REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Uchwała nr 16/R/19

z dnia 16 października 2019 r.

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz okręgowym komisjom kwalifikacyjnym okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 14/R/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.