Uchwała nr  11/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zmiany w Uchwale nr 3/P/10 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 4 sierpnia 2010 r.


§ 1.

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada PIIB dokonuje zmiany w składzie Komisji Wnioskowej.
W miejsce kol. Andrzeja Stasiorowskiego wpisuje się kol. Elżbietę Bukowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.