29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie obradował XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2017 i wybrano nowe władze PIIB na kadencję przypadającą na lata 2018–2022. Zbigniew Kledyński będzie pełnił funkcję prezesa KR PIIB w V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Tegoroczny XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb, reprezentujących prawie 116 tysięczną rzeszę członków samorządu.

Przybyłych na obrady delegatów i gości powitał Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. W swoim wystąpieniu otwierającym obrady XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Prezes PIIB podkreślił, że inżynierowie budownictwa zawsze chcieli mieć swój samorząd zawodowy, silną organizację, która będzie reprezentować i bronić interesów środowiska. W ciągu minionych lat taką organizację udało się zbudować i należy o nią dbać, nie prowadzić do federalizacji samorządu zawodowego. Zauważył, że w ramach wzajemnej pomocy i samorządowej odpowiedzialności okręgowe izby powinny się wzajemnie wspierać.

Zwrócił uwagę na główne kierunki działań w przyszłości oraz zarysował perspektywę czekających prac w V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego. Troskę A. R. Dobruckiego wzbudziło należyte i sumienne, zgodne z zasadami Kodeksu etycznego, wykonywanie zawodu przez członków PIIB. Zaakcentował, że „losy samorządu zależą od każdego z jego członków i o tym trzeba pamiętać, i brać odpowiedzialność za samorząd i to, co wokół się dzieje”. Na koniec swojego wystąpienia Prezes PIIB skierował wyrazy wdzięczności do wszystkich, którzy wspierali go, pomagali i stali u boku w trudnych sytuacjach.

Następnie A. R. Dobrucki podziękował za pracę i zaangażowanie przewodniczącym OIIB, którzy przez dwie kolejne kadencje pełnili funkcje przewodniczących: Eugeniuszowi Hotale z Dolnośląskiej, Franciszkowi Buszce ze Śląskiej, Mieczysławowi Grodzkiemu z Mazowieckiej, Stanisławowi Karczmarczykowi z Małopolskiej, Adamowi Podhoreckiemu z Kujawsko-Pomorskiej, Wojciechowi Szewczykowi z Lubelskiej i Zygmuntowi Meyerowi z Zachodniopomorskiej OIIB.

W oficjalnej części zjazdu głos zabrali także zaproszeni na obrady goście. Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju stwierdził: - Chciałbym abyśmy wzajemnie traktowali się jako partnerzy, na których możemy liczyć. Ci z którymi dotychczas współpracowałem, to eksperci i obrońcy środowiska. Zapewniam, że prace nad ustawą o zawodach nie doprowadzą do dezintegracji procesu inwestycyjno-budowlanego. Szanujemy racje zarówno architektów, jak i inżynierów budownictwa. Przygotowujemy przepisy funkcjonalne i uwzględniające specyfikę obu zawodów. Wspólnie powinniśmy wypracowywać najlepsze rozstrzygnięcia, rozwiązania dla procesu inwestycyjno-budowlanego i dla Polski.

Zaproszeni goście reprezentujący stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz zaprzyjaźnione samorządy zawodowe podkreślali, że mijająca kadencja była przykładem dobrego współdziałania w wielu ważnych dla budownictwa sprawach dotyczących nie tylko regulacji legislacyjnych, ale także w takich kwestiach, jak m.in. podnoszenie kwalifikacji przez inżynierów budownictwa, dbanie o jakość świadczonej pracy oraz budowanie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa w  imieniu Zarządu Głównego SITPMB wręczyła dyplomy o nadaniu przez Zjazd SITPMB godności Członka Honorowego SITPMB  Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu, prezesowi  PIIB oraz  Andrzejowi Bratkowskiemu, byłemu ministrowi budownictwa.

Na początku obrad dokonano wręczenia Medali Honorowych PIIB osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się swoją działalnością dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W tym roku Komisja Medalu Honorowego PIIB pod przewodnictwem Zbigniewa Mitury przyznała medale: Stefanowi Czarnieckiemu, Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu, Ryszardowi Dobrowolskiemu, Leonardowi Szczygielskiemu i Tadeuszowi Wnukowi.

Obradom tegorocznego zjazdu przewodniczyło Prezydium w składzie: Mariusz Dobrzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB) - przewodniczący, Tadeusz Ponisz(Dolnośląska OIIB) - wiceprzewodniczący, Tomasz Piotrowski (Mazowiecka OIIB) - wiceprzewodniczący, Ewa Dworska (Śląska OIIB) - sekretarz i Tadeusz Miksa (Łódzka OIIB) - sekretarz. Po stwierdzeniu prawomocności zjazdu, w którym uczestniczyło 196 delegatów, czyli 96,5% uprawnionych, Sekretarz Krajowej Rady Danuta Gawęcka omówiła działalność Krajowej Rady PIIB w 2017 r. Następnie sprawozdania złożyli – Tadeusz Durak Krajowa Komisji Rewizyjna, Marian Płachecki – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, Gilbert Okulicz-Kozaryn – Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Waldemar Szleper – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator. Delegaci zatwierdzili wszystkie sprawozdania i udzielili absolutorium Krajowej Radzie za rok 2017. Następnie Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Prezydium Krajowego Zjazdu PIIB podziękował w imieniu delegatów Prezesowi KR PIIB A. R. Dobruckiemu i przewodniczącym krajowych organów statutowych za ich pracę i działalność.

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia obrad był wybór nowych władz PIIB na V kadencję przypadającą na lata 2018-2022. W wyniku tajnego głosowania na prezesa Krajowej Rady PIIB na V kadencję funkcjonowania wybrany został Zbigniew Kledyński, który uzyskał 107 głosów, natomiast jego kontrkandydat – Mieczysław Grodzki otrzymał poparcie 86 delegatów.

Po ogłoszeni wyników prof. Zbigniew Kledyński podziękował za wybór i zauważył, że przed wyborami padały różne deklaracje. Teraz oczekuje, że w rozwiązywaniu licznych problemów, jakie stoją przed Izbą, może liczyć na pomoc i wsparcie, niezależnie od tego, kto jak głosował. – Polska Izba Inżynierów Budownictwa potrzebuje was wszystkich, a ja dołożę wszelkich starań, aby wasze kompetencje i możliwości wykorzystać dla dobra naszego samorządu – powiedział prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

Pierwszego dnia obrad wybrano także przewodniczących poszczególnych krajowych komisji. Funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła Urszula Kallik (Śląska OIIB). Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka OIIB), natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Mariana Zdunka (Warmińsko-Mazurska OIIB). Stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora powierzono Agnieszce Jońcy (Łódzka OIIB).

Drugi dzień zjazdu rozpoczęto od wręczenia Złotej Odznaki Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii Andrzejowi R. Dobruckiemu w podziękowaniu za długoletnią współpracę. Przekazania odznaki dokonał Piotr Dudek, wiceprezes STP, który podkreślił, że współpraca z A. R. Dobruckim pozwoliła na rozwój i rozszerzenie prowadzonej działalności oraz wzmocnienie wizerunku stowarzyszenia. Następnie dokonano wręczenia Honorowych Odznak PIIB. Złotymi Odznakami uhonorowano – Mariusza Dobrzenieckiego i Tomasza Grzeszczaka, natomiast Srebrną – Krystynę Trojan. Ustępującemu prezesowi Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu nadano tytuł – Honorowego Prezesa PIIB.

W drugi dzień zjazdu wybrano także członków Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora.

Delegaci przyjęli Stanowsko Zjazdu, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa w związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o architektach i inżynierach budownictwa.

Zatwierdzono także program działania PIIB w kadencji 2018-2022. Delegaci, większością głosów, podjęli również uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, przyjmując Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

– Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co sprzyja wzrostowi prestiżu zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego – podkreślał Andrzej Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, relacjonując regulamin.

W czasie obrad zatwierdzono także budżet na rok 2019 r. oraz przyjęto sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVII Krajowego Zjazdu PIIB.

W zjeździe udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury; Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; Wojciech Gęsiak, wiceprezes Izby Architektów RP; Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”; Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Barbara Kosińska, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich; Piotr Szymczak, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Jerzy Kotowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego; Krystyna Korniak-Figa, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych; Janusz Dyduch, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP; Kamil Bara, Jacek Maniura, Ewa Burchacińska i Maria Tomaszewska-Pestka, przedstawiciele Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.; Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB; Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów; Mariusz Ścisło, prezes i Rafał Rokiciński, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich; Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; Barbara Reduch-Widelska, prezes Korporacji Przedsiębiorstw Budowlanych „UNI-Bud” i Roman Nowicki, przewodniczący Kongresu Budownictwa.

Nowe składy krajowych organów statutowych znajdują się pod adresem:
Skład Organów Izby