W czerwcu pisaliśmy na naszej stronie internetowej o podpisaniu 23 czerwca br.  Deklaracji powołania Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego oraz o debacie zorganizowanej 30 czerwca br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, której efektem był wspólnie wypracowany apel (plik PDF) do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu” oraz znalezienie alternatywnych sposobów na dofinansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, nieobciążających podatników.

 

Decyzją członków Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (podczas posiedzenia 1 września br.) podjęta została uchwała nr 19/R/21 w sprawie przystąpienia PIIB do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego.

 

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali 27 września 2021 r. dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (zobacz plik PDF).

Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

 

Dokument podpisali przedstawiciele kilkunastu zawodów zaufania publicznego. W imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podpis złożył prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

 

Celem Porozumienia jest w szczególności:

 • inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie działań organów władzy publicznej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych;
 • wyrażanie opinii, wspieranie oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Porozumienia w celu tworzenia właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządów zawodów zaufania publicznego;
 • wymiana doświadczeń w działalności samorządów zawodowych, w tym wspieranie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków samorządów;
 • integracja i konsolidacja środowisk zawodowych;
 • konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie działalności samorządowej;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków Porozumienia;
 • wspólna organizacja konferencji interdyscyplinarnych;
 • budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego;
 • ugruntowanie w społeczeństwie świadomości idei samorządności zawodowej i jej wysokiej użyteczności publicznej oraz postrzegania przedstawicieli tych zawodów jako osób o wysokich standardach etycznych;
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających do popularyzowania idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji społecznej tych zawodów;
 • podwyższanie standardów etycznych zawodów zaufania publicznego;
 • udział w pracach legislacyjnych dotyczących unormowań prawnych regulujących funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego;
 • współpraca w zakresie zagadnień związanych z problematyką deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej.

 

Sygnatariusze:

 1. Naczelna Rada Adwokacka – Prezes adw. Przemysław Rosati
 2. Krajowa Rada Radców Prawnych – Prezes r. pr. Włodzimierz Chróścik
 3. Naczelna Rada Lekarska – Prezes Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
 4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – Wiceprezes Mariola Łodzińska
 5. Polska Izba Inżynierów Budownictwa – Prezes Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
 6. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – Prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz
 7. Krajowa Rada Komornicza – Prezes dr Rafał Łyszczek
 8. Polska Izba Rzeczników Patentowych – Prezes rzecznik patentowy Dorota Rzążewska
 9. Krajowa Rada Doradców Podatkowych – Przewodniczący Prof. dr hab. Adam Mariański
 10. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – Prezes Alina Niewiadomska
 11. Krajowa Rada Izby Architektów RP – Prezes mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz
 12. Naczelna Rada Aptekarska – Prezes Elżbieta Rutkowska – Piotrowska
 13. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów – Prezes mgr inż. arch. Jolanta Przygońska
 14. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów – Członek Zarządu mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki
 15. Krajowa Rada Fizjoterapeutów – Wiceprezes Tomasz Niewiadomski
 16. Krajowa Rada Kuratorów – Przewodniczący Grzegorz Kozera

 

Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek Prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka. Przewodzić jej będzie adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaś sekretarzem Porozumienia będzie adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.

 

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot: mat. prasowe NRA