Porozumienie w sprawie współdziałania
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z
Polskim Komitetem Geotechniki
z dnia 17 grudnia 2002r.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Komitet Geotechniki, mając na celu:

- doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników działających w budownictwie oraz przygotowywanie do uzyskania uprawnień budowlanych,

- ochrona interesów zawodowych i szerzenie wiedzy o problemach budownictwa oraz rozwoju techniki i jej twórcach,

- zapewnienie właściwego poziomu etycznego swoich członków,

- troskę o doskonalenie aktów normatywnych dotyczących budownictwa zawierają niniejsze porozumienie o współdziałaniu.

§1

Polska Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana przez prof. zw. dr hab. inż.
Zbigniewa Grabowskiego oraz
Polski Komitet Geotechniki, zwany dalej PKG reprezentowany przez prof. zw. dr hab. inż.
Zbigniew Młynarka
działając w interesie swoich członków, ustalają poniższe zasady współdziałania.

§2

1. PKG będzie przygotowywał kandydatów ubiegających się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach właściwych dla PKG,

2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą obejmowały:

1) nadzorowanie praktyk zawodowych,

2) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane,

3) opracowywanie programów praktyk i kursów, o których mowa w pkt. 1 i 2; programy będą uzgadniane z Izbą.

3. PKG będzie zgłaszał kandydatów do powoływanych przez Izbę komisji egzaminacyjnych, a także współdziałał z Izbą w przygotowywaniu programów egzaminów na uprawnienia budowlane.

§3

PKG - na życzenie Izby - będzie opiniować kandydatów na rzeczoznawców budowlanych oraz będzie współdziałał z Izbą w opracowywaniu regulaminów postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

§4

1. PKG, współdziałając z Izbą, celem zapewnienia możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Izby przez rozwój czytelnictwa specjalistycznego, zobowiązują się zwiększyć nakład czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika" proponując członkom izby dogodne warunki prenumeraty.

2. PKG zapewnia zamieszczanie komunikatów Izby w czasopiśmie „Inżynieria Morska i Geotechnika".

§5

PKG i Izba będą współdziałały w opiniowaniu minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów i techników wszystkich specjalności objętych Prawem budowlanym oraz w opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa.

§6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.