Obrady Prezydium KR PIIB odbyły się 29 września br. Wielu członków tego organu statutowego izby osobiście stawiło się w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Spotkanie prowadził Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. Zgromadzeni na sali obrad i uczestniczący w trybie wideokonferencji jednogłośnie przyjęli porządek spotkania oraz protokół z poprzedniego posiedzenia przygotowany przez Danutę Gawęcką, sekretarz KR PIIB.

Następnie omówiono projekt uchwały KR PIIB w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, do których w trakcie dyskusji zgłoszono kilka uwag. Następnie zadecydowano o przedłożeniu projektu dokumentu Krajowej Radzie PIIB na najbliższym posiedzeniu, którego datę wyznaczono na 20 października br. 

 

Obradujący omówili także projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd w 2022 r. Wzorem ubiegłych lat utrzymano zasadę, że będzie to jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków PIIB w danej okręgowej izbie (przyjmując za podstawę ustalenia listę członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w okręgu według stanu na 31 grudnia br.).

 

W dalszej części spotkania Danuta Gawęcka omówiła terminarz działań przygotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Wzorem ubiegłych lat pierwsze sprawozdania organów statutowych powinny być przygotowane do połowy lutego 2022 r.

 

Członkowie Prezydium KR PIIB zapoznali się również z dokumentami dotyczącymi finansowania i projektem uchwały KR PIIB w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w 2022 r.

 

Zbigniew Kledyński przekazał członkom Prezydium KR PIIB aktualne informacje dotyczące podpisania 27 września br. dokumentu powołującego Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (więcej informacji w artykule).
– W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczyli przedstawiciele 15 samorządów i organizacji zawodowych. Przypominam, że ta inicjatywa jest działaniem czerpiącym z doświadczeń współpracy pomiędzy samorządami w okręgach; co najmniej osiem izb okręgowych w PIIB takie porozumienia podpisało. Ustaliliśmy, że będziemy organizować spotkania członków Porozumienia co najmniej raz na kwartał – powiedział prezes KR PIIB. Wyjaśnił również, że kwestia prezydialności zostanie rozwiązana w toku jego działalności. Treść dokumentu podpisanego przez wszystkich (16) przedstawicieli zawodów zaufania publicznego będzie opublikowana na stronie internetowej PIIB.

 

Jedną z ostatnich spraw omawianych przez członków KR PIIB było zawarcie umów pomiędzy izbą a uprawnionymi wystawcami certyfikatu kwalifikowanego. Członkowie PIIB mogą zakupić kwalifikowany podpis elektroniczny w preferencyjnych cenach. Oferty poszczególnych firm znajdują się na stronie internetowej PIIB w zakładce: DLA CZŁONKÓW/ E-PODPIS.

 

Tekst: Joanna Karwat