POROZUMIENIE

o współpracy pomiędzy:
- Polską Izbą Inżynierów Budownictwa
- i Izbą Projektowania Budowlanego,

reprezentowanymi przez:
- prof. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego - prezesa Krajowej Rady PIIB,
- doc. dr inż. Ksawerego Krassowskiego - prezesa IPB.

Obie strony wyrażają wolę współpracy mającej na celu:

1) wspólne działania na rzecz wzmocnienia pozycji zawodowej projektanta budowlanego
i organizacji zajmujących się działalnością projektowo-konsultingową,

2) informowanie się o działaniach mających na celu ochronę zawodu projektanta
budowlanego,

Izby w zakresie swoich kompetencji podejmować będą wspólne lub
samodzielne działania zmierzające do:

3) ochrony interesów członków,

4) podnoszenia rangi i kwalifikacji zawodowych inżyniera projektanta np. przez
popularyzację osiągnięć w mediach i czasopismach zawodowych,

5) zajmowania stanowiska w sprawach wynagrodzenia za prace projektowe i organizacji
wspólnych przedsięwzięć np. Przegląd „Projekt Inżynierski Roku".

Izby będą w miarę możliwości wspólnie:

6) reprezentowały interesy członków wobec władz i samorządów,

7) współdziałały z władzami państwowymi i samorządami terytorialnymi i prezentowały
swoje stanowiska,

8) opiniowały i wnioskowały akty prawne dot. budownictwa i warunków wykonywania
zawodu,

9) współpracowały z organizacjami pozarządowymi działającymi w budownictwie,

Izby w miarę potrzeb będą:

10) odbywały wspólne spotkania,

11) organizowały konferencje i szkolenia,

12) zamieszczały informacje o działaniach w swoich wydawnictwach periodycznych,

13) współpracowały w województwach (okręg IIB - region IPB).

Poznań - Warszawa 21 stycznia 2004 r.