Prezes PIIB A. R.  Dobrucki wystosował pismo do  Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów w związku z propozycją zmian przepisów ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) w zakresie doprecyzowania przepisów umożlwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów budownictwa.

Zmiana prawna dokonana przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r., pozbawiła rzesze inżynierów, członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa możliwości stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu mimo, iż ich praca często ma charakter twórczy.

Dotychczasowy ogólny przepis art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczał  żadnych zawodów z możliwości stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem ich zastosowania było natomiast wykazanie, że wykonane prace, w przypadku inżynierów – projekty architektoniczno-budowlane, mają charakter utworu. Po zmianie, z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu będą mogli skorzystać wyłącznie podatnicy literalnie wymienieni w dodanym art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na liście tej zabrakło inżynierów budownictwa tworzących projekty architektoniczno-budowlane w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Dlatego też A. R. Dobrucki upomniał się o inżynierów budownictwa.

Prezes PIIB zadeklarował także gotowość samorządu zawodowego do współpracy w trakcie procesu legislacyjnego, którego celem będzie wprowadzenie zasygnalizowanej zmiany.

Pismo w wersji pdf