Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła nowy termin odwołanej XXXVI sesji egzaminacyjnej. Egzamin zaplanowano na 26 lutego 2021 r.

 

Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316) została stworzona możliwość przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia br., a następnie została odwołana z uwagi na brak możliwości prawnych jej przeprowadzenia.(pisaliśmy o tym w artykule: Co dalej z egzaminami na uprawnienia budowlane?)

Stanowi o tym § 28 ust. 13 pkt 13 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zakazu zgromadzeń nie stosuje się w przypadku egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Wobec powyższego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła dodatkowy termin egzaminu na uprawnienia budowlane dla osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane mającego rozpocząć się w dniu 4 grudnia br. Egzamin taki (część pisemna) rozpocznie się w dniu 26 lutego 2021 r., natomiast część ustna według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

 

Dodatkowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana:

  • przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych zawartych w wytycznych opracowanych i przekazanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane odbędzie się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

- o godzinie 9:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)

- o godzinie 14:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

  • na podstawie stanu prawnego aktów prawnych ustanowionego na dzień 1 lipca 2020 r., który miał obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia br.

 

Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia odstępu czasowego między sesjami w wymiarze 3 miesięcy, następuje przesunięcie terminu pisemnego egzaminu w sesji wiosennej na dzień 28 maja 2021 r.

 

Tekst: dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom, radca prawny Krajowego Biura PIIB

Fot.: Canva