pobierz plik pdf do wydruku

Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r . (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
tj. z dnia 21 sierpnia 2006 r . (Dz.U. Nr 164, poz. 1163)
tj. z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655)
tj. z dnia 8 czerwca 2010 r . (Dz.U. Nr 113, poz. 759)
tj. z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)
tj. z dnia 26 listopada 2015 r . (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)
tj. z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
tj. z dnia 11 września 2019 r . (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
(zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
Dział I. Przepisy ogólne.
Rozdział 1. Przedmiot regulacji.
Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony
prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.
Art. 2 [Objaśnienia pojęć] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178);
1a) cyklu życia - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie,
produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę,
szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie;
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować
dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces
udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty
budowlane;
3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi
przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników
ustanowionych przez zamawiającego;
4) (uchylony)
5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej
lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która
najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;
5a) newralgicznych robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów
bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je
zawierają;
5b) newralgicznym sprzęcie - należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z
korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera;
5c) newralgicznych usługach - należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z
korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;
5d) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa
lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;
6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego;
7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania
zamówienia publicznego;
7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze
publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia
do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej
umowy;
7b) protokole - należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego w formie pisemnej, który
potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także
realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8a) sprzęcie wojskowym - należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane
do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;
8b) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć:
a) wojnę,
b) konflikt zbrojny,
c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie przekraczająca swoim
rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca
poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostarczenia ludności
środków niezbędnych do przeżycia;
9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych;
9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą
liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać
udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;
9b) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między
dalszymi podwykonawcami;
10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub
dostawy;
11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
11a) zakupach cywilnych - należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówienia, o których mowa w art.
131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów
logistycznych;
12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;
13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1;
15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o których
mowa w art. 131a ust. 1;
16) oznakowaniu - należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument,
potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi;
17) środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 i
730).
Art. 2a (uchylony)
Art. 2b (uchylony)
Art. 2c [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z
28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/24/UE", oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę
2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/25/UE".
Art. 3 [Podmioty objęte ustawą]
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze
powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym
przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie
ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z
rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw
szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie,
bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
a) (uchylona)
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
d) (uchylona)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1-4 podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez
podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w
załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub
wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez
administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
6) (uchylony)
7) (uchylony)
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub
decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub
większej liczby podmiotów, wywierające istotny wpływ na możliwość wykonywania tej działalności przez inne
podmioty, z wyłączeniem praw przyznanych w drodze ogłoszonego publicznie postępowania na podstawie
obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, w szczególności postępowania:
1) obejmującego ogłoszenie o zamówieniu lub wszczęcie postępowania o udzielenie koncesji na roboty
budowlane lub usługi;
2) prowadzonego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2a.
2a. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podaje w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych, zwanego dalej "Urzędem", wykaz aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II
do dyrektywy 2014/25/UE.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić
ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i
przejrzystości.
Art. 4 [Wyłączenie stosowania] Ustawy nie stosuje się do:
1) zamówień lub konkursów, których zamawiający jest obowiązany udzielić lub które ma obowiązek
przeprowadzić na podstawie innej, niż określona ustawą, procedury:
a) organizacji międzynarodowej,
b) wynikającej z porozumienia tworzącego zobowiązanie prawnomiędzynarodowe, jak umowa
międzynarodowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi
członkami Unii Europejskiej, w celu pozyskania dostaw, usług lub robót budowlanych na potrzeby
zrealizowania lub prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia;
1a) zamówień lub konkursów w całości finansowanych przez organizację międzynarodową lub międzynarodową
instytucję finansującą, jeżeli zamawiający stosuje do tych zamówień lub konkursów inną, niż określona ustawą,
procedurę organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej;
1b) zamówień lub konkursów w ponad 50% finansowanych przez organizację międzynarodową lub
międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi zastosowanie do tych zamówień lub konkursów
innej, niż określona ustawą, procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej;
2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi
finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych,
b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;
2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub
przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów
rządowych, w części dotyczącej:
- prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na
rynku międzybankowym,
- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności
obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,
b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa
oraz płynnością budżetu państwa,
c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w części
dotyczącej:
- otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i
działalności na rynku międzybankowym,
- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji
kredytowej;
3) zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona)
d) (uchylona)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e) usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9,
73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z
16.12.2002, str. 0001-0562; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym
dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
- całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający,
ea) usługi prawne:
- zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1874 oraz z 2019 r. poz. 730), w postępowaniu arbitrażowym
lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami
arbitrażowymi lub pojednawczymi,
- doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwsze, lub gdy
zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych
postępowań,
- notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów,
- świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub
trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania
konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów,
- związane z wykonywaniem władzy publicznej,
f) (uchylona)
g) nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, jeżeli są
przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych -
udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych,
h) zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych,
i) nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości,
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1655), oraz operacje przeprowadzane z
Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności,
ja) pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu
terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej,
jb) usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom, świadczone
przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym i objęte kodami CPV 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3
określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, z wyjątkiem usług transportu sanitarnego pacjentów,
k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek
poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;
4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 i 1572);
4a) (uchylony)
5) zamówień lub konkursów:
a) którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub
b) jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub
c) jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub
d) którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa
- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa określonych w lit. a-d nie
może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy;
5a) (uchylony)
5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w
art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa
państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na
rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;
5c) zamówień dotyczących wytwarzania:
a) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o
dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53, 1091 i 1716), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,
b) znaków akcyzy,
c) znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.1)),
d) kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z
2019 r. poz. 684 i 1504) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z
2019 r. poz. 1444 i 1504),
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e) znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w
art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy,
f) układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi,
systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę
elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;
6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu
wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który
podlega publikacji;
7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw;
8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
8a) (uchylony)
8b) (uchylony)
8c) (uchylony)
8d) (uchylony)
9) (uchylony)
10) zamówień i konkursów, udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, których
głównym celem jest:
a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci
telekomunikacyjnej;
11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców
wybranych przez centralnego zamawiającego;
12) umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 21 października
2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528 i 1655), chyba że ustawa
stanowi inaczej;
12a) zamówień udzielanych i konkursów organizowanych przez podmioty wykonujące działalność, o której mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 7, w celu świadczenia usług:
a) o wartości dodanej związanych z systemami teleinformatycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą takich systemów, w tym bezpiecznego
przesyłania kodowanych dokumentów za pomocą systemów teleinformatycznych, usług zarządzania adresami
i przesyłania poleconej poczty elektronicznej,
b) finansowych, objętych kodami CPV od 66100000-1 do 66720000-3, określonymi we Wspólnym Słowniku
Zamówień, w szczególności przekazów pocztowych i pocztowych przelewów na konto,
c) filatelistycznych lub logistycznych;
13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje
organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na
rzecz tego organu władzy publicznej,
b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej
określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 869, 1622 i 1649);
13a) umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.2));
14) (uchylony)
15) (uchylony)
16) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat środków gwarantowanych, o
których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795, 730, 1495 i 1655), w
szczególności usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie wypłat środków
gwarantowanych;
17) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji albo umorzeniem
lub konwersją instrumentów kapitałowych, w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:
a) przeprowadzenie oszacowania,
b) świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego,
prawnego i informatycznego,
c) powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie
czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2187, z późn. zm.3)) w imieniu i na rzecz banku w restrukturyzacji, oraz czynności związanych z
działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną w restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez nią
działalnością maklerską;
18) zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji, lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy.
Art. 4a (uchylony)
Art. 4aa (uchylony)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Art. 4b [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy]
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień, o których mowa w art. 131a ust. 1:
1) podlegających:
a) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska,
zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub porozumienia
zawieranego na szczeblu ministerialnym,
b) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska,
lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk i
dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,
c) szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienia muszą być udzielane przez
Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą;
2) w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby zamawiającego do przekazania
informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa;
3) udzielanych do celów działalności wywiadowczej;
4) udzielanych w ramach programu współpracy opartego na badaniach i rozwoju, prowadzonych wspólnie przez
Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej nad opracowaniem nowego
produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów całości lub części cyklu życia tego
produktu;
5) udzielanych w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, w tym zakupów cywilnych realizowanych
podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz sił, do których podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa,
w przypadku gdy względy operacyjne wymagają ich udzielenia wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia
działań;
6) udzielanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związanych z:
a) dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu,
b) robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi z takim sprzętem, lub
c) robotami budowlanymi i usługami do szczególnych celów wojskowych lub newralgicznymi robotami
budowlanymi lub usługami;
7) których przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług ubezpieczeniowych.
1a. Ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
1) w całości finansowanych przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli
zamawiający stosuje do nich inną, niż określona ustawą, procedurę organizacji międzynarodowej lub
międzynarodowej instytucji finansującej;
2) w ponad 50% finansowanych przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą,
jeżeli uzgodniono z nimi zastosowanie do tych zamówień lub konkursów innej, niż określona ustawą, procedury
organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej.
2. Zamawiający nie może korzystać z zasad, procedur, programów, układów lub zamówień w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz w art. 4b ust. 1, w celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy.
3. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający po wszczęciu programu jest obowiązany
informować Komisję Europejską o części wydatków na badania i rozwój dotyczących ogólnych kosztów programu
współpracy, porozumieniu dotyczącym podziału kosztów oraz o planowanych zamówieniach dla każdego państwa
członkowskiego.
Art. 4c [Delegacja ustawowa] Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony
Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny
występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia
prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów
posiadanego sprzętu wojskowego.
Art. 4d [Wyłączenie stosowania ustawy do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty wynikające z art. 11 ust. 8]
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8:
1) których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej
osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;
2) których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw,
koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub
z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności
archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu
zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności;
3) udzielanych przez inne niż określone w art. 4 pkt 3 lit. g podmioty, których przedmiotem działalności jest
produkcja i koprodukcja audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, jeżeli zamówienia te są
przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych;
4) których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związanej z gromadzeniem w
bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), jeżeli zamówienia te nie służą
wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności;
5) których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w
gminnym programie rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa
odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398
oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696), jeżeli zamówienia te udzielane są:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
a) przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym,
a przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy lub
b) w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
6) których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami CPV 77200000-2, 77210000-5, 77211000-
2, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77220000-8, 77230000-1,
77231000-8, 77231200-0, 77231600-4 oraz 77231700-5 określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień;
7) udzielanych w ramach realizacji współpracy rozwojowej przez jednostki wojskowe, o których mowa w ustawie z
dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726);
8) udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu
podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa
państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności,
jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych
mu przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez
niego nadzorowane;
9) udzielanych przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, o którym mowa w ustawie z dnia 20
października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482), będącego podmiotem, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3.
2. Do zasadniczej części działalności przywięziennego zakładu pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 8, wlicza się
działalność związaną z realizacją zamówień w związku ze społeczną i zawodową integracją osób, o których mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 3.
Art. 5 (uchylony)
Art. 5a (uchylony)
Art. 5b [Łączenie i dzielenie zamówień] Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy:
1) łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy;
2) dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.
Art. 5c [Zamówienia mieszane]
1. Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których mają zastosowanie te same przepisy
ustawy, jak zamówienia sektorowe albo zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa albo zamówienia
udzielane na zasadach ogólnych, obejmujące co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty
budowlane, usługi lub dostawy, do jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który
odpowiada jego głównemu przedmiotowi.
2. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje usługi, określone w załączniku XIV do dyrektywy
2014/24/UE lub w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE oraz inne usługi albo usługi i dostawy, do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tych usług lub dostaw, których szacowana wartość jest większa.
Art. 5d [Zamówienia, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy]
1. Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których mają zastosowanie różne przepisy
ustawy, lub zamówienia, do których mają zastosowanie przepisy ustawy i zamówienia, do których tych przepisów
nie stosuje się, a zamówienie to można podzielić, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych,
ekonomicznych lub celowościowych, zamawiający może udzielić:
1) odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze względu na cechy tych zamówień;
2) jednego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.
2. Jeżeli przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje zamówienia:
1) udzielane na zasadach ogólnych i zamówienie, do którego mają zastosowanie inne przepisy ustawy, do
udzielania zamówień mają zastosowanie zasady ogólne udzielania zamówień, z uwzględnieniem art. 5e ust. 2 i 3
oraz art. 5g;
2) do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz koncesję na roboty budowlane lub usługi, do udzielania
zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy, jeżeli wartość zamówienia, do którego zastosowanie ma ustawa,
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 5e [Zamówienia sektorowe]
1. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych
rodzajów działalności, o których mowa w art. 132 ust. 1, lub zamówienia udzielane w celu wykonywania
przynajmniej jednego z tych rodzajów działalności i inne zamówienia, zamawiający może udzielić:
1) odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze względu na rodzaj działalności, któremu służy każde
zamówienie;
2) jednego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3.
2. Jeżeli możliwe jest określenie rodzaju działalności, którego zasadniczo dotyczy zamówienie, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, do udzielenia zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące tego rodzaju działalności.
3. Jeżeli nie jest możliwe określenie, którego rodzaju działalności zasadniczo dotyczy zamówienie, do udzielenia
zamówienia mają zastosowanie:
1) zasady ogólne udzielania zamówień, jeżeli zamówienie obejmuje zamówienia udzielane na zasadach
ogólnych;
2) przepisy ustawy dotyczące zamówień sektorowych, jeżeli zamówienie obejmuje zamówienia sektorowe i:
a) koncesję na roboty budowlane lub usługi,
b) zamówienie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy lub przepisy ustawy z dnia 21
października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Art. 5f [Niepodzielny przedmiot zamówienia] Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w
szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu
przedmiotowi.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Art. 5g [Stosowanie przepisów dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa] Jeżeli
zamawiający, z uzasadnionych obiektywnie powodów, udziela jednego zamówienia, którego przedmiot może być
podzielony, albo przedmiot zamówienia nie może być podzielony, i to zamówienie obejmuje zamówienie, do
którego stosuje się:
1) art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do udzielenia zamówienia zamawiający może nie
zastosować przepisów ustawy;
2) przepisy ustawy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, do udzielenia zamówienia
zamawiający stosuje przepisy ustawy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 6 (uchylony)
Art. 6a [Przepisy właściwe dla wydzielonej części zamówienia] W przypadku zamówień udzielanych w częściach,
do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części
zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw
lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie
więcej niż 20% wartości zamówienia.
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień.
Art. 7 [Zasady uczciwej konkurencji]
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości.
1a. Zamawiający, w zakresie określonym w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień
rządowych i w innych umowach międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, zapewnia wykonawcom
z państw-stron tego porozumienia i wykonawcom z państw-stron tych umów oraz robotom budowlanym,
dostawom i usługom pochodzącym z tych państw, traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie wykonawców
pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 8 [Zasada jawności]
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
tylko w przypadkach określonych w ustawie.
2a. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania
poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.
4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:
1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a
- w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów,
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z
gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności
archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu
zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.
Art. 8a [Zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu]
1. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, przez
zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
5. Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której
dane dotyczą.
6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
7. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich
danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Art. 9 [Zachowanie formy pisemnej i języka polskiego, sytuacje szczególne]
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów
również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym
zamówienie jest udzielane.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać
niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić dialog, dodatkowo
również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym
zamówienie jest udzielane.
Art. 9a [Uwzględnienie złożoności zamówienia i czasu potrzebnego na sporządzenie oferty]
1. Wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający
uwzględnia złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z zachowaniem
określonych w ustawie minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert.
2. W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po
sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający wyznacza terminy
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami
koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania
ofert określonych w ustawie.
Art. 10 [Tryby udzielania zamówień]
1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego,
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji
elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
Art. 10a [Komunikacja elektroniczna]
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w
szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym
oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego
dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość.
3. Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu;
2) zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania;
3) zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu
systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie.
4. Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje dotyczące formatu,
parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia
dotyczących katalogu elektronicznego.
5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w
tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Art. 10b [Narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami] Zamawiający zapewnia, aby
narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z
produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w
powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie
zamówienia.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Art. 10c [Odstąpienie od wymogu komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert]
1. Zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, jeżeli:
1) z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby
narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie
dostępnych aplikacji;
2) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów plików,
których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub
są objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez
zamawiającego;
3) użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla
zamawiającego;
4) wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można przekazać przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej;
5) jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej;
6) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można
zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi lub
urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, oferty albo części ofert sporządza się, pod rygorem nieważności, w
postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z
2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Art. 10d [Wymóg użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne]
1. Zamawiający może wymagać użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne,
jeżeli:
1) oferuje nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
do narzędzi, urządzeń lub formatów plików od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania
zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania lub
2) zapewnia, że wykonawcy nieposiadający dostępu do narzędzi, urządzeń lub formatów plików, lub możliwości
jego uzyskania, będą mogli - w terminie umożliwiającym przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia -
zastosować tymczasowe narzędzia bezpłatnie udostępnione w sieci, o ile brak dostępu nie wynika z przyczyn
dotyczących wykonawcy, lub
3) udostępnia inny środek komunikacji elektronicznej do składania oferty.
2. W ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania podaje się adres strony
internetowej, na której są dostępne te narzędzia, urządzenia lub formaty plików, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
Art. 10e [Wymóg użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych] W przypadku zamówień na
roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania
danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku zamawiający udostępnia środki dostępu do
tych narzędzi zgodnie z art. 10d do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne.
Art. 10f [Wskazanie powodów odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej] W sytuacjach
określonych w art. 10c, zamawiający wskazuje w protokole powody, dla których odstąpił od wymogu użycia
środków komunikacji elektronicznej.
Art. 10g [Upoważnienie ustawowe] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
2) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania,
udostępniania i usuwania
- mając na względzie konieczność zapewnienia konkurencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania
o udzielenie zamówienia, otwartego dostępu wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia oraz
bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Rozdział 3. Ogłoszenia.
Art. 11 [Publikacja ogłoszeń]
1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie:
1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu
Zamówień Publicznych;
2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.
2.(uchylony)
3.(uchylony)
4.(uchylony)
5. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w
Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń zamieszczanych w
Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu.
6a. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do zamawiającego.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6b. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy
użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych
osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe
formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze
(UE) nr 842/2011 (Dz.Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
7a. Ogłoszenia przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem i procedurami
elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII
do dyrektywy 2014/24/UE i ust. 3 załącznika IX do dyrektywy 2014/25/UE, zwanej dalej "stroną internetową
określoną w dyrektywach".
7b. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu.
7c. Zamawiający może dodatkowo zamieścić ogłoszenie w inny sposób niż określony w ust. 1, w szczególności w
prasie o zasięgu ogólnopolskim.
7d. Zamieszczenie ogłoszeń w sposób, określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić
przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia
otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
7e. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 7d, nie mogą zawierać innych informacji niż informacje zawarte w
ogłoszeniach przekazanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W ogłoszeniach tych należy wskazać datę
przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
Art. 11a [Obowiązek udokumentowania zamieszczenie ogłoszenia] Zamawiający jest obowiązany
udokumentować:
1) zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego
zamieszczenia;
2) publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności przechowywać dowód
przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Art. 11b [Przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej]
1. Zamawiający może przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, którego publikacja w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowe.
Przepisy art. 11 ust. 7 i 7a stosuje się odpowiednio.
2. Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, bezpośrednio poinformować o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności
świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
Art. 11c [Sprostowanie, ogłoszenie zmian] Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając sprostowanie
lub ogłoszenie zmian. Przepisy art. 11 ust. 7-7d i art. 11a stosuje się odpowiednio.
Art. 12 (uchylony)
Art. 12a [Zmiana treści ogłoszenia; przedłużenie terminu na wniosek]
1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości
lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich
spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w
postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:
1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego;
2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna
potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na
stronie internetowej.
Art. 13 [Informowanie o planowanych zamówieniach]
1. Zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiającego
przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz
w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu
wyodrębnionym dla zamówień, zwanym dalej "profilem nabywcy", wstępne ogłoszenie informacyjne o
planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilu nabywcy po upływie 48 godzin od
przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.(uchylony)
Art. 13a [Plan postępowań o udzielenie zamówień]
1. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia
budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień,
jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.
2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.
3. Zamawiający, inni niż wymienieni w ust. 1, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o
udzielenie zamówień.
4. Zamawiający mogą nie zamieszczać na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie
zamówień, jeżeli wymaga tego ochrona informacji niejawnych.
Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia.
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy.
Art. 14 [Stosowanie przepisów KC]
1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Art. 15 [Podmiot przygotowujący postępowanie, pomocnicze działania zakupowe]
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
2. Zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie
trzeciej.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego.
4. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności
przez:
1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie
umów ramowych;
2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia;
3) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz
zamawiającego.
Art. 15a [Delegacja ustawowa]
1.(uchylony)
2.(uchylony)
3.(uchylony)
4. Prezes Rady Ministrów może wskazać centralnego zamawiającego spośród organów administracji rządowej lub
jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych.
5. Prezes Rady Ministrów, wskazując centralnego zamawiającego, może, w drodze zarządzenia, polecić
zamawiającym z administracji rządowej nabywanie określonych rodzajów zamówień od centralnego
zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień na
podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, a także określić zakres informacji
przekazywanych centralnemu zamawiającemu przez tych zamawiających, niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oraz sposób współdziałania z centralnym zamawiającym.
6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego zamawiającego.
Art. 15b [Centralny zamawiający na poziomie krajowym]
1. Centralnym zamawiającym jest zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, prowadzący działalność w
zakresie:
1) nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających;
2) udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub
usługi z przeznaczeniem dla zamawiających;
3) pomocniczych działań zakupowych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane przez centralnego zamawiającego odbywa się
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, mogą nabywać:
1) dostawy lub usługi od centralnego zamawiającego lub
2) dostawy, usługi lub roboty budowlane za pomocą dynamicznych systemów zakupów obsługiwanych przez
centralnego zamawiającego lub na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego.
4. Centralny zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, czy z
obsługiwanego przez niego dynamicznego systemu zakupów mogą korzystać inni zamawiający.
5. Centralny zamawiający może zawrzeć umowę ramową, na mocy której zamawiający, o których mowa w ust. 1,
będą uprawnieni do:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) ponownego przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego wśród wykonawców objętych tą umową i
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty;
2) wskazania, którzy wykonawcy wśród wykonawców objętych tą umową będą realizować składane przez nich
zamówienie.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy w zakresie części
postępowania, które przeprowadza samodzielnie, w szczególności:
1) za udzielanie zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego
zamawiającego;
2) za udzielenie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego.
Art. 15c [Delegacja ustawowa na poziomie j.s.t.] Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w
drodze uchwały:
1) wskazać albo powołać podmiot wykonujący zadania centralnego zamawiającego, albo określić sposób
powoływania takich podmiotów,
2) określić zakres działania tych podmiotów,
3) oznaczyć zamawiających obowiązanych do nabywania określonych rodzajów zamówień od centralnego
zamawiającego, udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego
lub objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego,
4) określić sposób współdziałania z centralnym zamawiającym
- mając na względzie zapewnienie większej efektywności, profesjonalizacji udzielania zamówień oraz zwiększenie
konkurencji.
Art. 15d [Centralny zamawiający na poziomie unijnym]
1. Zamawiający może korzystać z usług centralnego zamawiającego posiadającego siedzibę w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej. Usługi centralnego zamawiającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
podlegają przepisom obowiązującym w tym państwie członkowskim.
2. Do udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów realizowanym przez centralnego
zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, lub udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez
takiego centralnego zamawiającego stosuje się przepisy obowiązujące w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym siedzibę posiada ten zamawiający.
Art. 15e [Wspólne udzielanie zamówień na poziomie unijnym]
1. Zamawiający mogą wspólnie z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach członkowskich Unii
Europejskiej przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, zawrzeć umowę ramową,
obsługiwać dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej lub objętych
dynamicznym systemem zakupów.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zamawiający zawierają porozumienie, w którym określają:
1) obowiązki stron, ich podział między zamawiających i mające zastosowanie przepisy państw, o których mowa w
ust. 1,
2) organizację postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów, w tym kwestie przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania, podziału
zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz zawarcia umów
- o ile nie zostało to uregulowane w umowie międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a
państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
3. Podział obowiązków i mające zastosowanie przepisy wskazuje się w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dotyczących wspólnie udzielanych zamówień.
4. Zamawiający nie stosuje przepisów ustawy do czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli zastosowanie mają
przepisy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Art. 15f [Wspólny podmiot z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach UE]
1. Zamawiający mogą, w drodze porozumienia, utworzyć wspólny podmiot z zamawiającymi posiadającymi
siedzibę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności europejskie ugrupowanie
współpracy terytorialnej, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz.Urz. UE L 210 z
31.07.2006, str. 19, z późn. zm.).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ wspólnego podmiotu wskazuje przepisy krajowe
obowiązujące w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które będą miały zastosowanie do
przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawierania umów ramowych oraz
ustanawiania dynamicznego systemu zakupów przez wspólny podmiot, z tym że zastosowanie mogą mieć
wyłącznie przepisy krajowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym wspólny podmiot ma siedzibę
albo prowadzi swoją działalność.
Art. 16 [Wspólne udzielanie zamówień na poziomie krajowym]
1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie
zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich
rzecz.
2.(uchylony)
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, wskazać, spośród podległych
jemu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także polecić tym jednostkom
nabywanie określonych rodzajów zamówień od wskazanego albo centralnego zamawiającego lub od
wykonawców wybranych przez wskazanego albo centralnego zamawiającego oraz polecić udzielanie zamówień
na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo centralnego zamawiającego.
4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród podległych samorządowych
jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia na rzecz tych jednostek.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o których mowa w ust. 1.
6. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz więcej niż
jednego zamawiającego, wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków
wynikających z ustawy. Odpowiedzialność powstaje również w przypadku, gdy jeden z zamawiających prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia, występując we własnym imieniu i w imieniu pozostałych zamawiających.
7. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz wszystkich
zamawiających, każdy zamawiający ponosi odpowiedzialność za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z
ustawy w zakresie części postępowania, które prowadzi w swoim imieniu i na swoją rzecz.
8. Wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy w części
postępowania, która jest prowadzona w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.
Art. 17 [Okoliczności wyłączające udział]
1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy
lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub
istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego lub
osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2a. Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego
podejrzenia, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego,
które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w
ust. 1 pkt 2-4, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem
oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby
składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu
przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz
innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
Art. 18 [Osoby odpowiedzialne za postępowanie]
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik
zamawiającego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w
zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem
postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego
czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
3. Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące kierownika
zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu.
Art. 19 [Komisja przetargowa]
1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
zwaną dalej "komisją przetargową", jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się.
3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia
określonych postępowań.
Art. 20 [Zadania komisji]
1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i
oceny ofert.
2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż określone w ust. 1,
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania
o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia
wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 20a [Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia]
1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się
zespół osób, zwany dalej "zespołem".
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.
3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.
4. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków
komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.
Art. 21 [Skład i obowiązki komisji]
1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego.
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji
przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej
członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.
4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na
wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się.
Art. 22 [Udział w postępowaniu]
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
1a. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
1b. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694), mających trudności w
integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.
1507, 1622 i 1690);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1666);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez
zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących
członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823).
2a. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w ust. 2.
3.(uchylony)
4.(uchylony)
5.(uchylony)
Art. 22a [Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów]
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Art. 22b [Wymóg wpisu do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych w UE]
1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej zamawiający może wymagać, aby wykonawcy byli wpisani do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku VII do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z
20.08.2009, str. 76, z późn. zm.), lub aby spełniali inne wymogi określone w tych załącznikach.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać
określone zezwolenie lub muszą być członkami określonej organizacji, aby móc świadczyć w swoim kraju
pochodzenia określone usługi, zamawiający może wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie
zezwolenie lub status członkowski w takiej organizacji.
Art. 22c [Wymogi dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej]
1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
zamawiający może wymagać w szczególności:
1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w
obszarze objętym zamówieniem;
2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w
szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;
3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2. Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekraczał
dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do
przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub protokole powody zastosowania takiego wymogu.
3. Zamawiający może wymagać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli określi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na podstawie których uwzględnia te informacje.
4. Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, przepisy ust. 1-3 stosuje się do każdej z tych części. Zamawiający
może określić minimalny roczny obrót także w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia, na wypadek,
gdyby wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do
realizacji w tym samym czasie.
5. Jeżeli zamówienie oparte na umowie ramowej jest udzielane w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1
pkt 2 lit. b lub c, wymóg posiadania minimalnego rocznego obrotu oblicza się na podstawie przewidywanej
maksymalnej wielkości zamówień, które będą realizowane w tym samym czasie, lub, w przypadku braku takich
informacji, na podstawie wartości umowy ramowej. W przypadku dynamicznego systemu zakupów wymóg
posiadania minimalnego rocznego obrotu wyliczany jest na podstawie przewidywanej maksymalnej wielkości
zamówień, które mają być objęte tym systemem.
Art. 22d [Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia]
1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki
dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac
dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji,
efektywności i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Art. 23 [Pełnomocnik reprezentujący wykonawców]
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, o
których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, jeżeli jest to
uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, w inny
sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i
proporcjonalne.
Art. 24 [Przyczyny wykluczenia wykonawcy]
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) (uchylony)
1a) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) (uchylony)
10) (uchylony)
11) (uchylony)
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.5)) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.
769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.(uchylony)
2a.(uchylony)
3.(uchylony)
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i
1655);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w
ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
7. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach
została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo
wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w ust. 1 pkt 15,
c) w ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia
temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub
art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zamówienia.
12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 24a (uchylony)
Art. 24aa [Procedura odwrócona]
1. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
Art. 24b (uchylony)
Art. 25 [Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy]
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń
lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
zaproszeniu do składania ofert.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane,
mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku
podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem,
informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w
przypadku jego braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, a
potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także
mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w
przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Art. 25a [Oświadczenie wykonawcy]
1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu:
1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
wykonawca składa zamawiającemu przed zawarciem umowy.
5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.
7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Art. 26 [Składanie dokumentów określonych w art. 25 ust. 1]
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
2a.(uchylony)
2b.(uchylony)
2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
2d.(uchylony)
2e.(uchylony)
2f. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
3a. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
5.(uchylony)
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).
7. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim
takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
Art. 27 (uchylony)
Art. 28 (uchylony)
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania.
Art. 29 [Opis przedmiotu zamówienia]
1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy
"lub równoważny".
3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
3b. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności
intelektualnej lub udzielenia licencji.
4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia,
które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217 i 730) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis
przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot
zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez
odesłanie do tego aktu.
Art. 30 [Opis przedmiotu zamówienia]
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych
przepisów technicznych:
1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod
warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu
zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy
europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego
względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.Urz.
UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję
normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1,
i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju
wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
2.(uchylony)
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy
opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub
krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 266 i 730).
4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający
jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.
6.(uchylony)
7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
8. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia
wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez
zamawiającego, w szczególności:
1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników,
w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
2) może wymagać:
a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,
b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,
c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,
d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,
e) określonego opakowania i oznakowania,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
f) instrukcji użytkowania,
g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,
h) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 544),
i) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,
j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,
k) metod i technik budowy,
l) wszelkich pozostałych warunków technicznych.
9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia
wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności:
1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników,
w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
2) może wymagać:
a) posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, b i d-f oraz i,
b) określonych poziomów jakości,
c) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań
odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany,
d) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny
zgodności.
Art. 30a [Wymagania dotyczące oznakowania]
1. W przypadku zamówień o szczególnych cechach, zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia
w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są
łącznie następujące warunki:
1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem
zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem
tego zamówienia;
2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i
niedyskryminujących kryteriach;
3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą
uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej,
konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;
4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;
5) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o
oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.
2. W przypadku gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały wszystkie
wymagania dotyczące oznakowania, wskazuje poszczególne wymagania dotyczące oznakowania.
3. Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, zamawiający akceptuje wszystkie
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.
4. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez
zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi
spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają
wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
5. Jeżeli dane oznakowanie, które spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-5, zawiera również wymagania
niezwiązane z przedmiotem zamówienia, zamawiający nie może żądać tego oznakowania. W takim przypadku
zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez odesłanie do tych wymagań oznakowania lub, w razie
potrzeby, do tych jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech
zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług.
Art. 30b [Wymóg przedstawienia certyfikatu lub sprawozdania]
1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności,
w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i
nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
3. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą
zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność.
4. Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w
szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do
certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub
kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Art. 31 [Opis przy zamówieniu na roboty budowlane]
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu
funkcjonalno-użytkowego.
3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie
ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materiałowe i funkcjonalne.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) programu funkcjonalno-użytkowego
- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień.
Art. 31a [Dialog techniczny]
1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o
planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić dialog techniczny,
zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w
zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub określenia warunków umowy.
2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
Art. 31b [Informacja na stronie internetowej] Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia
dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na stronie internetowej.
Art. 31c [Informacja w ogłoszeniu o zamówieniu] Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu
technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.
Art. 31d [Środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji] Jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie
zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego
zamówienia, zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania
postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki
mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.
Art. 32 [Ustalenie wartości zamówienia]
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku
od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub
wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z
których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość
poszczególnych części zamówienia.
5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela
zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od
wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające
samodzielność finansową.
6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których
zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów.
7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie
trwania umowy ramowej.
8. Wartością partnerstwa innowacyjnego jest maksymalna wartość wszystkich działań w procesie badawczorozwojowym,
które mają zostać przeprowadzone w ramach każdego z etapów planowanego partnerstwa, oraz
wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych, które mają być opracowane i zamówione na koniec partnerstwa.
Art. 33 [Podstawy obliczania wartości]
1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług
oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót
budowlanych.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia:
1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamówienia.
Art. 34 [Wartość zamówienia na usługi lub dostawy]
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające
wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian
ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub
dostawie.
2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być
dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
3. Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas:
1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość
miesięczna pomnożona przez 48;
2) oznaczony:
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu
wykonywania zamówienia,
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu
wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest:
1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku zamówień udzielanych na okres
oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy;
2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 - w przypadku zamówień udzielanych na czas
nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje:
1) usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne
świadczenia;
2) usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
3) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne
świadczenia.
5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia
uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.
Art. 35 [Termin ustalenia wartości zamówienia]
1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane.
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie,
zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.
3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w
stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez
Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur
udzielania zamówień.
Art. 36 [Informacje zawarte w specyfikacji]
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu;
5a) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5;
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób
porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12) opis sposobu obliczenia ceny;
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający
wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera
również:
1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający
przewiduje zawarcie umowy ramowej;
3) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;
5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego;
6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a
wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych,
c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;
8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;
8a) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, określenie w
szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia;
9) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w
szczególności:
a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;
10) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2;
11) w przypadku zamówień na roboty budowlane:
a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli
zamawiający określa takie wymagania,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na
wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli
zamawiający określa takie informacje;
12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty
budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3;
13) standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a;
14) wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2;
15) liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które
zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały
zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku
wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, specyfikacja istotnych warunków zamówienia może nie zawierać informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15.
4.(uchylony)
5.(uchylony)
Art. 36a [Zastrzeżenie]
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:
1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
2a. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest
świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe
części tych usług lub robót.
3.(uchylony)
Art. 36aa [Podział zamówienia na części]
1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu
systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji,
czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
3. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania
wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji, maksymalną liczbę części
zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zamawiający może ograniczyć liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy, pod
warunkiem że maksymalną liczbę części, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy, wskaże zgodnie z ust. 3.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, które zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie
wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba,
na które może zostać mu udzielone zamówienie.
Art. 36b [Wskazanie podwykonawcy, zakres]
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
1a. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
1b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi
inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub
usługi.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 36ba [Wykluczenie podwykonawcy, oświadczenie]
1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
2. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
Art. 36c [Korzystanie z przykładowych wzorów umów] Przygotowując i przeprowadzając postępowanie
zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów
oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień.
Art. 37 [Nieodpłatność przekazania]
1.(uchylony)
2. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu
ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, specyfikację
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku
zamówień lub konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo
partnerstwa innowacyjnego, w celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcia
decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, udostępnia na stronie internetowej
informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania, w tym informacje w zakresie określenia
przedmiotu zamówienia, przedstawiając opis potrzeb i cechy charakterystyczne dostaw, usług lub robót
budowlanych będących przedmiotem zamówienia lub informacje w zakresie określenia zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa
innowacyjnego zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego,
jeżeli na etapie wszczęcia postępowania nie można określić wag kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli zamawiający nie może udostępnić specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej części albo
dokumentów, o których mowa w ust. 3, na stronie internetowej z powodu jednej z okoliczności, o których mowa w
art. 10c ust. 1, przekazuje ją w sposób inny niż wskazany w ust. 2, określony w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do
potwierdzenia zainteresowania.
6. Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji,
udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zamawiający określa w
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji oraz
wskazuje sposób uzyskania tych informacji.
7. W przypadku wszczęcia postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania
wykonawców, specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się niezwłocznie, nie później jednak niż
od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert lub ofert wstępnych.
Art. 38 [Wyjaśnienie treści specyfikacji]
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem,
jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie
internetowej.
3a. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację
z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na
stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust.
5 stosuje się odpowiednio.
4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:
1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o
niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu.
5.(uchylony)
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.
7.(uchylony)
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień.
Oddział 1. Przetarg nieograniczony.
Art. 39 [Definicja] Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Art. 40 [Wszczęcie postępowania]
1.6) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o
zamówieniu na stronie internetowej.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
4.(uchylony)
5.(uchylony)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5a.(uchylony)
6.(uchylony)
Art. 41 [Ogłoszenie o zamówieniu] Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co
najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych;
5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one
być sporządzone;
11) termin związania ofertą;
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na
której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z
adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Art. 42 [Przekazanie specyfikacji]
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
2.(uchylony)
Art. 43 [Termin składania ofert]
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i
złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych -
nie krótszy niż 14 dni.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
2a. W sytuacjach określonych w art. 37 ust. 5 i 6, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
2b. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak
niż 15 dni, w następujących przypadkach:
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało
wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili
publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i
nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej;
2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.
3.(uchylony)
Art. 44 (uchylony)
Art. 45 [Wadium]
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.
5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę
wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.
6 pkt 3, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Art. 46 [Zwrot wadium]
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Oddział 2. Przetarg ograniczony.
Art. 47 [Definicja] Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą
składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Art. 48 [Wszczęcie postępowania]
1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje się odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji, jeżeli są ustalone, oraz podstawy wykluczenia;
7) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, oraz brak podstaw wykluczenia;
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
8a) (uchylony)
9) informację na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do postępowania oraz adres, na który wnioski muszą zostać
wysłane;
12) (uchylony)
13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z
adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
16) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na
której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
3. Jeżeli wstępne ogłoszenie informacyjne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, uznaje się je za
ogłoszenie o zamówieniu.
Art. 49 [Termin składania wniosków o dopuszczenie]
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z
tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być
krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może, w przypadkach, o których mowa w
ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Art. 50 [Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału]
1.(uchylony)
2. W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
zamawiający niezwłocznie zwraca wniosek. W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę
o złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można się zapoznać przed upływem
terminu na ich składanie.
Art. 51 [Zaproszenie do składania ofert]
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert jednocześnie wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż
20.
1a. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.
Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te
warunki.
4. W przypadkach określonych w art. 37 ust. 5 wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje
wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu, o ile specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została udostępniona w inny
sposób.
5. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;
3) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one
być sporządzone;
4) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów od
najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, w ogłoszeniu o
ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 52 [Termin składania ofert]
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i
złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania
ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do
składania ofert.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne
ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim
informacje te są dostępne w chwili publikacji tego ogłoszenia, i zostało przekazane do publikacji Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem wysłania ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin
składania ofert nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
5. W sytuacjach określonych w art. 37 ust. 5 i 6, terminy składania ofert, wskazane w ust. 2 i 3, ulegają wydłużeniu
o 5 dni.
Art. 53 [Stosowanie przepisów o przetargu nieograniczonym] Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art.
45 i 46.
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem.
Art. 54 [Definicja] Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o
zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert
wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Art. 55 [Warunki stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 lub zamawiający unieważnił
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
6) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego;
7) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne;
8) zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności
dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko
związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
9) jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez
odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. c,
wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. d, lub referencji technicznej.
2.(uchylony)
Art. 55a [Określenie przedmiotu zamówienia w obwieszczeniu]
1. Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiot zamówienia, minimalne wymagania, które muszą
spełnić wszystkie oferty oraz, czy przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji lub podział negocjacji na etapy. W przypadku gdy zamawiający przewiduje podział
negocjacji na etapy w ogłoszeniu określa się liczbę etapów.
2. Określenie przedmiotu zamówienia musi być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie
charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Art. 56 [Odpowiednie stosowanie przepisów do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem]
1. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się
odpowiednio. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu art. 40, jeżeli w postępowaniu prowadzonym
na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy w prowadzonym
uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego w terminie złożyli
oferty, których treść odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i nie podlegali wykluczeniu.
Jeżeli zamawiający dzieli negocjacje na etapy, informuje o tym w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem przepisy art. 49 ust. 1 i 2 i
art. 50 stosuje się odpowiednio.
Art. 57 [Zaproszenie do składania ofert]
1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.
Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych na podstawie
kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te
warunki.
5. Do składania ofert wstępnych przepisy art. 60 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert wstępnych. Do składania ofert wstępnych przepisy art. 52 ust. 3-5 stosuje się
odpowiednio.
Art. 58 [Zaproszenie do negocjacji]
1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające
odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub
warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2a. Zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert, o ile przewidział to w
ogłoszeniu o zamówieniu.
2b. Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując wszystkie lub niektóre
kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu.
2c. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert określonych w
ogłoszeniu.
3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić
informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda, która nie wymienia konkretnych
informacji, jest bezskuteczna.
4. Informacje związane z negocjacjami, w szczególności o wymaganiach oraz o zmianach specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wprowadzonych po kolejnych etapach negocjacji, a także dokumenty i wyjaśnienia
związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
Art. 59 [Zmiany wymagań technicznych]
1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych warunków
zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.(uchylony)
Art. 60 [Forma zaproszenia do składania ofert]
1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. Przepisy art. 45 i 46
stosuje się.
2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej:
1) adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one
być sporządzone;
3) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o ustanowieniu systemu
kwalifikowania wykonawców;
4) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów od
najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców lub w opisie
przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i
złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania
ofert.
4. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1, wraz z zaproszeniem do
składania ofert przekazuje zmienioną w tym zakresie specyfikację istotnych warunków zamówienia lub
zamieszcza ją na stronie internetowej.
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny.
Art. 60a [Definicja] Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o
zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do
składania ofert.
Art. 60b [Przesłanki zamówienia w trybie dialogu]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą okoliczności
określone w art. 55 ust. 1.
2.(uchylony)
Art. 60c [Odesłania]
1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się
odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera również:
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców
do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;
2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody;
3) wstępny harmonogram postępowania;
4) informację o podziale dialogu na etapy, jeżeli przewiduje taki podział w celu ograniczenia liczby rozwiązań,
które będą przedmiotem dialogu na kolejnych etapach.
1a. Jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia
kryteriów oceny ofert, w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od
najważniejszego do najmniej ważnego. Przepisu art. 48 ust. 2 pkt 10 nie stosuje się.
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50 stosuje się
odpowiednio.
Art. 60d [Spełnianie warunków udziału]
1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.
Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:
1) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców
do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;
3) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu;
4) adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
5) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia albo wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć
w celu uzupełnienia podanych przez wykonawcę informacji;
6) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów od
najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców;
7) informację o języku lub językach, w jakich będzie prowadzony dialog.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5a. Zamawiający może podzielić dialog na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań.
5b. Zamawiający ogranicza liczbę rozwiązań na poszczególnych etapach dialogu, stosując wszystkie lub niektóre
kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu.
6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane
wykonawcom na równych zasadach.
7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie
może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem.
Art. 60e [Prowadzenie dialogu; zakończenie]
1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań
proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające
jego potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim wykonawców.
2.(uchylony)
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu,
zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie
stosuje się.
3a. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera co najmniej:
1) adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 60a;
3) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one
być sporządzone;
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia albo wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć
w celu uzupełnienia podanych przez wykonawcę informacji;
5) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów od
najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców.
4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i
złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania
ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się.
Art. 60f [Negocjacje z wykonawcą ostatecznych warunków umowy] Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej
oferty może w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie negocjować
z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o ile nie
skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców.
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia.
Art. 61 [Definicja] Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje
warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie
zaprasza ich do składania ofert.
Art. 62 [Okoliczności stosowania trybu]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji
bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
3) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych,
doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji
masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;
4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania
zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu
udzielenia zamówienia.
2a. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia
umowy zawierające co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje Komisji Europejskiej
protokół, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jego przekazanie.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Art. 63 [Zaproszenie do negocjacji]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie
wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu;
6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3,
chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest
mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych
wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3
stosuje się.
Art. 64 [Termin na składanie ofert]
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i
złożenie oferty.
2. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy art. 45
ust. 3-8 i art. 46 stosuje się.
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.
Art. 65 [Stosowanie przepisów o negocjacjach z ogłoszeniem] Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3
i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki.
Art. 66 [Definicja]
1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co
najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić
zamówienia.
Art. 67 [Okoliczności udzielenia zamówienia]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest
wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;
1a) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku
udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
1b) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych,
doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji
masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą
być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w
trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;
3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie
mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów
określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5) (uchylony)
6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przy obliczaniu jego wartości;
7) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na
dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo
zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby
zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych
produktów lub instalacji;
8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją
działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 312), w tym na giełdzie towarowej innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia,
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności
energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;
10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a
jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej,
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje
kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
13) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu
zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym
zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są
następujące warunki:
a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego;
warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez
zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu
przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą
ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego;
14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej,
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną
osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy
czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich
uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej
niż jednego zamawiającego,
- uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne
decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
- kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących
nad nią kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych
zamawiających,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
15) umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1-3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu zapewnienia
wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów,
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym,
c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% działalności będącej
przedmiotem współpracy.
1a. W opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać ewentualny zakres tych
usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one udzielone.
1b. Czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie może
przekraczać 3 lat.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania
zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu
udzielenia zamówienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1:
1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) (uchylona)
e) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych;
2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody o znacznych rozmiarach;
3) pkt 8 i 9.
4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz art. 68 ust. 1 w
przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 1a oraz 2, a także zamówień, o których
mowa w ust. 3.
5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 68 ust. 2 oraz art. 139 w przypadku zamówień
udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9.
6. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu art. 68 ust. 2 w przypadku zamówień udzielanych na
podstawie ust. 1 pkt 1a.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje Komisji Europejskiej
protokół, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jego przekazanie.
8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c,
uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług,
dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.
9. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub
zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające
udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit.
b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
10. Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. c i pkt 14 lit. c, nie stosuje
się do:
1) osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1445 i 1572) lub
2) udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie do
15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.
11. Przed udzieleniem zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zamawiający zamieszcza na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej,
informację o zamiarze zawarcia umowy, zawierającą co najmniej:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;
3) szacunkową wartość zamówienia;
4) nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;
5) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
6) planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;
7) informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie
ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie ust. 1 pkt 12-15 nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 11.
13. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieszcza na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej
informację o:
1) udzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej:
a) nazwę i adres zamawiającego,
b) określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia,
c) nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa,
d) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia,
e) termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,
f) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2,
jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane,
g) informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o
którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2, albo
2) nieudzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej:
a) nazwę i adres zamawiającego,
b) wskazanie informacji, o której mowa w ust. 11.
Art. 68 [Oświadczenie o spełnieniu warunków]
1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia
postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i
38 nie stosuje się. Przepisy art. 36a i art. 36b stosuje się odpowiednio.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio.
Oddział 6. Zapytanie o cenę.
Art. 69 [Definicja] Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę
do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Art. 70 [Warunki udzielenia zamówienia w trybie zapytania] Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie
zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych
standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 71 [Zaproszenie do składania ofert]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę
wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.
Art. 72 [Sztywna oferta cenowa]
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji
w sprawie ceny.
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Art. 73 [Odpowiednie stosowanie przepisów] Do zapytania o cenę przepis art. 64 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne.
Art. 73a [Objaśnienie pojęć]
1. Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o
zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert
wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego
produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót
budowlanych.
2. Zamawiający dokona zakupu innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 1,
pod warunkiem że odpowiadają poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między
zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami.
3. Przez innowacyjny produkt, usługę lub robotę budowlaną należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony
produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową
metodę organizacyjną w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.
4. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o partnerze, należy przez to rozumieć wykonawcę, który zawarł umowę
w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest ustanowienie partnerstwa innowacyjnego.
Art. 73b [Zakres ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków]
1. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu co najmniej:
1) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;
2) informacje o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli przewiduje
taki podział;
3) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;
4) elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie
oferty.
2. Zamawiający wskazuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia co najmniej:
1) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;
2) informacje o etapach partnerstwa innowacyjnego, celach do osiągnięcia po każdym z nich oraz celach
pośrednich;
3) zasady, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteria oceny ofert;
4) informację o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego tylko z jednym wykonawcą lub możliwość jego
ustanowienia z wieloma wykonawcami;
5) informację o wypłacie wynagrodzenia w częściach;
6) informację o możliwości zakończenia partnerstwa innowacyjnego lub zmniejszenia liczby partnerów po każdym
etapie oraz warunki skorzystania z tych możliwości, jeżeli przewiduje taką możliwość;
7) rozwiązania mające zastosowanie do praw własności intelektualnej;
8) elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie
oferty.
3. Przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu informacje muszą być wystarczająco jednoznaczne, aby umożliwić
wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania oraz podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Art. 73c [Stosowanie przepisów do wszczęcia postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego]
1. Do wszczęcia postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosuje się przepisy art. 49 ust. 1 i 2 i art.
50.
Art. 73d [Ocena warunków udziału w postępowaniu] Oceniając spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, zamawiający uwzględnia w szczególności zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz
opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych.
Art. 73e [Składanie ofert wstępnych]
1. Do zapraszania wykonawców do składania ofert wstępnych przepis art. 57 stosuje się odpowiednio. Termin
składania ofert wstępnych nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert
wstępnych.
2. Do prowadzenia negocjacji i oceny ofert przepisy art. 58 i art. 59 stosuje się odpowiednio.
3. Do składania ofert przepis art. 60 stosuje się odpowiednio.
Art. 73f [Wybór najkorzystniejszej oferty]
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający może wybrać kilka ofert złożonych przez kilku wykonawców.
Art. 73g [Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego]
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest ustanowienie
partnerstwa innowacyjnego, z jednym partnerem, a w przypadku, o którym mowa w art. 73f ust. 2, zawiera umowy
z kilkoma partnerami.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest ustanowienie partnerstwa innowacyjnego
zawiera co najmniej postanowienia dotyczące spraw, o których mowa w art. 73b ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 i
4-8.
Art. 73h [Partnerstwo innowacyjne, etapy]
1. Partnerstwo innowacyjne składa się z etapów odpowiadających kolejności działań w procesie badawczorozwojowym,
w szczególności może obejmować opracowanie prototypów oraz wytworzenie produktów,
świadczenie usług lub ukończenie robót budowlanych.
2. W ramach partnerstwa innowacyjnego zamawiający ustala cele pośrednie, które mają osiągnąć partnerzy, oraz
przewiduje wynagrodzenie w częściach uwzględniających etapy partnerstwa lub cele pośrednie.
3. Zamawiający zapewnia, aby struktura partnerstwa innowacyjnego, w szczególności czas trwania oraz wartość
poszczególnych etapów odzwierciedlała stopień innowacyjności proponowanego rozwiązania i kolejność działań
niezbędnych do opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej. Szacowana wartość
innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych musi być proporcjonalna do wartości inwestycji
niezbędnej do ich opracowania.
4. Zamawiający może po każdym etapie zakończyć partnerstwo innowacyjne lub, w przypadku partnerstwa
innowacyjnego z kilkoma partnerami, zmniejszyć liczbę partnerów przez rozwiązanie poszczególnych umów, pod
warunkiem że zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia taką możliwość oraz określił
warunki skorzystania z niej.
5. W przypadku partnerstwa innowacyjnego z kilkoma partnerami, zamawiający nie ujawnia pozostałym partnerom
proponowanych rozwiązań ani innych informacji poufnych udzielanych w ramach partnerstwa innowacyjnego
przez jednego z partnerów, bez jego zgody.
Oddział 7. Licytacja elektroniczna.
Art. 74 [Definicja]
1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z
tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 75 [Ogłoszenie o zamówieniu]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona
licytacja.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych;
5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości
postąpień;
6) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;
7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej;
9) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia;
11) termin związania ofertą;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
15) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.
Art. 76 [Termin składania wniosków]
1. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie
krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą
wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego określonym, nie później
jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający otwiera licytację elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, z tym że termin
ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.
Art. 77 [Przekaz informacji drogą elektroniczną] Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu
zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.
Art. 78 [Forma oferty]
1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej.
2. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
Art. 79 [Etapy licytacji]
1. Licytacja elektroniczna może być jednoetapowa albo wieloetapowa.
2. Zamawiający może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdego etapu licytacji elektronicznej nie
zakwalifikować do następnego etapu licytacji elektronicznej tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych
postąpień, informując ich o tym niezwłocznie.
3. W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom
informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji
elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji
elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
Art. 80 [Zamknięcie licytacji]
1. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:
1) w terminie określonym w ogłoszeniu;
2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.
2. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o
zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Art. 81 [Wyłączenie stosowania] Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje się.
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty.
Art. 82 [Złożenie oferty]
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie.
2.(uchylony)
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 83 [Oferta wariantowa, częściowa]
1. Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. Ofertę wariantową wykonawca składa
łącznie z ofertą, o której mowa w art. 82 ust. 1, jeżeli zamawiający tego wymaga.
1a. Oferta wariantowa musi spełniać minimalne wymagania określone przez zamawiającego.
2.(uchylony)
3.(uchylony)
Art. 84 [Uprawnienie do zmiany lub wycofania oferty]
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Art. 85 [Okres związania ofertą]
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jednak nie dłużej niż:
1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro;
3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Art. 86 [Otwarcie ofert]
1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed
upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Art. 87 [Oczywiste pomyłki; korekta]
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
1a. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający
może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji
dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Art. 88 (uchylony)
Art. 89 [Odrzucenie oferty]
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym
bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w
skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2.(uchylony)
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi zamawiający nie może odrzucić oferty
wariantowej tylko dlatego, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi, a nie zamówienia na
dostawy, albo do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie zamówienia na usługi.
4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,
zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące
przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i
systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską
Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją
techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski
organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca
w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt
budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez
zamawiającego.
Art. 90 [Wyjaśnienia dla zamawiającego]
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,
w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które
według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a
wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w
rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Art. 91 [Kryteria oceny ofert]
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, w szczególności:
1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność
dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
4) aspekty innowacyjne;
5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą
mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz
czas dostawy lub okres realizacji.
2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako
jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu
zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty
cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.
2b. Zamawiający może ustalić stałe cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ
określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena.
2c. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub
usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do
poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet
jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.
2d. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie
informacji przedstawianych przez wykonawców.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3b. Kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.
3c. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty:
1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:
a) nabyciem,
b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,
c) utrzymaniem,
d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;
2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót
budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem
zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować.
3d. W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów
cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które mają
przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych
danych.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt,
nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5a. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany
jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę:
1) z niższym kosztem nabycia albo
2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia
- jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż 14 dni, zamawiający wypłaca
nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania
ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.
7a. Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym spełnia łącznie następujące
warunki:
1) oparta jest na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminujących;
2) dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron;
3) dostarczenie danych przez wykonawców działających z należytą starannością nie jest nadmiernie uciążliwe,
także dla wykonawców z państw trzecich będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w
sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
7b. W przypadku gdy na mocy przepisów prawa Unii Europejskiej, określonych w załączniku XIII do dyrektywy
2014/24/UE lub w załączniku XV do dyrektywy 2014/25/UE, wspólna metoda kalkulacji kosztów cyklu życia jest
obowiązkowa, do oszacowania tych kosztów stosuje się tę metodę.
7c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób
przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych
kalkulacji.
8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria
oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia
przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia
publicznego.
Art. 91a [Aukcja elektroniczna]
1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do
potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, oraz jeżeli
można w sposób precyzyjny określić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożono co najmniej
2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przepisów art. 91 ust. 4-6 nie stosuje się.
1a. W zamówieniach udzielanych na podstawie umów ramowych w przypadkach wskazanych w art. 101a ust. 1
pkt 2 lit. b i c oraz w ramach dynamicznego systemu zakupów, zamawiający, może przeprowadzić aukcję
elektroniczną na zasadach określonych w ust. 1.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień, których przedmiotem są świadczenia o charakterze
intelektualnym, jeżeli nie można ich poddać automatycznej ocenie.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2a. W przypadku gdy zamawiający postanowił przeprowadzić aukcję elektroniczną, w ogłoszeniu o zamówieniu
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa co najmniej:
1) elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że elementy te są
wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej;
2) wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia;
3) informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz, w stosownych
przypadkach, termin ich udostępnienia;
4) informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;
5) warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować, oraz, w szczególności, minimalne wysokości postąpień,
które, w stosownych przypadkach, wymagane będą podczas licytacji;
6) informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń.
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i zaproszeniu do aukcji elektronicznej, umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez
ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed
otwarciem aukcji elektronicznej.
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa lub wieloetapowa.
Art. 91b [Zaproszenie do udziału w aukcji]
1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający informuje wykonawców o:
1) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
6) formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia
kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;
7) harmonogramie dla każdego etapu aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający zamierza zamknąć aukcję
elektroniczną na podstawie art. 91e pkt 3.
2a. Formuła matematyczna, o której mowa w ust. 2 pkt 6, uwzględnia wagę wszystkich kryteriów oceny ofert. W
przypadku dopuszczenia ofert wariantowych określa się odrębną formułę dla każdego wariantu.
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia,
o którym mowa w ust. 1.
4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmować przeliczanie postąpień na punktową
ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.
Art. 91c [Składanie postąpień w toku aukcji]
1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej,
umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają
kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1, art.
83 i 84 oraz art. 86-89 nie stosuje się.
2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji
złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu
zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
4. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji
elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 91d [Termin kontynuowania aukcji elektronicznej po usunięciu awarii]
1. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień
roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
2. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert
wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
Art. 91e [Zamknięcie aukcji elektronicznej] Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
1) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
2) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
Art. 92 [Zawiadomienie o wyborze oferty]
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których
mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu
negocjacji albo dialogu,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1a. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie
powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, na stronie internetowej.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z
ważnym interesem publicznym.
Art. 93 [Unieważnienie postępowania]
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert
niepodlegających odrzuceniu;
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie
do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji
elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
1b.(uchylony)
1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
1d. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba
wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu
konkurencyjnego albo negocjacji.
2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania
o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Art. 94 [Termin zawarcia umowy]
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których
mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono
tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze; lub
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego
systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub
3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
4) (uchylony)
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
Art. 95 [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]
1. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej.
3.(uchylony)
4.(uchylony)
5. Zamawiający przekazuje do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminie 30 dni od dnia udzielenia
każdego zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można
grupować kwartalnie i przekazywać do publikacji w terminie 30 dni od ostatniego dnia każdego kwartału. W
ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający zawiera informację o zakończeniu dynamicznego systemu
zakupów, jeżeli okres ważności systemu upłynął lub uległ skróceniu.
6. W przypadku umów ramowych zamawiający może nie publikować ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla
każdego zamówienia opartego na umowie ramowej.
7. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może nie ujawniać niektórych informacji, jeżeli ich
ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby
naruszyć uzasadnione interesy gospodarcze wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi.
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań.
Art. 96 [Protokół postępowania]
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający
co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz powody
wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie części zamówienia lub umowy ramowej, którą ten
wykonawca zamierza zlecić do wykonania osobom trzecim, i jeśli jest to wiadome w danym momencie - imiona i
nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców;
6) nazwę i adres zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
ramowej lub dynamicznego systemu zakupów;
7) w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym:
a) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, wykazali spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody wyboru tych wykonawców,
b) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu, nie wykazali spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody ich niezaproszenia do udziału w postępowaniu;
8) powody odrzucenia ofert;
9) w przypadku negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z
wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu;
10) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej albo nie
ustanawiać dynamicznego systemu zakupów;
11) powody niedokonania podziału zamówienia na części;
12) powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej do składania ofert;
13) w przypadku gdy wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają z
zamawiającym lub osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego w relacjach określonych w art. 17
ust. 1 pkt 1-4, informację na temat tych relacji i podjęte w związku z tym środki;
14) informacje dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pozostających w
relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 i złożenia przez nie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2.
1a. Protokołu nie sporządza się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych z
jednym wykonawcą lub z kilkoma wykonawcami zgodnie z warunkami umowy, bez ponownego poddania
zamówienia procedurze konkurencyjnej.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1b. W przypadku gdy zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które zawiera wszystkie
informacje, o których mowa w ust. 1, zamawiający może w protokole powołać się na to ogłoszenie.
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia,
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny,
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym,
oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków
zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,
oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od
dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3a. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5, stosuje
się odpowiednio.
3b. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w
protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.
4.(uchylony)
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, mając na względzie wartość
zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, a także mając na celu zapewnienie możliwości
zgłaszania uwag do treści protokołu przez osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia;
2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, mając na względzie
zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 97 [Przechowywanie protokołu]
1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
1a. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
1b. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich
plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
Art. 98 [Sprawozdanie]
1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem".
2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3.(uchylony)
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w
sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymagania dotyczące treści
sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia aktualnych informacji w celu
monitorowania systemu zamówień publicznych, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej.
Dział III. Przepisy szczególne.
Rozdział 1. Umowy ramowe.
Art. 99 [Uprawnienia zamawiającego] Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu
postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego.
Art. 100 [Czas zawarcia umowy]
1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i
szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.
2. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający niezwłocznie zawiadamia Prezesa
Urzędu, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.(uchylony)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.
Art. 101 (uchylony)
Art. 101a [Udzielanie zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową]
1. Zamawiający udziela zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową:
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej;
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową:
a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w
przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub
dostaw oraz warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej, którzy zrealizują roboty
budowlane, usługi lub dostawy,
b) zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji robót budowlanych, usług
lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w
umowie ramowej,
c) w odniesieniu do niektórych zamówień zgodnie z lit. a, a w odniesieniu do innych zgodnie z lit. b, o ile taka
możliwość została przez zamawiającego przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy umowa
ramowa określa wszystkie warunki regulujące realizację robót budowlanych, usług lub dostaw.
2. Zamówień w sposób, o którym mowa w ust. 1, mogą udzielać tylko zamawiający wskazani w ogłoszeniu o
zamówieniu, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, a jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie było
wymagane - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający, udzielając zamówienia na podstawie umowy ramowej, nie może dokonywać istotnych zmian
warunków zamówienia określonych w umowie ramowej, w szczególności w przypadku udzielania zamówienia na
zasadach określonych w ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, zamawiający, jeżeli dokonano
zmiany umowy ramowej, może wezwać wykonawcę będącego stroną umowy ramowej do uzupełnienia oferty, w
terminie określonym przez zamawiającego.
5. Zamawiający w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy ramowej określa w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji warunki na jakich będą udzielane zamówienia
wykonawcom, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy w przypadku, o którym w ust. 1 pkt 2 lit. a.
6. Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu dotyczących
umowy ramowej kryteria wyboru, wskazujące które roboty budowlane, dostawy lub usługi będą nabywane po
ponownym poddaniu zamówienia procedurze konkurencyjnej lub bezpośrednio zgodnie z warunkami umowy
ramowej w przypadku udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. c. W tych dokumentach
określa się również, które warunki mogą być przedmiotem ponownego poddania zamówienia procedurze
konkurencyjnej.
7. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. c stosuje się również do tych części umowy ramowej, dla których określono wszystkie
warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw, niezależnie od tego, czy w umowie ramowej
określono wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw dla pozostałych części tej
umowy.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, wybór najkorzystniejszej oferty może być dokonany z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. W przypadku zaproszenia wykonawców będących stronami umowy ramowej do składania ofert, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, zamawiający:
1) stosuje te same warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia, które stosowano przy
zawarciu umowy ramowej, i, w razie potrzeby, bardziej sprecyzowane warunki, oraz, w stosownych przypadkach,
inne warunki wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu dotyczących
umowy ramowej oraz
2) zaprasza do składania ofert wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, oraz
3) wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert w odniesieniu do każdego zamówienia.
Art. 101b [Katalogi elektroniczne]
1. Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia ofert na potrzeby umowy ramowej w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
2. Jeżeli umowa ramowa została zawarta z więcej niż jednym wykonawcą oraz wszystkie oferty zostały złożone w
postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, zamawiający może
postanowić, że zamówienie będzie udzielone w oparciu o zaktualizowane katalogi elektroniczne.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający:
1) zaprasza wykonawców do ponownego złożenia katalogów elektronicznych, dostosowanych do wymagań
danego zamówienia albo
2) informuje wykonawców, że z katalogów elektronicznych, które zostały już złożone, pobierze informacje
potrzebne do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia, pod warunkiem że
poinformował o tym w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących
umowy ramowej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zamawiający informuje - z należytym wyprzedzeniem -
wykonawców o terminie i godzinie pobrania informacji potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do
wymagań danego zamówienia. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na pobranie informacji, uznaje się, że nie
złożył oferty.
5. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający przedstawia danemu wykonawcy pobrane informacje, w celu
sprawdzenia czy oferta nie zawiera istotnych błędów.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów.
Art. 102 [Uprawnienia zamawiającego]
1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem,
stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
1a. Dynamiczny system zakupów może zostać podzielony na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych,
zdefiniowane na podstawie cech zamówień, które będą udzielane w ramach danej kategorii. Cechy te mogą, w
szczególności, dotyczyć dopuszczalnej wielkości późniejszych zamówień lub obszaru geograficznego, na którym
późniejsze zamówienia będą realizowane.
2.(uchylony)
3.(uchylony)
3a. W przypadku zmiany czasu trwania dynamicznego systemu zakupów zamawiający zmienia ogłoszenie o
zamówieniu.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do ograniczania konkurencji.
Art. 103 [Informowanie drogą elektroniczną]
1. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w postępowaniu o
udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający i wykonawcy przekazują
oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną.
2.(uchylony)
3.(uchylony)
Art. 104 [Obowiązek udostępnienia specyfikacji]
1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu
dynamicznego systemu zakupów wraz z informacjami dotyczącymi dynamicznego systemu zakupów, a w
szczególności:
1) określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów wraz z szacowaną ilością;
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówień;
4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się
zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert;
5) sposób funkcjonowania dynamicznego systemu zakupów;
6) podział na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych wraz z cechami określającymi te kategorie, o ile
dynamiczny system zakupów zostanie podzielony na kategorie;
7) czy przewiduje się wymóg składania ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu
elektronicznego do oferty.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej przez cały okres trwania
dynamicznego systemu zakupów.
Art. 104a [Dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów]
1. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie
zakupów, nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu lub, gdy wstępne
ogłoszenie informacyjne zawiera informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, od dnia przekazania
zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania.
2. W okresie trwania dynamicznego systemu zakupów zamawiający zapewnia wykonawcom nieobjętym
systemem możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów. Po
wysłaniu zaproszenia do składania ofert dotyczących pierwszego zamówienia objętego dynamicznym systemem
zakupów kolejnych terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie
zakupów nie wyznacza się.
Art. 104b [Ocena warunków udziału w postępowaniu]
1. Zamawiający ocenia spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w terminie 10 dni od dnia
otrzymania wniosku o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony do 15 dni, w
szczególności w razie potrzeby badania dodatkowej dokumentacji lub sprawdzenia, czy spełnione zostały warunki
udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli zaproszenie do składania ofert na pierwsze zamówienie objęte dynamicznym systemem zakupów nie
zostało wysłane, termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony pod warunkiem, że w przedłużonym
okresie nie zostanie wystosowane żadne zaproszenie do składania ofert. Zamawiający zawiadamia wykonawcę,
którego wniosek podlega badaniu, o długości przedłużonego terminu.
Art. 104c [Zaproszenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów]
1. Zamawiający zaprasza do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawców, którzy nie podlegają
wykluczeniu. Przepisu art. 51 nie stosuje się.
2. Jeżeli dynamiczny system zakupów został podzielony na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych,
zamawiający zaprasza do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawców niepodlegających
wykluczeniu oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu odpowiadające jednej z kategorii.
Art. 104d [Wezwanie do złożenia nowych oświadczeń] Zamawiający może w dowolnej chwili w okresie trwania
dynamicznego systemu zakupów wezwać dopuszczonych wykonawców do złożenia, w terminie 5 dni roboczych
od dnia przekazania wezwania, nowych oświadczeń zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2.
Art. 104e [Zaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców]
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Zamawiający zaprasza jednocześnie wszystkich uczestników systemu do składania ofert na każde zamówienie
udzielane w ramach dynamicznego systemu zakupów w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wysłania
zaproszenia do składania ofert. Przepisów art. 52 ust. 3-5 nie stosuje się.
2. Jeżeli dynamiczny system zakupów został podzielony na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych,
zamawiający zaprasza jednocześnie do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy zostali dopuszczeni do
składania ofert dotyczących danej kategorii.
3. W sytuacjach określonych w art. 10c wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje
wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu.
4. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 104 ust. 1;
3) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one
być sporządzone;
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia;
5) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert, jeżeli nie została podana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w ogłoszeniu
o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu.
6. W zaproszeniu do składania ofert zamawiający może doprecyzować kryteria oceny ofert określone w
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu
systemu kwalifikowania wykonawców.
Art. 104f [Dostęp do dynamicznego systemu zakupów] Dostęp do dynamicznego systemu zakupów jest bezpłatny.
Art. 104g [Katalogi elektroniczne]
1. Zamawiający może wymagać, aby oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów zostały złożone w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do wniosku o dopuszczenie do
dynamicznego systemu zakupów.
2. Jeżeli do dynamicznego systemu zakupów został dopuszczony więcej niż jeden wykonawca oraz wraz ze
wszystkimi wnioskami o dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów zostały złożone katalogi
elektroniczne, zamawiający może, przed udzieleniem zamówienia, zaprosić wykonawców do ponownego złożenia
lub zaktualizowania katalogów elektronicznych.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający zawiadamia wykonawców, że z katalogów
elektronicznych, które zostały już złożone, pobierze informacje potrzebne do sporządzenia ofert, pod warunkiem
że poinformował o tym w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących
umowy ramowej.
4. Zamawiający informuje wykonawców o terminie i godzinie pobrania informacji, o którym mowa w ust. 3, z
zachowaniem odpowiedniego czasu na odmowę wyrażenia przez wykonawcę zgody na pobranie informacji.
5. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający przedstawia wykonawcy, którego oferta została wybrana, pobrane
informacje, w celu sprawdzenia, czy oferta nie zawiera istotnych błędów.
Art. 105 (uchylony)
Art. 106 (uchylony)
Art. 107 (uchylony)
Art. 108 (uchylony)
Art. 109 (uchylony)
Rozdział 3. Konkurs.
Art. 110 [Definicja] Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający
przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w
szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektonicznobudowlanego
oraz przetwarzania danych.
Art. 111 [Katalog nagród]
1. Nagrodami w konkursie mogą być:
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac
konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie
pracy konkursowej.
3. Wartością konkursu jest wartość nagród.
4. Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.
5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio.
Art. 112 [Organizacja konkursu]
1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio.
2. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu
konkursowego.
3. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez kierownika
zamawiającego.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Do członków sądu konkursowego przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio.
5. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych
prac konkursowych, z tym że jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy
konkursowej, co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, w tym jego przewodniczący, posiada wymagane
uprawnienia.
Art. 113 [Sąd konkursowy]
1. Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym do oceny spełniania
przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz
wyboru najlepszych prac konkursowych.
2. Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje uzasadnienie
rozstrzygnięcia konkursu, a także, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie
konkursu.
3. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezależny.
4. Kierownik zamawiającego może powierzyć sądowi konkursowemu inne niż określone w ust. 1 czynności
związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu.
Art. 114 [Nadzór nad konkursem] Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje
nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w
szczególności:
1) unieważnia konkurs;
2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.
Art. 115 [Ogłoszenie o konkursie]
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w sposób określony w art. 11-11c.
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu konkursu;
3) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie
do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22
stosuje się odpowiednio;
4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
5) określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu;
6) termin składania prac konkursowych;
7) rodzaj i wysokość nagród.
3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
5.(uchylony)
Art. 116 [Regulamin konkursu]
1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.
2. Regulamin konkursu określa w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego;
2) formę konkursu;
3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowego opracowania pracy
konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie
zamówienia z wolnej ręki;
6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu
potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio;
7) sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów;
8) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
9) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
10) miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie;
11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
12) skład sądu konkursowego;
13) rodzaj i wysokość nagród;
14) termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3,
zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki;
15) wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;
16) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym
określeniem pól eksploatacji prac konkursowych, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3,
również istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy;
17) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;
18) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu;
19) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu.
3. Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno żądać za regulamin konkursu, może pokrywać jedynie koszty jego
druku oraz przekazania.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.(uchylony)
Art. 117 [Etapy konkursu]
1. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne, odpowiadające
wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie sąd konkursowy, na podstawie kryteriów
określonych w regulaminie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych
wyłonionych w pierwszym etapie.
Art. 118 [Uczestnicy konkursu]
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami
konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się
osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.
3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje
się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.
Art. 119 [Termin składania wniosków] Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie, z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie
może być krótszy niż:
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych;
2) 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - jeżeli wartość
konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 120 [Zaproszenie; wykluczenie]
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników
konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.
2. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.
3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 121 [Składanie prac konkursowych]
1. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach
wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ze względu na
specyfikę przedmiotu pracy konkursowej nie jest możliwe określenie kosztów.
3. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się do upływu terminu ich składania.
4. Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy niemożliwe jest zidentyfikowanie
autorów prac konkursowych.
Art. 122 [Rozstrzygnięcie konkursu]
1. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Przepis
art. 87 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową lub
najlepsze prace konkursowe.
3. Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu.
Art. 123 [Zawiadomienie o wynikach; protokół]
1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadamia uczestników konkursu o wynikach i
otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę oraz miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac
konkursowych.
2. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół.
3. Protokół zawiera listę prac konkursowych, ich ranking oraz uwagi członków sądu konkursowego wraz z
wnioskami i zaleceniami, w szczególności wskazanie aspektów pracy konkursowej, które wymagają wyjaśnień.
4. W razie potrzeby zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3.
Wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu.
Art. 124 [Unieważnienie konkursu] Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust.
1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu
przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
Art. 125 [Wydanie nagrody; zaproszenie do negocjacji] W terminie określonym w regulaminie konkursu, nie
krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę, a w
przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji
bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Art. 126 [Przekazanie ogłoszenia o wynikach]
1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego wynikach
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Art. 127 [Obowiązek przechowania dokumentacji]
1. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w
sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca
złożone przez nich prace konkursowe.
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych.
Art. 128 (uchylony)
Art. 129 (uchylony)
Art. 130 (uchylony)
Art. 131 (uchylony)
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 131a [Przedmiot zamówień]
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli przedmiotem zamówienia są:
1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów;
2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów;
3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, i
wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu;
4) roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty budowlane lub usługi.
1a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej, o której mowa w
ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz inne zamówienia, do których zastosowanie mają przepisy ustawy,
jeżeli udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa oraz zamówienia, co do których wyłączono stosowanie ustawy, jeżeli udzielenie jednego
zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych.
3a. Jeżeli zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obejmuje usługi określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 131bb ust. 2 oraz inne usługi albo usługi i dostawy, do udzielenia zamówienia stosuje
się przepisy dotyczące tych usług lub dostaw, których szacowana wartość jest większa.
4. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur określonych w ustawie łączyć innych zamówień z
zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
5. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o umowie o podwykonawstwo, należy przez to rozumieć
umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym
podmiotem.
Art. 131b [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy] Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 131ba [Odstąpienie od uwzględnienia w planie postępowania] Zamawiający może odstąpić od uwzględnienia
postępowania o udzielenie zamówienia w planie postępowania, o którym mowa w art. 13a, jeżeli przemawiają za
tym względy obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Art. 131bb [Usługi o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym]
1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania
wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i
niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i
usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.
Art. 131bc [Dostępność wybranych środków komunikacji]
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub faksu.
2. Wybrane środki komunikacji muszą być ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać dostępu wykonawców do
postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
3. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
były przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za
złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
został on wysłany i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wniosków.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą
zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Art. 131c [Wstępne ogłoszenie informacyjne]
1. Zamawiający, po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiającego
przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz
w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy wstępne
ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3
stosuje się odpowiednio.
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się:
1) dla robót budowlanych - podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których
zamawiający zamierza udzielić;
2) dla dostaw - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy, w podziale na grupy produktów,
w ramach danej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w
terminie następnych 12 miesięcy;
3) dla usług - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na usługi, w każdej z kategorii usług
określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie następnych 12
miesięcy.
Art. 131d [Określenie wykonawców]
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający
siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę
międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, że o zamówienie w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa mogą ubiegać się również wykonawcy z innych państw, niż wymienione w ust. 1.
Art. 131da [Format i procedury elektronicznego przesyłania ogłoszeń] Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o
której mowa w ust. 3 załącznika VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca
2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i
zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.
Art. 131e [Wykluczenie wykonawców, zakres]
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyklucza się:
1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 13, z wyłączeniem wykonawców skazanych za
przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, i pkt 14,
gdy osoba o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13, z
wyjątkiem przestępstw, o których mowa w art. 181-188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub
członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z
podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia
bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 742);
5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa
dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla
bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych;
6) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których
mowa w art. 131d ust. 1, z zastrzeżeniem art. 131d ust. 2.
1a.(uchylony)
1b. W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zamawiający może
wykluczyć wykonawcę:
1) o którym mowa w art. 24:
a) ust. 1 pkt 13 lit. a, jeżeli został skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188 lub art. 189a
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
b) ust. 1 pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo, o którym mowa
w art. 181-188 lub art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) ust. 5;
2) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub
bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
3) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył
zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1.
2a. W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
1) przepisów ustawy dotyczących jednolitego dokumentu nie stosuje się;
2) zamawiający żąda od wykonawcy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Informacje stanowiące przesłankę utraty wiarygodności wykonawcy, wskazujące na możliwość utraty przez
niego zdolności ochrony informacji niejawnych, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych.
4. Zamawiający odstępuje od uzasadnienia decyzji o wykluczeniu, w przypadku gdy informacje otrzymane od
instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, stanowiące
podstawę wykluczenia wykonawcy z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, są informacjami
niejawnymi i przekazujący je zastrzegł, iż nie wyraża zgody na udzielanie informacji o treści dokumentu.
5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawców, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
Art. 131f [Informacje]
1. Zamawiający przekazuje wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa, informacje niejawne niezbędne do wykonania zamówienia, pod warunkiem że wykonawca daje
rękojmię zachowania tajemnicy informacji niejawnych w sposób określony w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
2. Zamawiający informuje wykonawcę o ciążącym na nim obowiązku zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz
po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
3. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawców o ciążącym na nich
obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie
informacji niejawnych.
Art. 131g [Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia]
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych zamawiający określa w opisie przedmiotu
zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu
wymagania związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia może określić w szczególności:
1) zobowiązanie wykonawcy i podwykonawcy do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych
znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego
zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zobowiązanie wykonawcy do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w
trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego
posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z
przepisami o ochronie informacji niejawnych;
3) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w
tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z
nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają
dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo;
4) prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji
zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na
etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest
to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia
zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania
związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia może określić w szczególności:
1) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej spełnianie wymogów w zakresie wywozu,
transferu lub tranzytu towarów związanych z zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym
wszelkich dokumentów towarzyszących uzyskanych od danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) zobowiązanie wykonawcy do określenia ograniczeń obowiązujących zamawiającego w zakresie ujawniania,
transferu lub wykorzystania produktów i usług lub rezultatów związanych z tymi produktami i usługami będących
wynikiem postanowień dotyczących kontroli wywozu lub bezpieczeństwa;
3) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej, że organizacja i lokalizacja realizowanych
dostaw umożliwia mu spełnienie wymogów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw określonych w
dokumentacji zamówienia, a także zobowiązanie do zagwarantowania, że ewentualne zmiany w realizacji dostaw
w trakcie realizacji zamówienia nie wpłyną negatywnie na zgodność z tymi wymogami;
4) zobowiązanie, na uzgodnionych warunkach, wykonawcy do zapewnienia możliwości realizacji zamówienia w
przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego w wyniku sytuacji kryzysowej;
5) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji otrzymanej od władz państwowych wykonawcy dotyczącej
zapewnienia możliwości realizacji zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego, wynikających z
sytuacji kryzysowej;
6) zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia utrzymania, modernizacji lub adaptacji dostaw stanowiących
przedmiot zamówienia;
7) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie, jaka zaszła w
jego organizacji, realizacji dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec
zamawiającego;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8) zobowiązanie wykonawcy, na uzgodnionych warunkach, do zapewnienia, w przypadku gdy nie będzie on już w
stanie zapewnić dostaw zamawiającemu, wszelkich szczególnych środków produkcji części zamiennych,
elementów oraz specjalnego wyposażenia testowego, w tym rysunków technicznych, licencji i instrukcji
użytkowania.
3. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie podwykonawstwa, dotyczące:
1) wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania
nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani - w
przypadku, w którym wykonawca nie jest zobowiązany przez zamawiającego do wyboru podwykonawców zgodnie
z procedurą określoną w niniejszym rozdziale;
2) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie
wykonywania zamówienia;
3) stosowania przewidzianej w przepisach niniejszego rozdziału procedury wyboru podwykonawców wszystkich
lub niektórych części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;
4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131p ust. 1.
4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w ust. 2, nie może skutkować
zobowiązaniem wykonawcy do uzyskania od władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej zobowiązania
ograniczającego swobodę tego państwa w zakresie stosowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
międzynarodowego lub unijnego, swoich krajowych kryteriów dotyczących zezwoleń na eksport, transfer lub
tranzyt.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przepisu
art. 30 ust. 4 nie stosuje się.
6. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w celu
potwierdzenia zgodności, o której mowa w art. 30b ust. 1, o ile nie zakłóci to warunków konkurencji, akceptuje
również certyfikaty i sprawozdania z badań wydane przez jednostki oceniające zgodność, akredytowane w inny
sposób, niż określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 30b ust. 2.
Art. 131h [Tryb udzielenia zamówienia]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu
ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w
okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w
trybie licytacji elektronicznej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Przepisy art. 91a-91e stosuje się odpowiednio.
3. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie dialogu konkurencyjnego,
jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem,
ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia
zgodnie z art. 30-31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji z
ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, iż postępowanie będzie toczyć się w następujących po sobie etapach, do udziału w
których zamawiający zaprasza wykonawców, których oferty otrzymały najwięcej punktów w wyniku zastosowania
kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane jedynie do celów prac badawczych i rozwojowych z wyjątkiem
produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie zysku lub pokrycie poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo
dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione;
3) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą z sytuacji kryzysowej nie można zachować
terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów, w tym terminów
skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
5) przedmiot zamówienia na usługi lub dostawy jest przeznaczony do celów usług badawczych lub rozwojowych,
innych niż usługi, o których mowa w art. 4 pkt 5b;
6) w przypadku zamówień związanych ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił, do których zadań należy ochrona bezpieczeństwa, związanych z
uczestniczeniem w misji zagranicznej, jeżeli zamawiający musi zwrócić się o takie usługi do wykonawców, którzy
gwarantują ważność swoich ofert jedynie przez tak krótki okres, że terminy przewidziane dla przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, w tym skrócone terminy, nie mogą być dotrzymane, lub
7) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo
dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia
nie zostały w istotny sposób zmienione i zamawiający uwzględni w tym postępowaniu wszystkich wykonawców,
którzy podczas wcześniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z
ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego złożyli oferty.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 8 i 9;
2) ze względu na sytuację kryzysową wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można
zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z
ogłoszeniem;
3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie
mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów,
w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
4) zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę, których celem
jest częściowe wznowienie dostaw lub odnowienie instalacji, lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa instalacji
istniejących, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych
właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie duże trudności
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; przy czym czas trwania takich zamówień nie może przekraczać 5 lat;
5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod
warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z
ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
7. W nadzwyczajnych okolicznościach związanych z oczekiwanym okresem funkcjonowania dostarczonych
urządzeń, instalacji lub systemów, a także trudnościami technicznymi, jakie może spowodować zmiana
wykonawcy, do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w trybie zamówienia z wolnej
ręki na podstawie:
1) ust. 6 pkt 4 - nie stosuje się wymogu, aby czas trwania takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat;
2) ust. 6 pkt 5 - nie stosuje się wymogu udzielenia zamówienia w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego.
Art. 131i [Umowa ramowa]
1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może zawrzeć umowę
ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w
trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego.
2. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 7 lat.
3. Umowę ramową można zawrzeć na okres dłuższy niż 7 lat, jeżeli jest to konieczne ze względu na wystąpienie
nadzwyczajnych okoliczności, przy uwzględnianiu oczekiwanego okresu funkcjonowania dostarczonych urządzeń,
instalacji lub systemów, a także trudności technicznych, jakie może spowodować zmiana wykonawcy.
4. W przypadku zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat zamawiający podaje w ogłoszeniu o
udzieleniu zamówienia uzasadnienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w ust. 3.
5.(uchylony)
Art. 131ia [Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia] W postępowaniach o udzielenie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
1) wraz z zaproszeniem do składania ofert w trybie przetargu ograniczonego, zaproszeniem do składania ofert
wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem albo zaproszeniem do udziału w dialogu w trybie dialogu
konkurencyjnego zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że specyfikacja
istotnych warunków zamówienia została udostępniona na stronie internetowej, a zamawiający podaje adres strony
internetowej odpowiednio w zaproszeniu do składania ofert, do składania ofert wstępnych albo do udziału w
dialogu;
2) jeżeli zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zawierało wszystkie informacje
wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego
ogłoszenia informacyjnego, i zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub opublikowane na
stronie internetowej na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o
zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie
krótszy niż 22 dni od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert;
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy o 5 dni,
jeżeli udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej nie później niż od dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert;
4) wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
5) prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego termin
składania wniosków o dopuszczenie do postępowania nie może być krótszy niż:
a) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą
elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w art. 131da,
b) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w inny
sposób niż określony w lit. a;
6) prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni - od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, z uwzględnieniem art. 52 ust. 4;
7) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym albo negocjacjach z ogłoszeniem, jednak nie
krótszy niż:
a) 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą
elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w art. 131da,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej faksem.
Art. 131j [Postępowanie]
1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, zaprasza do składania odpowiednio
ofert, ofert wstępnych albo udziału w dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w
liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest zbyt niska, aby zapewnić
rzeczywistą konkurencję, zamawiający może:
1) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając, z zastosowaniem
przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nowy termin składania wniosków odpowiednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z
ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego oraz informując o tym wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, albo
2) unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich
wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
Art. 131k [Ocena ofert]
1. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kryteriami oceny ofert są cena albo cena i
inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2,
lub kryteria takie jak rentowność, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne,
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do zamówień w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa przepisów wydanych na podstawie art. 91 ust. 8 nie stosuje się.
2. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji bez ogłoszenia, określa w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobem oceny ofert.
Art. 131l [Uprawnienia zamawiającego]
1. Zamawiający może:
1) odrzucić ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust.
1,
2) unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia postępowania innych niż przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a
- pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie przesłanek odrzucenia oferty lub
przesłanek unieważnienia postępowania określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 92 stosuje się
odpowiednio.
4. O unieważnieniu postępowania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamawiający zawiadamia
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Art. 131m [Umowa o podwykonawstwo]
1. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do zawarcia umowy o podwykonawstwo, określając w ogłoszeniu o
zamówieniu przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo.
2.(uchylony)
3. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć, nie może
przekroczyć 30% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy.
4. Każdy procent wartości umowy o podwykonawstwo mieszczący się w przedziale, o którym mowa w ust. 1,
uznaje się za spełniający wymogi dotyczące podwykonawstwa, które wykonawca jest zobowiązany zlecić
podwykonawcy.
5. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, wskazuje w ofercie część zamówienia, którą powierzy
podwykonawcom, w celu spełnienia obowiązku zawarcia umowy o podwykonawstwo.
6. Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w zakresie procentowej wartości umowy w sprawie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jakiej wymaga od niego zamawiający.
7. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy wobec zamawiającego z
odpowiedzialności za wykonanie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 131n [Ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo]
1. Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131m ust. 1, wszczyna
postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo.
Wykonawca stosuje odpowiednio przepisy o ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W ogłoszeniu o zamówieniu na podwykonawstwo wykonawca wskazuje warunki udziału w postępowaniu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku spełnienia co najmniej jednej z przesłanek udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.(uchylony)
Art. 131o [Umowa ramowa] Wykonawca może spełnić wymagania zamawiającego dotyczące wyboru
podwykonawcy także przez zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa.
Art. 131p [Regulacja części zamówienia powierzona podwykonawcom]
1. Wykonawca, w ofercie, może zaproponować realizację w ramach podwykonawstwa części wartości umowy w
sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, która wykracza poza przedział, o którym mowa
w art. 131m ust. 1.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca wskazuje w ofercie, na żądanie zamawiającego, części
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli
zostali wybrani.
Art. 131r [Odmowa]
1. Zamawiający, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
albo w czasie wykonywania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może
odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę w
przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla wykonawcy
zamówienia.
2. Do oceny spełnienia przez podwykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio opis
przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu
umowy o podwykonawstwo.
3. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z
podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany podwykonawca nie spełnia.
4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców.
Art. 131s [Zastosowanie przepisów]
1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio.
2. Przepisów art. 131n ust. 1-3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia wykonania części zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca, zawierając umowę o podwykonawstwo, stosuje zasady
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące równego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystości.
Art. 131t [Nieudzielenie zamówienia o podwykonawstwo] Wykonawca nie udziela zamówienia o
podwykonawstwo, jeżeli:
1) żaden z podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru podwykonawców nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu lub
2) żadna z ofert złożonych przez podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru
podwykonawców nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu o podwykonawstwo
- i może to skutkować niespełnieniem przez wykonawcę wymogów wynikających z umowy w sprawie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 131u [Podmiot niebędący podwykonawcą]
1. Za podwykonawcę nie uznaje się:
1) podmiotu, na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, podmiotu,
który może wywierać dominujący wpływ na wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca podlega dominującemu
wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad określających jego
działanie, w związku z:
a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub
b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub
c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu;
2) grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego
wykonawcy;
3) podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2, w sposób określony w pkt 1.
2. Wykonawca podaje w ofercie wykaz podmiotów, które nie mogą być uznane za podwykonawców, i aktualizuje
go po zaistnieniu zmian w stosunkach między podmiotami.
Art. 131v [Postępowanie] W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
1) w zakresie udzielania informacji, przepisy art. 8 ust. 3, art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1, art. 60d ust. 1, art. 92 i art.
93 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio, jednak zamawiający może odmówić udzielania informacji, jeżeli jej
ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, w
szczególności z interesami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem, lub mogłoby szkodzić zgodnym z
prawem interesom handlowym wykonawców, lub mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy nimi;
2) wykonawca może przedstawić inny dokument, potwierdzający w sposób wystarczający spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących posiadanej wiedzy, doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym lub
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymaganych przez zamawiającego;
3) podmioty uczestniczące w nim mogą zapoznać się z dokumentami niejawnymi w czytelni w kancelarii tajnej
zamawiającego, pod warunkiem posiadania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych.
Art. 131w [Zaliczki]
1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa, jeżeli:
1) możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
2. Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy;
2) zasady udzielania zaliczek zostały określone w zaproszeniu do negocjacji i pozostaną niezmienne w toku
realizacji umowy w sprawie zamówienia.
2a. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji
zamówienia:
1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub
2) wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.
3. Przepisy art. 151a ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe.
Art. 132 [Zakres stosowania]
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów
działalności:
1) wydobycia ropy naftowej lub gazu i ich naturalnych pochodnych oraz poszukiwania lub wydobycia węgla
brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych;
2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom
powietrznym, morskim i śródlądowym;
3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub
dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich
sieci lub kierowania takimi sieciami;
4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją
wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego,
koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych;
6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;
7) usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych.
1a. Przez dystrybucję, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, należy rozumieć również sprzedaż hurtową oraz
detaliczną.
2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału
również do zamówień związanych z:
1) kanalizacją i oczyszczaniem ścieków;
2) projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody
wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym
projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym.
3. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosują przepisy niniejszego rozdziału
również do zamówień związanych ze świadczeniem usług zarządzania usługami, o których mowa w ust. 1 pkt 7,
oraz usług dotyczących druków bezadresowych, chyba że w odniesieniu do świadczenia tych usług przez tego
zamawiającego Komisja Europejska wydała decyzję, o której mowa w art. 138f ust. 1, albo bezskutecznie upłynął
termin na wydanie takiej decyzji.
Art. 133 [Zamówienia sektorowe; informowanie]
1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa
w art. 98, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów art. 67 ust. 1b i art. 100 ust. 2.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o
której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
Art. 134 [Tryb]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 i art. 60b nie stosuje się.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio
przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego,
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 oraz art.
100 ust. 1 i 2 nie stosuje się.
2a. Zamawiający określa zasady i sposób udzielania zamówień w ramach umowy ramowej w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2b. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową na okres nie dłuższy niż 8 lat, chyba że zachodzą wyjątkowe
sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy.
2c. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów.
3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem zamawiający
może wyznaczyć:
1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy niż:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
a) 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania
zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, a w wyjątkowych przypadkach 15 dni od dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania zaproszenia do potwierdzenia
zainteresowania;
b) (uchylona)
c) (uchylona)
2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie
oferty;
3) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert,
wyrazili na to zgodę.
3a. W przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności dotyczących
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w
postępowaniu, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach, z tym że termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany treści ogłoszenia Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej. Przepisu art. 12a ust. 2 pkt 2 nie stosuje się.
3b. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego
zamawiający może wyznaczyć termin składania:
1) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o
zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania,
a w wyjątkowych przypadkach 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej lub przekazania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania;
2) ofert z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.
3c. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego zamawiający
może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi odpowiednio do składania ofert, do negocjacji albo do
udziału w dialogu.
3d. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania
wykonawców lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania kryteria selekcji, które zamierza stosować,
oraz liczbę wykonawców, których zamierza zaprosić, zapewniającą konkurencję.
3e. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu
konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego, po zakończeniu negocjacji, zamawiający zaprasza do
składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje.
4.(uchylony)
5. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1;
2) (uchylony)
6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 7-9;
2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest
udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych;
3) zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego
wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.
4) (uchylony)
Art. 134a [System kwalifikowania wykonawców]
1. Zamawiający może ustanowić system kwalifikowania wykonawców, do udziału w którym dopuszcza
wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące
określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców.
2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiający wykonawcom
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w systemie i ich aktualizację przez cały okres trwania systemu.
Art. 134b [Ogłoszenie]
1. Zamawiający, w celu ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców, przekazuje do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców.
2. W przypadku systemu kwalifikowania wykonawców ustanowionego na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o
ustanowieniu systemu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co roku.
3. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania
wykonawców przez cały okres trwania systemu. Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej najpóźniej od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert lub zaproszenia
do negocjacji.
Art. 134c [Wniosek]
1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców składa wniosek
wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o ustanowieniu
systemu kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków, również te dokumenty.
2. Zamawiający, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, wybiera wykonawców
dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców. Zamawiający w terminie 2 miesięcy od dnia
złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców zawiadamia wykonawców,
że dopuszczenie lub odmowa dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców nastąpi po
upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zawiadomienie zawiera uzasadnienie.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Art. 134d [Uzasadnienie]
1. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w
systemie kwalifikowania wykonawców, jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia podjęcia decyzji, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców wpisywani są do wykazu
zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez
zamawiającego i aktualizowanego przez cały okres trwania systemu.
3. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców nie są zobowiązani do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania
wykonawców przy kolejnych zamówieniach objętych tym systemem, o ile złożone dokumenty są aktualne, w
rozumieniu odrębnych przepisów.
4. Zamawiający informuje wykonawcę o zakończeniu procesu kwalifikowania w odniesieniu do tego wykonawcy
nie później niż 15 dni przed zamierzonym zakończeniem kwalifikowania.
Art. 134e [Tryb postępowania]
1. Zamawiający może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu
ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem przez zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu
kwalifikowania wykonawców.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za dopuszczonych do udziału w postępowaniu uważa się wykonawców
dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, w określonej kategorii zamówień
sektorowych.
Art. 135 [Okresowe ogłoszenie informacyjne]
1. Zamawiający, co najmniej raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w
profilu nabywcy okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy
zamówieniach sektorowych lub umowach ramowych, których wartość dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1,
jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro;
3) usług - zsumowana w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień,
z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000
euro.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilu nabywcy po przekazaniu
ogłoszenia o profilu nabywcy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie z formą i
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
3.(uchylony)
4. Jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym
zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej
na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający
może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczyć termin składania ofert nie
krótszy niż 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą
elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywach.
5. Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych może zawierać zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie sektorowe. W takim przypadku zamawiający, udzielając zamówienia w trybie
przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
5a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5:
1) zawiera wyraźne odniesienie do dostaw, robót budowlanych lub usług będących przedmiotem zamówienia
sektorowego, które ma zostać udzielone;
2) zawiera wskazanie, że zamówienie sektorowe zostanie udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie zaproszenia do potwierdzenia
zainteresowania;
3) zawiera zaproszenie wykonawców do wyrażenia zainteresowania;
4) zawiera dodatkowe informacje określone w załączniku VI, część A, sekcje I i II do dyrektywy 2014/25/UE;
5) zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej co najmniej na 35 dni i nie więcej niż na 12 miesięcy
przed dniem wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiający zaprasza wykonawców, którzy po opublikowaniu
okresowego ogłoszenia informacyjnego poinformowali zamawiającego, że są zainteresowani udziałem w
postępowaniu, do potwierdzenia tego zainteresowania, informując jednocześnie o terminie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6a. Zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania zawiera co najmniej:
1) adres zamawiającego;
2) w przypadku zamówień, o których mowa w art. 34 ust. 1 - charakter i ilość produktów lub usług będących
przedmiotem zamówienia, łącznie ze wszelkimi opcjami dotyczącymi zamówień, o których mowa w art. 34 ust. 5,
oraz, w miarę możliwości, przewidywany czas przeznaczony na wykonanie tych opcji;
3) przewidywany termin publikacji przyszłych ogłoszeń dotyczących zamówień, o których mowa w pkt 2, oraz
zamówień na roboty budowlane;
4) informację na temat trybu udzielenia zamówienia sektorowego;
5) w stosownych przypadkach, termin rozpoczęcia lub zakończenia realizacji dostaw, robót budowlanych lub
usług;
6) warunki ekonomiczne i techniczne, gwarancje finansowe oraz informacje wymagane od wykonawców;
7) kryteria oceny ofert i ich wagę lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów według ich ważności
od najważniejszego do najmniej ważnego, jeżeli nie zostało to określone w okresowym ogłoszeniu informacyjnym,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w opisie przedmiotu zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji;
8) adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
9) w sytuacjach określonych w art. 10c i art. 10d, miejsce i termin udostępnienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz język lub języki, w jakich jest sporządzona.
7.(uchylony)
Art. 136 [Wyłączenie stosowania]
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane podmiotom:
1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów
o rachunkowości,
2) w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, posiadają ponad połowę głosów
wynikających z udziałów albo akcji, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub posiadają prawo
mianowania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
3) które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, posiadają ponad połowę głosów
wynikających z udziałów albo akcji zamawiającego, sprawują nadzór nad jego organem zarządzającym lub
posiadają prawo mianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub zarządzającego,
4) które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt 3 wpływowi innego przedsiębiorcy
- jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tych podmiotów osiąganych ze
świadczenia usług, dostaw lub wykonywania robót budowlanych pochodziło ze świadczenia usług, dostaw lub
wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4; w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata, uwzględnia się przychody uzyskane w
okresie tej działalności oraz przychody, które przewiduje się uzyskać w okresie pozostałym do upływu 3 lat.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlane udzielanych przez podmiot
utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o której mowa w art. 132:
1) jednemu z tych zamawiających lub
2) podmiotowi powiązanemu z jednym z tych zamawiających w sposób określony w ust. 1, jeżeli w okresie
poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług lub
wykonywania robót budowlanych pochodziło ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz
podmiotów, z którymi jest powiązany w sposób, o którym mowa w ust. 1.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych podmiotowi utworzonemu przez zamawiających
w celu wspólnego wykonywania działalności, o której mowa w art. 132, przez jednego z tych zamawiających, pod
warunkiem że podmiot ten został utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego
został utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną jego członkami w tym okresie.
4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacje w zakresie, o którym
mowa w ust. 1-3.
5. Jeżeli spośród podmiotów, o których mowa w ust. 1, więcej niż jeden podmiot świadczy takie same lub podobne
usługi albo wykonuje takie same lub podobne roboty budowlane na rzecz zamawiającego, uwzględnia się
całkowity przychód wszystkich tych podmiotów osiągany ze świadczenia usług lub wykonywania robót
budowlanych.
Art. 137 [Wyłączenie stosowania]
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na
dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1) produkcja gazu lub ciepła stanowi niezbędną konsekwencję prowadzenia działalności innej niż określona w art.
132 oraz
2) dostarczanie gazu lub ciepła ma na celu wyłącznie ekonomiczne wykorzystanie produkcji i w okresie ostatnich
3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 20% przeciętnych obrotów wykonawcy.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na
dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1) produkcja energii elektrycznej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w art. 132 oraz
2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzależnione wyłącznie od własnego zużycia i w okresie ostatnich 3 lat
łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30% łącznej produkcji.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na
dostarczaniu wody pitnej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, jeżeli:
1) produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w art. 132 oraz
2) dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z
rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30% łącznej produkcji.
Art. 138 [Wyłączenie stosowania]
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajmu przedmiotu
zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa
do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub
wynajmować na tych samych warunkach co zamawiający.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych mających na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane,
jeżeli koncesje takie są udzielane w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane w celu wykonywania działalności, o której
mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć
znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej.
4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacje w zakresie, o którym
mowa w ust. 1-3.
Art. 138a [Rodzaje działalności wyłączające stosowanie ustawy]
1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do
udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do
wytwarzania energii, a także zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej w celu wykonania obowiązku,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.
755, z późn. zm.7)) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.8)) lub w celu wykonania
obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210).
2. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie stosują ustawy do udzielania
zamówień na dostawy wody.
3. Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 6,
nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularne mogą być świadczone także przez innych przewoźników na tym
samym obszarze i tych samych warunkach.
Art. 138b [Odstąpienie od powołania komisji przetargowej]
1. Udzielając zamówienia sektorowego, kierownik zamawiającego może odstąpić od powołania komisji
przetargowej.
2. Odstępując od powołania komisji przetargowej, kierownik zamawiającego określa sposób prowadzenia
postępowania zapewniający sprawność udzielania zamówień, indywidualizację odpowiedzialności za
wykonywane czynności oraz przejrzystość prac.
Art. 138c [Wybór najkorzystniejszej oferty]
1. Zamawiający może:
1) zobowiązać wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku
postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25
ust. 2, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny
spełniania przez wykonawców tych warunków;
3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania
wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub
państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%,
jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą
ogłoszenia o zamówieniu - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w ogłoszeniu o
zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
6) wymagać złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty
albo dopuścić taką możliwość.
1a. Zamawiający nie może żądać od wykonawców testów lub innych dowodów na określone okoliczności, jeżeli
wykonawca wcześniej przedstawił dowody na ich potwierdzenie.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej
samej cenie lub przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie przewidziano odrzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4, zamawiający wybiera ofertę,
która nie mogłaby zostać odrzucona na podstawie ust. 1 pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach są takie same,
jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszej oferty a cenami innych ofert, które nie mogłyby zostać odrzucone na
podstawie ust. 1 pkt 4, nie przekracza 3%.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli jego zastosowanie prowadziłoby do nabycia urządzeń niekompatybilnych z
urządzeniami, którymi dysponuje zamawiający, innymi trudnościami technicznymi w eksploatacji i utrzymaniu
urządzeń lub wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.
4. Jeżeli zamawiający jest operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego
elektroenergetycznego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a przedmiotem
zamówienia są usługi niezbędne do zapewnienia przez tego operatora prawidłowego, bezpiecznego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności jego pracy i utrzymywania parametrów
jakościowych energii elektrycznej, których warunki świadczenia są określone w instrukcji, o której mowa w art. 9g
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zamawiający może wybrać kilka ofert złożonych
przez kilku wykonawców jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Art. 138d (uchylony)
Art. 138e (uchylony)
Art. 138f [Działanie na rynku konkurencyjnym; konsekwencje]
1. Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji Europejskiej działają na rynku konkurencyjnym,
do którego dostęp nie jest ograniczony, nie stosują przepisów ustawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w
przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji w terminie 7 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o
którym mowa w ust. 2.
2. Organ właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego albo zamawiający może, po
przeprowadzeniu analizy właściwego rynku, wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że
zamawiający wykonujący działalność, o której mowa w art. 132, działają na rynku konkurencyjnym, do którego
dostęp nie jest ograniczony. Zamawiający niezwłocznie przekazuje kopię wniosku właściwemu organowi.
3. Organ właściwy albo zamawiający przeprowadza analizę rynku w zakresie danej działalności i sporządza
wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącej
szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7).
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do występowania z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 2, mając na względzie rodzaj działalności oraz zakres działania organów, a także znajomość przez te
organy funkcjonowania rynku w zakresie danej działalności.
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
Art. 138g [Zakres stosowania]
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zwanych
dalej "zamówieniami na usługi społeczne", jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty:
1) 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa;
2) 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych.
2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 138h [Przedmiot zamówienia na usługi społeczne] Przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi
wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.
Art. 138i [Wszczęcie postępowania, wstępne ogłoszenie informacyjne]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne za pomocą ogłoszenia o
zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Przepisy art. 11-11c stosuje się odpowiednio.
2. Wstępne ogłoszenie informacyjne może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do udzielania zamówień na usługi społeczne, jeżeli zachodzą okoliczności
określone w art. 62 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1.
Art. 138j [Wszczęcie postępowania w przypadku zamówień sektorowych] W przypadku zamówień sektorowych na
usługi społeczne, wszczęcie postępowania, o którym mowa w art. 138i ust. 1, następuje za pomocą:
1) ogłoszenia o zamówieniu;
2) okresowego ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców.
Art. 138k [Sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia] Zamawiający określa sposób
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych
elementów postępowania określonych w niniejszym rozdziale oraz zasad równego traktowania i konkurencji,
przejrzystości, proporcjonalności, a także przepisów art. 17 i art. 18. Przepis art. 93 stosuje się odpowiednio.
Art. 138l [Podstawa prawna] Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z
zastosowaniem przepisów działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI.
Art. 138m [Odpowiednie stosowanie przepisów] Do zamówień na usługi społeczne przepisy art. 22-22d, art. 24,
art. 29-30b oraz art. 32-35 stosuje się odpowiednio.
Art. 138n [Okoliczności przeprowadzienia postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne]
Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym:
1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami
potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu albo
2) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu, albo
3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.
Art. 138o [Tryb udzielania]
1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1,
zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera
informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o
udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie
zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na
stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
Art. 138p [Zastrzeżenie]
1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne,
społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od
85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym
Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem
tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku
spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim
statucie;
4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zostać zawarta
na okres dłuższy niż 3 lata.
Art. 138q [Terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] Zamawiający ustala
terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z uwzględnieniem złożoności
przedmiotu zamówienia oraz czasu potrzebnego na przygotowanie ofert lub wniosków.
Art. 138r [Odrzucenie oferty]
1. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89.
2. Zamawiający odrzuca ofertę również w innych przypadkach niż określone w art. 89, jeżeli przewidział
dodatkowe przesłanki odrzucenia oferty w ogłoszeniu o zamówieniu albo w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i
innych kryteriów, w szczególności jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych, ciągłości lub
dostępności danej usługi lub kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych potrzeb użytkownika usługi.
Art. 138s [Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia]
1. Po udzieleniu zamówienia na usługi społeczne zamawiający przekazuje do publikacji ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia. Przepisy art. 95 ust. 2 stosuje się.
2. Zamawiający może grupować kwartalnie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz przekazywać je do
publikacji, w terminie 30 dni od ostatniego dnia każdego kwartału.
Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych.
Art. 139 [Umowy według KC]
1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają
formy szczególnej.
3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.
Art. 140 [Zakres świadczenia]
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2.(uchylony)
3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144.
Art. 141 [Solidarna odpowiedzialność wykonawców] Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Art. 142 [Okres zawarcia umowy]
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy
niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji
zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi
zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.
3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia
Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów:
1) kredytu i pożyczki;
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
4) (uchylony)
5) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
6) partnerstwa publiczno-prywatnego.
5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Art. 143 [Umowy na czas nieoznaczony]
1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) (uchylony)
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepła z sieci ciepłowniczej;
5) licencji na oprogramowanie komputerowe.
1a. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub
dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się.
Art. 143a [Zapłata wynagrodzenia]
1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli
umowa przewiduje zapłatę:
1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c
ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;
2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych - zamawiający jest
obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego
wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą
zaliczka została wypłacona.
2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1,
wstrzymuje się odpowiednio:
1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki
- w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10%
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Art. 143b [Termin zapłaty wynagrodzenia]
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za
akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość,
od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2,
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Art. 143c [Bezpośrednia zapłata]
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie
zamówienia publicznego przez zamawiającego.
8. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Art. 143d [Postanowienia umowy o roboty budowlane]
1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;
2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;
3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;
4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
7) wysokości kar umownych, z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
Art. 143e [Postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia]
1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera postanowienia dotyczące sposobu
dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu
niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje
możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o
pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
Art. 144 [Dopuszczalność zmiany umowy]
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w
ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie
ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub
dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać
kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do
zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie
umowy.
1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy
z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany
umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną
pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej
w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w
tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy
ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w
przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce
unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.
3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub
umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o
udzielenie zamówienia.
Art. 144a [Wystąpienie do sądu o unieważnienie umowy lub jej części przez Prezesa Urzędu]
1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:
1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3;
2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy.
Art. 144b [Nadzór nad udzielaniem zamówień in house]
1. Organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości zastosowania
art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni.
2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta, zwraca się do zamawiającego
o wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy, w wyznaczonym przez ten organ terminie.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór występuje do
sądu o unieważnienie umowy w całości lub w części.
4. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają uprawnień i obowiązków organów sprawujących nadzór nad zamawiającym
wynikających z odrębnych przepisów.
Art. 145 [Odstąpienie od umowy]
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Art. 145a [Przesłanki rozwiązania umowy] Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
Art. 145b [Wynagrodzenie w związku z rozwiązaniem umowy] W przypadku, o którym mowa w art. 145a,
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Art. 146 [Unieważnienie umowy]
1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;
2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o
zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie
uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;
4) uniemożliwił składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcom
niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom
dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia objętego tym systemem;
5) uniemożliwił wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze
konkurencyjnej o udzielenie zamówienia na podstawie umowy ramowej, o ile nie wszystkie warunki zamówienia
zostały określone w umowie ramowej;
6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę;
7) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12.
2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa
zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; lub
2) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa
zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1.
3. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b.
4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie można żądać stwierdzenia nieważności umowy na podstawie
art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, 1469,
1495, 1649 i 1655).
5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia umowy na podstawie art.
705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego
czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć
wpływ na wynik postępowania.
Art. 146a [Wygaśnięcie umowy w związku z udziałem kapitału prywatnego] Umowa zawarta w trybie art. 67 ust. 1
pkt 12-14 wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym w kontrolowanej osobie prawnej, o której mowa w art.
67 ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lub 14 lit. c, udział uzyskał kapitał prywatny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 67 ust. 10.
Art. 147 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
"zabezpieczeniem".
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3.(uchylony)
4.(uchylony)
Art. 148 [Formy zabezpieczenia]
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Art. 149 [Zmiana formy zabezpieczenia]
1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 148 ust. 1.
2. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 148 ust. 2.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Art. 150 [Wysokość zabezpieczenia]
1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano
cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być
tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty
faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później
niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
10. Przepis art. 149 stosuje się.
Art. 151 [Zwrot zabezpieczenia]
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%
wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Art. 151a [Zaliczki]
1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.(uchylony)
3. Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub
zamówienia z wolnej ręki, chyba że zamówienie jest udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10.
4. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie
w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.
5. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2.
6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20%
wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
7. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie określa się formę lub formy
zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa może
przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.
8. Przepisy ust. 2-4 i 6 nie mają zastosowania do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2-7.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Rozdział 1. Zakres działania.
Art. 152 [Organy nadzorujące]
1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu.
2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.
4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw
gospodarki.
Art. 153 [Powołanie Prezesa]
1. Prezes Urzędu jest powoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje Prezesa Urzędu.
2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.
3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania
zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana na zlecenie zespołu
przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji
dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki.
9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu
spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
Art. 154 [Zadania Prezesa] Prezes Urzędu:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;
3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia
przewidziane ustawą;
4) (uchylony)
5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej;
5a) (uchylony)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;
7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień;
8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń;
9) (uchylony)
10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów
oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania
zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień;
13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa
sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień;
14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów, Komisji Europejskiej oraz właściwej komisji Sejmu roczne
sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień, w tym w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w pkt
10;
16a) przekazuje co trzy lata Komisji Europejskiej sprawozdanie z monitorowania funkcjonowania systemu
zamówień oraz sprawozdanie statystyczne dotyczące zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
17) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki roczną informację o działaniu Krajowej Izby
Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;
17a) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki nie rzadziej niż raz na trzy lata plan sposobu
wykonania w latach kolejnych zadań określonych w pkt 10;
18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej;
20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych;
21) przekazuje Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z roku
poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono
unieważnienia umowy ze względu na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich
uzasadnieniem.
Art. 154a [Wpis na listę, podmioty ubiegające się]
1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów
o:
1) izbach gospodarczych;
2) rzemiośle;
3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
2. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 154b (uchylony)
Art. 154c [Opinie Prezesa Urzędu]
1. Prezes Urzędu dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy przez zamawiających, wydając
w szczególności - z urzędu lub na wniosek - opinie, w których przedstawia interpretację przepisów ustawy
budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie, przy uwzględnieniu
orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) opis zagadnienia prawnego, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów ustawy;
2) wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów ustawy wraz z uzasadnieniem
prawnym.
3. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie, w którym w szczególności:
1) przedstawia się istotę zagadnienia prawnego oraz wskazuje przepisy ustawy wymagające wydania opinii;
2) uzasadnia się potrzebę wydania opinii.
4. Prezes Urzędu pozostawia wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, bez rozpatrzenia, jeżeli nie są
spełnione warunki, o których mowa w ust. 1 i 3, lub wniosek został złożony przez podmiot świadczący
profesjonalne usługi prawne.
5. Prezes Urzędu zamieszcza opinie, o których mowa w ust. 1, wydane z urzędu na stronie internetowej Urzędu.
Art. 155 [Wiceprezesi]
1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie więcej niż 2 wiceprezesów Urzędu.
2. Wiceprezesów Urzędu powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób wyłonionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urzędu. Minister właściwy do spraw gospodarki
odwołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.
3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje Prezes Urzędu.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 153 ust. 2-11.
Art. 156 (uchylony)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych.
Art. 157 [Uprawnienia Rady]
1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej ,,Radą'', która jest organem doradczo-opiniodawczym
Prezesa Urzędu.
2. Rada w szczególności:
1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa
Urzędu;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.
5) (uchylony)
Art. 158 [Członkowie Rady]
1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje
samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców oraz Rada Dialogu Społecznego.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady spośród osób, które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego
Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.
5. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.
Art. 159 [Kadencja Rady]
1. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierci członka Rady, jego odwołania albo
rezygnacji.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z
warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady;
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;
3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.
Art. 160 [Obsługa prac Rady]
1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję
oraz zakres obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady.
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień.
Oddział 1. Przepisy ogólne.
Art. 161 [Przeprowadzanie kontroli]
1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów
zawierających informację niejawną, której nadano klauzulę "tajne" albo "ściśle tajne", można przeprowadzić w
siedzibie zamawiającego.
4. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów
ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.
Art. 162 [Wyłączenie od udziału w kontroli]
1. Pracownik Urzędu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli:
1) uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio związanych z jego
przygotowaniem po stronie zamawiającego lub wykonawcy;
2) pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie
zamawiającego lub wykonawcy, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o
udzielenie kontrolowanego zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania pozostawał w stosunku pracy lub
zlecenia z zamawiającym lub wykonawcą albo był członkiem władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie
kontrolowanego zamówienia;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) pozostaje z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie zamawiającego lub wykonawcy w
takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jego wyłączenie z udziału w
kontroli.
3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia.
Art. 163 [Wszczęcie i przebieg kontroli]
1. Prowadząc postępowanie wyjaśniające lub kontrolę, Prezes Urzędu może:
1) żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika
zamawiającego;
2) żądać od kierownika zamawiającego, od pracowników zamawiającego oraz innych podmiotów udzielenia, w
terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;
3) zasięgnąć opinii biegłych, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności
kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych.
2. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wysokości ustalonej zgodnie z
przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z
2019 r. poz. 785, 1043, 1469, 1553 i 1655).
3. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku postępowania
wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i
pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów.
Art. 164 [Uprawnienia kontrolne]
1. Z kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
5) informację o stwierdzeniu naruszeń.
Oddział 2. Kontrola doraźna.
Art. 165 [Wszczęcie kontroli]
1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które
mogło mieć wpływ na jego wynik.
2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5.
3. Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu kontroli doraźnej albo o odmowie wszczęcia kontroli
doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o
Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przepisach o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub w
przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej "instytucją zarządzającą", lub na wniosek agencji płatniczej, o
której mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji zarządzającej lub agencji płatniczej wynika, że zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów
ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.
Art. 166 [Załącznik do protokołu]
1. Zakończeniem kontroli doraźnej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej w
szczególności:
1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli;
2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.
2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 167 ust. 1, zakończeniem kontroli jest doręczenie
zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.
Art. 167 [Kontrola uprzednia]
1. Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu
umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.
2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku
nieuwzględnienia zastrzeżeń Prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w
terminie 15 dni od dnia ich otrzymania.
4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.
6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia przepis art. 188 stosuje się odpowiednio.
Art. 168 [Skutki ujawnienia naruszeń] W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu
może:
1) (uchylony)
2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;
3) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części.
Art. 168a [Zawiadomienie rzecznika] W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn
naruszający dyscyplinę finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny
finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Art. 169 [Informacja o wyniku kontroli uprzedniej]
1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia),
jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro;
2) dostaw lub usług - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro.
3. Wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi Urzędu kopii dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.
4. Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej,
jeżeli w ocenie instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami ustawy.
Informację o odstąpieniu od kontroli Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy.
Art. 170 [Przekazanie dokumentacji]
1. Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a
przed zawarciem umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej.
2. Zamawiający niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu o wniesieniu odwołania lub skargi po przekazaniu
dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2.
3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest
mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli,
informując o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa w ust. 1.
4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia zakończenia kontroli.
Art. 171 [Skutki stwierdzenia naruszenia przepisów]
1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej w
szczególności:
1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli;
2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;
3) zalecenia pokontrolne - jeżeli w toku kontroli stwierdzono, że jest zasadne unieważnienie postępowania lub
usunięcie stwierdzonych naruszeń.
2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 171a, zakończeniem kontroli jest doręczenie
zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.
3. Doręczenie informacji o wyniku kontroli następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia
materiałów, o których mowa w art. 163 ust. 1, a w przypadku kontroli szczególnie skomplikowanej - nie później niż
w terminie 30 dni od dnia doręczenia materiałów, o których mowa w art. 163 ust. 1.
4. Do czasu doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie można zawrzeć umowy.
5. Kierownik zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzędu, pisemnie informuje o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych.
Art. 171a [Zastrzeżenia do wyniku kontroli] Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługuje prawo
zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o
wyniku kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2-6 stosuje się.
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza.
Art. 172 [Skład i zadania Izby]
1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Organami Izby są:
1) Prezes;
2) wiceprezes;
3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.
3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) reprezentuje Izbę na zewnątrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza łączne rozpoznanie odwołań;
4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego;
5) czuwa nad sprawnością pracy Izby;
6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną informację o działaniu Izby
uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa.
3a. Prezes Izby określi, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacji pracy Izby.
4. Zgromadzenie ogólne Izby:
1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą problemy wynikające z
orzecznictwa;
2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego;
3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego;
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub zgłoszone przez członków zgromadzenia
ogólnego.
5. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek co
najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego
złożenia. Uchwały zgromadzenia ogólnego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Izby; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby.
Art. 173 [Członkowie Izby]
1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do
spraw gospodarki spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze
wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Członkiem Izby może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) ma nieposzlakowaną opinię;
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na
stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem
projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami;
8) ukończyła 29 lat.
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek
Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub złożyli oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje
rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art.
174 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3a. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje Prezesa i wiceprezesa Izby w razie odmowy wydania albo
cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych.
4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołania w terminie określonym w akcie
powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
5. Przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przed ministrem właściwym do spraw
gospodarki ślubowanie według następującej roty: "Ślubuję uroczyście wypełniać obowiązki członka Izby, orzekać
bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości";
składający ślubowanie może na końcu dodać: "Tak mi dopomóż Bóg". Złożenie ślubowania członek Izby
potwierdza podpisem pod jego treścią.
6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz pozostałych członków Izby
stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288) dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w
art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy.
7. Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od szóstego roku pracy, 5%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po każdym roku pracy o 1%, aż do osiągnięcia 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Członkom Izby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy;
2) 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy;
3) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy;
4) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy;
5) 300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy;
6) 350% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.
9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy
zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zależą uprawnienia pracownicze. Do obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urzędów
państwowych.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust.
6, mając na względzie funkcję pełnioną przez członka Izby oraz to, że wielokrotność nie może być mniejsza niż
4,5.
11. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd.
Art. 174 [Warunki członkostwa]
1. Członkostwa w Izbie nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) mandatem radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z członkostwem w zarządzie
powiatu lub województwa;
3) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorządowym kolegium odwoławczym;
4) przynależnością do partii politycznej lub prowadzeniem działalności politycznej.
2. Członkowie Izby nie mogą:
1) podejmować dodatkowego zatrudnienia ani innych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na
stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym
pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli to zatrudnienie nie
przeszkadza w pełnieniu obowiązków członka Izby;
2) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać
taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;
3) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pełnomocnikiem spółek handlowych;
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału
zakładowego - w każdej z tych spółek.
3. Członek Izby składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie:
1) czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania;
2) o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, stosując odpowiednio formularz,
którego wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne.
4. Członkostwo w Izbie wygasa z powodu śmierci albo odwołania.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Izby w przypadku:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
3) utraty praw publicznych;
4) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Izby;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) upływu 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1;
7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby;
8) niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 3;
9) odmowy złożenia ślubowania;
10) nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w akcie powołania;
11) złożenia przez członka Izby wniosku o odwołanie.
6. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
7. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami
obowiązującego prawa.
Art. 175 [Odpowiedzialność dyscyplinarna członków]
1. Członek Izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków i uchybienie
godności zawodowej.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) usunięcie z zajmowanej funkcji;
3) wykluczenie ze składu Izby.
3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza niemożność sprawowania przez 3 lata funkcji Prezesa,
wiceprezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz członka sądu dyscyplinarnego.
4. W sprawach dyscyplinarnych członków Izby orzekają:
1) w pierwszej instancji - sąd dyscyplinarny w składzie pięciu członków Izby, powoływany przez zgromadzenie
ogólne Izby spośród członków Izby;
2) w drugiej instancji - zgromadzenie ogólne Izby.
5. Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje
spośród członków Izby na trzyletnią kadencję minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu.
Rzecznik dyscyplinarny może być w każdym czasie odwołany i pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego
rzecznika.
6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego -
sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na siedzibę Urzędu, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga
kasacyjna.
7. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego oraz tryb wyboru składu orzekającego sądu dyscyplinarnego
określa regulamin uchwalony przez zgromadzenie ogólne Izby.
Art. 176 [Zawieszenie w obowiązkach członka]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiesza członka Izby w jego prawach i obowiązkach w przypadku
przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakończenia postępowania karnego, nie dłużej
jednak niż przez 6 miesięcy.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. W okresie zawieszenia członek Izby zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.
Art. 176a [Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby]
1. Członków Izby wyłania się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które składa się z:
1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień
publicznych;
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek
Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
4. Ogłoszenie zawiera:
1) informację o limicie osób, które zostaną powołane w skład Izby w danym postępowaniu kwalifikacyjnym;
2) określenie terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń na członków Izby; termin nie może być krótszy niż 30 dni
od dnia ogłoszenia;
3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia na członka Izby;
4) określenie terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1;
5) informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów.
5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Izby minister właściwy do spraw
gospodarki powołuje komisję kwalifikacyjną, której członkami mogą być wyłącznie osoby, których wiedza i
doświadczenie w zakresie przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz autorytet dają
rękojmię prawidłowego i bezstronnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
6. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym minimalną liczbę punktów uzyska mniejsza liczba osób, niż wynika to z
limitu osób określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do spraw gospodarki
ogłasza uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby, nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy ust. 1-5 stosuje się.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
o którym mowa w ust. 1 i 6, sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowy zakres
postępowania kwalifikacyjnego - biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia obiektywnego sprawdzenia
teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania postępowań
odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa w art. 173 ust. 2, mogą
być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności informacja z
Krajowego Rejestru Karnego.
Rozdział 5
(uchylony)
Art. 177 (uchylony)
Art. 178 (uchylony)
Dział VI. Środki ochrony prawnej.
Rozdział 1. Przepisy wspólne.
Art. 179 [Podmioty uprawnione]
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
Rozdział 2. Odwołanie.
Art. 180 [Przesłanki wniesienia odwołania]
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Art. 181 [Informacja dla zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem]
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
Art. 182 [Terminy na wniesienie odwołania]
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Art. 183 [Zakaz zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia]
1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem".
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba
może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla
interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści
związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo
doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania
odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie
postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje
skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Art. 184 [Wezwanie do przedłużenia ważności wadium] Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia
umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do
wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
Art. 185 [Kopie odwołania, przystąpienie do postępowania odwoławczego]
1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust.
3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art.
186 ust. 2 i 3.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Art. 186 [Odpowiedź na odwołanie]
1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub
ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może
umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z
żądaniem zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie
wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego,
Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania
pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez
obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie
żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec
uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych
zarzutów.
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy
odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania
odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba
rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w
odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę;
4) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4a, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało oddalone
przez Izbę,
b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało
uwzględnione przez Izbę.
Art. 187 [Rozpoznanie odwołania; wpis]
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza
się do odwołania.
3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w
szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes
Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub
złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania
lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia,
nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na
3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu
najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu,
o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie
wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania
Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład
orzekający Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi
orzekającemu Izby.
8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza
postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90%
wpisu.
Art. 188 [Rozpoznanie odwołania]
1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w
składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy
charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród
wyznaczonych członków.
2. Skład orzekający Izby, zwany dalej "składem orzekającym", jest wyznaczany przez Prezesa Izby według
kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego.
Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny,
co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie
drugie.
4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w ust. 2
zdanie drugie.
5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach uzasadniających
wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które
mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego
wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie
wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka
Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.
Art. 189 [Procedura rozpoznania odwołania]
1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może
zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę
w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
odwołującego się;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w
przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;
7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do
udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na
rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy
rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie
odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.
7. Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może być ujawniona
informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
8. W przypadku określonym w ust. 7, Izba może postanowić o rozpatrzeniu odwołania na rozprawie, której
jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony.
9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na wniosek
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wskazuje
miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Art. 190 [Dopuszczenie dowodów]
1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z
których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej
strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
1a. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:
1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;
2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.
2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.
4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa
właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych.
Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty
przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co
do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już
stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.
7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego
rozważenia zebranego materiału.
8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia
przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.
9. Członkowie Izby zachowują poufność informacji niejawnych lub innych informacji zawartych w dokumentach
przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz przystępujących do postępowania odwoławczego i
działają w postępowaniu odwoławczym zgodnie z interesami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 191 [Zamknięcie rozprawy; wyrok]
1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu
stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla
rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze.
Art. 192 [Oddalenie, uwzględnienie odwołania]
1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie.
2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć
istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie lub powtórzenie
czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których
mowa w art. 146 ust. 1:
a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych
przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy
podlegającej unieważnieniu; albo
c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia,
że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa; albo
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie
- stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia,
zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy.
5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy związany
bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z:
opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy.
Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w
przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.
6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
6a. Izba nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla szerszego programu
obrony i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej
Polskiej.
7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach
złożonych odwołań.
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego.
10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust.
6.
Art. 193 [Kary finansowe, 10%] Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na
zamawiającego w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie,
biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej
umowie, za które kara jest orzekana.
Art. 194 [Kary finansowe, 5%] Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które
nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w
wysokości do 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę
wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.
Art. 195 [Termin uiszczenia kary finansowej]
1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o
nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła niezwłocznie
Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku
orzeczenia sądu - wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się prawomocne odpowiednio z
dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na
orzeczenie Izby wyroku oddalającego skargę.
4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary finansowej jest prawomocne z
dniem jego wydania.
5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 196 [Orzeczenie, uzasadnienie z urzędu]
1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy
rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
2. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o
odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może
go dokonać przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu
orzekającego.
3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które
Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła
wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli
nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale
orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem
postanowienia o sprostowaniu.
Art. 197 [Stwierdzenie wykonalności orzeczenia]
1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.
Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć
do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając
orzeczeniu klauzulę wykonalności.
Art. 198 [Upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania formalne
odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem,
przygotowanie rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego
przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozprawy;
2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposób ich rozliczania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju
zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do
celowej obrony.
Rozdział 3. Skarga do sądu.
Art. 198a [Skarga do sądu na orzeczenie Izby]
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
Art. 198b [Okoliczności wniesienia skargi]
1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może
także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
Art. 198c [Wymogi formalne skargi] Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
Art. 198d [Związanie zakresem skargi] W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Art. 198e [Odrzucenie skargi]
1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych
przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca
termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminowi.
Art. 198ea [Ciężar dowodu wykluczający rażąco niską cenę] Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, spoczywa na:
1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem;
2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania albo interwenientem.
Art. 198f [Rozpoznanie; oddalenie skargi]
1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia
zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
Przepisy art. 192-195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub
zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści
orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
Art. 198g [Nieprzysługiwanie skargi kasacyjnej]
1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
Art. 199 [Wyłączenie stosowania] Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.
Art. 200 [Przesłanki ukarania]
1. Zamawiający, który:
1) udziela zamówienia:
a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia:
negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
b) bez wymaganego ogłoszenia,
c) bez stosowania ustawy,
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
- podlega karze pieniężnej.
2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:
1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą
konkurencję,
2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności,
4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie,
5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy
określających przesłanki wykluczenia,
6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty,
7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy
- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 201 [Wysokość kary]
1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości zamówienia.
2. Jeżeli wartość zamówienia:
1) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - kara pieniężna wynosi
3000 zł;
2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest
mniejsza niż 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna
wynosi 30 000 zł;
3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz
20 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.
Art. 202 [Decyzja o nałożeniu kary]
1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
1a. Prezes Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub sąd
nałożyli karę finansową.
2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności.
Art. 203 [Egzekucja kary]
1. Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w
zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących.
Art. 204 (pominięty)
Art. 205 (pominięty)
Art. 206 (pominięty)
Art. 207 (pominięty)
Art. 208 (pominięty)
Art. 209 (pominięty)
Art. 210 (pominięty)
Art. 211 (pominięty)
Art. 212 (pominięty)
Art. 213 (pominięty)
Art. 214 (pominięty)
Art. 215 (pominięty)
Art. 216 (pominięty)
Art. 217 (pominięty)
Art. 218 (pominięty)
Art. 219 (pominięty)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe.
Art. 220 [Sprawy w toku]
1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań
odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Art. 221 (pominięty)
Art. 222 (pominięty)
Art. 223 (pominięty)
Art. 224 [Pierwsza kadencja] Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów na pierwszą kadencję osoby, o których
mowa w art. 173 ust. 2, z tym że kadencja osób, które zdały egzamin z liczbą punktów niższą od połowy limitu
osób, które zostaną wpisane na listę arbitrów, trwa 3 lata.
Art. 225 [Derogacja] Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r.
poz. 664, z późn. zm.9)).
Art. 226 (pominięty)
Art. 227 [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia10), z wyjątkiem:
1) art. 13 w zakresie dotyczącym przekazywania wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej,
2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust.
3,
3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej,
4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczącym zawiadamiania o wyborze oferty
Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,
5) art. 128 w zakresie dotyczącym przekazywania okresowego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej,
6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,
7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu
systemu zamówień,
9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178
- które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53,
60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556 i 1579.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577,
730, 823 i 1655.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326,
730, 875, 1074, 1358, 1495, 1501, 1520, 1622, 1649, 1667 i 1696.
4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858,
870, 1135 i 1579.
6) Art. 40 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 19.06.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), która wchodzi w życie 24.06.2020 r.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524
i 1556.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60,
730, 1495 i 1524.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. poz. 984 i 1661 oraz z 2003 r. poz. 16,
1188 i 1591.
10) Ustawa została ogłoszona w dniu 9 lutego 2004 r.