Uchwała Nr 4/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie porządku obrad XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się porządek obrad XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały