Dzisiaj zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Dostosowuje ono przepisy wykonawcze do stanu prawnego, który ma nastąpić 1 lipca 2021 r., od kiedy to inwestor będzie miał możliwość dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

 

Od tego dnia będzie można wygenerować przez stronę: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl, a następnie przesłać za pomocą ePUAP elektroniczne wnioski m.in. w sprawach:

  • o pozwolenie na budowę,
  • o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  • o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
  • o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • o zmianę pozwolenia na budowę,
  • o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
  • o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
  • zawiadomić o zakończeniu budowy,
  • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Natomiast od 5 lipca br. będzie możliwe dokonanie drogą elektroniczną zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do którego należy dołączyć PZT i PAB.

 

Niewątpliwie najbardziej istotną zmianą będzie możliwość załączenia do wniosku projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Przyjrzyjmy się więc, jakie rozwiązania przyjęto w tej kwestii.

 

Główne założenia

Przede wszystkim: stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, o wielkości pliku nieprzekraczającej 150 MB.

Prawodawca świadomie nie wymienił tutaj elementów takich, jak np. opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp., gdyż mogą one być sporządzone w innym formacie, jeśli z przepisów szczególnych będzie tak wynikało, a rozporządzenie nie może tych przepisów ograniczać.

 

Każdy plik projektu budowlanego musi być oznaczony (nazwany) w odpowiedni sposób, określony w załączniku do rozporządzenia. Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego pliku, to każdy z nich stanowi osobny tom, będący odpowiednikiem oprawy wielotomowej projektu w postaci papierowej.

 

Rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy obowiązkowo sporządzić w postaci wektorowej. Ale już podkład do projektu, np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT – może być w postaci rastrowej.

 

Każdy projektant i sprawdzający (jeśli był wymagany) biorący udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, musi opatrzyć ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Nie ma więc potrzeby zakupu usługi podpisu elektronicznego, gdyż można skorzystać z podpisu zaufanego, którego szczegółowy sposób korzystania został pokazany tutaj: https://tiny.pl/7vfqq .

Więcej informacji w artykule: „Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną

 

Różnice pomiędzy projektem w postaci elektronicznej i papierowej

Co do zasady założeniem nowych przepisów jest to, aby projekt budowlany w postaci elektronicznej odpowiadał projektowi w postaci papierowej, jednak pewne różnice z przyczyn technicznych występują, np.:

– brak będzie możliwości załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę w jednym pliku PT z pozostałymi elementami projektu budowlanego (natomiast taka możliwość wspólnej oprawy będzie jednak nadal możliwa w przypadku projektu w postaci papierowej),

– co do zasady PZT, PAB i załączane do nich dokumenty należy sporządzić w takiej samej postaci (do wyboru: elektronicznej lub papierowej). Jednak zasada ta nie dotyczy PT, jeżeli bowiem PZT i PAB zostały sporządzone w postaci papierowej, to nie ma przeszkód, aby PT został sporządzony w postaci elektronicznej (i odwrotnie). Wyjątek od tej zasady będzie miał miejsce jedynie w przypadku dokumentów legalizacyjnych, bowiem w takim postępowaniu do organu należy przedłożyć cały projekt budowlany (tj. zawierający PZT, PAB i PT), który musi być w jednolitej formie (elektronicznej lub papierowej),

– projektanci i sprawdzający projekt budowlany w postaci elektronicznej będą opatrywali plik projektu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym), a nie stronę tytułową, rysunki, itp., jak jest w przypadku projektu w postaci papierowej.

 

Inne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy i rozporządzenia

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego skutkować będzie też innymi nowinkami w dotychczasowej formie projektu budowlanego, niezależnie od postaci tegoż projektu:

– do PZT, PAB i PT dołączać się będzie dotychczasowe oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jednak:

* będzie ono podpisywane JEDYNIE przez projektanta,

* DODATKOWO będzie musiało zawierać imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych pozostałych osób (projektantów) i sprawdzających biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie. Oznacza to, że tylko jeden projektant podpisuje takie oświadczenie, natomiast odpowiedzialność zawodowa za zaprojektowane rozwiązania obciąża każdego z projektantów oddzielnie, w zakresie ich opracowań projektowych,

 

– zlikwidowany zostanie obowiązek dołączania karty tytułowej do projektu budowlanego, a także wskazano, że czwarty element projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, powinien również mieć swoją stronę tytułową, spis załączników oraz wymienione oczywiście w spisie załączniki,

– doprecyzowano, że informację BIOZ należy załączyć do elementu projektu budowlanego, w którym znajdują się ww. załączniki projektu budowlanego,

– dane działek ewidencyjnych w projekcie budowlanym oznaczać się będzie w postaci identyfikatora działki ewidencyjnej (a nie jak jest obecnie: nazwy jednostki ewidencyjnej, nazwy i numeru obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki). Dla wyjaśnienia – identyfikator działki ewidencyjnej ma przykładową postać: 206101_1.0005.173 i będzie mógł być dodawany do wniosku sporządzanego przez portal https://e-budownictwo.gunb.gov.pl automatycznie, poprzez wskazanie myszką konkretnej działki (lub działek),

- umożliwia się sporządzanie wspólnego spisu treści oraz wspólnej  informacji o inwestycji dla wszystkich elementów projektu budowlanego, które są oprawiane wspólnie (z wyjątkiem PT – zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej),

– 1 lipca br. zniknie ustawowy obowiązek poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem aktualnej mapy do celów projektowych (lub jej kopii), na której sporządzany jest PZT, jednak adekwatna zmiana nie została uwzględnione w wydanym dzisiaj rozporządzeniu. Trudno zrozumieć powód, dla którego prawodawca nie zdecydował się na zmianę rozporządzenia w tym zakresie, tym bardziej, że w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nie odniósł się do tej kwestii. Z pewnością będzie to rodziło rozbieżne interpretacje w trakcie postępowań administracyjnych.

 

Należy również przypomnieć, że wyłącznie do 19 września 2021 r. istnieje możliwość dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę projektu budowlanego sporządzanego na „starych” zasadach. Po tej dacie projekt budowlany w swojej formie i zakresie powinien spełniać wymagania aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z którego wersją ujednoliconą i zaznaczonymi zmianami można zapoznać się tutaj: https://tiny.pl/9h6rk .

 

Tekst: mgr inż. Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB

Fot.: stock.adobe.com/goodluz