie poinformuje o swojej decyzji KR PIIB.

 

Obradujący przyjęli przygotowany przez Danutę Gawęcką, sekretarz KR PIIB, protokół z poprzedniego posiedzenia organu.

Członkowie KR PIIB omówili treść uchwały w sprawie organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w 2022 r. Prezes PIIB podkreślił, że realizacja tak dużego przedsięwzięcia na poziomie krajowym oraz odpowiednie rozpropagowanie akcji wymagają wstępnych działań, które należy rozpocząć już w pierwszym kwartale br. Członkowie KR PIIB wnioskowali o to, by wydarzenie miało charakter cykliczny, ale jego termin obejmował dłuższy, np. kilkumiesięczny, okres. Dzięki temu każda z okręgowych izb może, planując organizację punktów konsultacyjnych, uwzględnić inne ważne wydarzenia o charakterze lokalnym, również te organizowane przez okręgowe izby, np. konferencje, imprezy integracyjne dla członków i ich rodzin. Jednogłośnie przyjęto uchwałę zawierającą zapis: „Realizując misję samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie rozpowszechniania wiedzy o budownictwie i roli inżyniera budownictwa w procesie budowlanym, wyznacza się miesiące wrzesień, październik i listopad w 2022 r. jako okres, w którym w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa odbędzie się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Upoważnia się okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa do wyznaczenia dnia, w którym na terenie działania danej okręgowej izby inżynierów budownictwa odbędzie się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w roku 2022.”

Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB

 

W dalszej części obrad sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawiła informacje dotyczące przygotowań do przeprowadzenia okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. Będą się one odbywać od 9 do 29 kwietnia br. Obradujący omówili również terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium PIIB w drugim półroczu 2022 r.

 

Podsumowanie XXXVIII sesji egzaminacyjnej, która rozpoczęła się egzaminem testowym 19 listopada 2021 r., omówił Krzysztof Latoszek, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Wskazał na zauważalną od 2020 r. tendencję – osoby dopuszczone do egzaminu ostatecznie nie zgłaszają się na niego, prawdopodobnie z powodu pandemii. W tej sesji, w skali całego kraju, nie przystąpiło do egzaminu 700 osób z 3717 dopuszczonych. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 81,6%, natomiast ustnego – 78,6%, co nie odbiega od poziomu w sesjach poprzednich. 2467 osób uzyskało w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1102 osoby, a najmniej, bo tylko 29 osób, w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz 28 osób w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Ze względu na obchodzony w tym roku jubileusz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przewodniczący KKK PIIB przedstawił również statystyki uprawnień nadawanych w minionych kadencjach. W ciągu 20 lat otrzymały je 86 103 osoby.

 

Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom: Lubelskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Łącznie 28 złotych odznak oraz 16 srebrnych odznak.

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący okręgowych rad omówili przewidywane terminy uroczystości jubileuszowych w regionach. Ze względu na pandemię kilka okręgowych izb zadecydowało o przesunięciu obchodów na termin jesienny. W niektórych województwach zamiast jednej uroczystej gali organizowane będą mniejsze, cykliczne wydarzenia związane z jubileuszem lub konferencje branżowe.

 

Następnie Roman Lulis, przewodniczący Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB, poinformował członków Krajowej Rady PIIB o tym, że 20 grudnia 2021 r. przewodniczący czterech okręgowych izb: Roman Karwowski (Śląska OIIB), Mirosław Boryczko (Małopolska OIIB), Janusz Szczepański (Dolnośląska OIIB), Roman Lulis (Mazowiecka OIIB) zostali powołani przez Dorotę Cabańską, p.o. GINB, na członków Zespołu doradczego GINB. Działalność zespołu ma się skupiać na czterech obszarach: orzecznictwo administracyjne w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, działalność kontrolna w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, współpraca pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym. Informacja o powołaniu i zakresie prac zespołu została opublikowana na stronie internetowej PIIB (dział aktualności, publikacja z 23.12.2021 r. - „I Posiedzenie zespołu doradczego GINB”).

W dalszej części spotkania głos zabrał Roman Karwowski. Zaznaczył, że praca w zespole bardzo dobrze koresponduje z aktualnymi działaniami powołanego przez Krajową Radę PIIB (1 września 2021 r.) Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Podkreślił również, że obecnie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa trwają bardzo zaawansowane prace nad automatycznym, internetowym przesyłaniem danych osób, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane, do GUNB-u. Na zakończenie omówiony został opracowany w porozumieniu z prezesem PIIB harmonogram dalszych działań Zespołu ds. SEOD, współpracy z okręgowymi izbami, finansowania zakupu oraz wdrożenia systemu.

 

Na zakończenie Piotr Filipowicz reprezentujący Łódzką OIIB poinformował o powołaniu (w listopadzie 2021 r.) Jacka Szera, przewodniczącego Okręgowej Rady Łódzkiej OIIB, do Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl). Na pierwszym posiedzeniu rady Jacek Szer został również wybrany na przewodniczącego tego organu. Polskie Centrum Akredytacji nadzoruje jednostki badawcze w Polsce. Do zadań rady należy m.in. opiniowanie stanu i kierunków rozwoju akredytacji, a także działalności merytorycznej PCA.

 

W dniu posiedzenia KR PIIB zaproszeni goście i przedstawiciele PIIB odwiedzili nowy budynek należący do Wielkopolskiej OIIB. Sale szkoleniowo-konferencyjne wyposażono w najnowocześniejsze instalacje. Powierzchnia użytkowa budynku to 927 m2. Parterową część przeznaczono na salę konferencyjną dla 184 osób. Na poziomie pierwszego piętra zlokalizowano pomieszczenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i zaplecze sanitarne. Poddasze stanowić będzie otwartą przestrzeń dla potrzeb szkoleniowych. W kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne służące obsłudze budynku. 

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: Joanna Karwat, Mirosław Praszkowski