Porozumienie w sprawie współdziałania
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych
z dnia 29 września 2003 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, mając na celu:

- doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników działających w budownictwie oraz przygotowywanie do uzyskania uprawnień budowlanych,

- ochrona interesów zawodowych i szerzenie wiedzy o problemach budownictwa oraz rozwoju techniki i jej twórcach,

- zapewnienie właściwego poziomu etycznego swoich członków,

- troskę o doskonalenie aktów normatywnych dotyczących budownictwa zawierają niniejsze porozumienie o współdziałaniu.

§ 1

Polska Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana przez prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, zwany dalej SITPMB reprezentowany przez mgr Stanisława Petrykowskiego działając w interesie swoich członków, ustalają poniższe zasady współdziałania.

§ 2

1. SITPMB będzie przygotowywał kandydatów ubiegających się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach właściwych dla SITPMB,

2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą obejmowały:

1) nadzorowanie praktyk zawodowych,

2) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane,

3) opracowywanie programów praktyk i kursów, o których mowa w pkt. 1 i 2; programy będą uzgadniane z Izbą.

3. SITPMB będzie zgłaszał kandydatów do powoływanych przez Izbę komisji egzaminacyjnych, a także współudział z Izbą w przygotowywaniu programów egzaminów na uprawnienia budowlane.

§ 3

SITPMB - na życzenie Izby będzie opiniować kandydatów na rzeczoznawców budowlanych oraz będzie współudział z Izbą w opracowywaniu regulaminów postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

§ 4

1. SITPMB, współdziałając z Izbą, celem zapewnienia możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Izby przez rozwój czytelnictwa specjalistycznego , zobowiązują się zwiększyć nakład czasopisma "Materiały Budowlane" proponując członkom izby dogodne warunki prenumeraty.

2. SITPMB zapewnia zamieszczanie komunikatów Izby w czasopiśmie "Materiały Budowlane".

§ 5

SITPMB i Izba będą współdziałały w opiniowaniu minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów i techników wszystkich specjalności objętych Prawem budowlanym oraz w opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.