pobierz plik pdf do wydruku

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych
z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

 

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1 Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej;
2)
tryb wydawania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej;
3)
zawartość krajowej oceny technicznej;
4)
sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej;
5)
sposób prowadzenia wykazu wydanych i wykazu uchylonych krajowych ocen technicznych oraz zakres umieszczonych w nich danych.
§ 2
1. Producent składa wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej, zwany dalej „wnioskiem”, do właściwej ze względu na przedmiot wniosku jednostki oceny technicznej lub krajowej jednostki oceny technicznej, zwanych dalej „jednostkami oceny”. Za zgodą jednostki oceny wniosek może być sporządzony w postaci elektronicznej.
2. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
3. Do wniosku dołącza się:
1)
uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;
2)
opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym;
3)
dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;
4)
informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie.
4. Opisy, dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 3, mogą być dołączone w postaci papierowej, elektronicznej lub kopii elektronicznej.
5. Jeżeli w imieniu producenta wniosek składa upoważniony przez niego przedstawiciel, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo.
§ 3 Jednostka oceny, w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, dokonuje jego oceny formalnej i zawiadamia wnioskodawcę o zasadności wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanego dalej „postępowaniem”, lub przedstawia pisemne uzasadnienie braku zasadności wszczęcia tego postępowania.
§ 4
1. Wnioskodawca zawiera z jednostką oceny umowę o przeprowadzenie postępowania.
2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w okresie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jednostka oceny przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku. W stanowisku jednostka oceny określa:
1)
rodzaj, przedmiot, metody i zakres dodatkowych badań, obliczeń i klasyfikacji wraz ze zwięzłym uzasadnieniem konieczności ich wykonania,
2)
wykaz i przedmiot dodatkowych dokumentów i informacji wynikających z odrębnych przepisów
- niezbędne do dokonania oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zamierzonego zastosowania.
3. Uzyskanie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji, o których mowa w ust. 2, należy do wnioskodawcy.
§ 5
1. Jednostka oceny uznaje w postępowaniu wyniki badań i obliczeń:
1)
laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542, 1228 i 1579);
2)
laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz.Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz.Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz.Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41);
3)
innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań i obliczeń.
2. Jednostka oceny może uznać w postępowaniu dostarczone przez wnioskodawcę wyniki badań i obliczeń przeprowadzonych przez laboratoria krajowe lub zagraniczne, inne niż wymienione w ust. 1.
§ 6
1. Jednostka oceny, prowadząc postępowanie:
1)
dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, uwzględniając mające zastosowanie przepisy odrębne, w tym techniczno-budowlane, oraz podstawy naukowe i wiedzę praktyczną;
2)
dokonuje analizy danych otrzymywanych od wnioskodawcy w sposób zapewniający uzyskanie wyważonej oceny;
3)
podejmuje bezstronne rozstrzygnięcia;
4)
zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania i zachowanie tajemnicy co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę o wydanie krajowej oceny technicznej wyników badań i obliczeń, dokumentacji konstrukcyjnej i opisu technologii.
2. W odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych, jednostka oceny uwzględnia w postępowaniu ustalenia zawarte w warunkach oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwanych dalej „warunkami oceny”.
§ 7
1. Warunki oceny opracowuje jednostka oceny zgodnie z zakresem swojej właściwości, stosując odpowiednio przepisy art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Warunki oceny powinny umożliwiać:
1)
identyfikację wyrobów budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966), zwanym dalej „załącznikiem nr 1”, którego dotyczą;
2)
określenie zasadniczych charakterystyk mających wpływ na spełnienie podstawowych wymagań oraz wymaganych właściwości użytkowych odnoszących się do tych charakterystyk i zamierzonego zastosowania;
3)
określenie metod i zakresu badań i obliczeń właściwości użytkowych, o których mowa w pkt 2 w odniesieniu do zamierzonego zastosowania;
4)
określenie zasad i metod oceniania i wnioskowania na podstawie wyników badań i obliczeń;
5)
określenie wymagań dla zakładowej kontroli produkcji;
6)
wskazanie wymaganego krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Jeżeli wyroby budowlane, o których mowa w § 6 ust. 2, objęte są zakresem właściwości więcej niż jednej jednostki oceny, warunki oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.
3. Warunki oceny są udostępniane na stronie internetowej jednostki oceny, która je opracowała.
§ 8
1. Jednostka oceny, po uzyskaniu kompletu sprawozdań z badań i obliczeń oraz informacji i dokumentów określonych w § 5 ust. 2, wydaje krajową ocenę techniczną lub odmawia jej wydania, uzasadniając swoje stanowisko.
2. Jednostka oceny, prowadząc postępowanie w sprawie zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej, stosuje odpowiednio przepisy ust. 1 i § 3-6.
§ 9
1. Krajowa ocena techniczna powinna zawierać:
1)
nazwę i adres siedziby jednostki oceny;
2)
podstawę prawną wydania krajowej oceny technicznej;
3)
nazwę techniczną i nazwę handlową wyrobu budowlanego;
4)
nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, a także nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony;
5)
oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu budowlanego;
6)
zamierzone zastosowanie, zakres i warunki stosowania wyrobu budowlanego oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania, montażu i konserwacji;
7)
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego wyrażone w poziomach lub klasach lub w sposób opisowy oraz metody ich badań i obliczeń;
8)
klasyfikację, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
9)
wytyczne dotyczące pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu budowlanego;
10)
wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji uwzględniające szczególne warunki procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego;
11)
datę wydania i termin ważności krajowej oceny technicznej;
12)
wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu, w tym wykaz sprawozdań z badań i obliczeń;
13)
podpis kierownika jednostki oceny.
2. W krajowej ocenie technicznej jednostka oceny:
1)
stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;
2)
wskazuje wymagany krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 1;
3)
zamieszcza pouczenie, że krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
§ 10
1. Wykaz wydanych i wykaz uchylonych krajowych ocen technicznych jednostka oceny prowadzi w postaci elektronicznej.
2. Wykaz wydanych krajowych ocen technicznych zawiera następujące informacje:
1)
numer krajowej oceny technicznej;
2)
nazwę techniczną i nazwę handlową wyrobu budowlanego;
3)
nazwę i adres producenta, a także nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony;
4)
zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego;
5)
datę wydania i termin ważności krajowej oceny technicznej.
3. Wykaz uchylonych krajowych ocen technicznych zawiera następujące informacje:
1)
numer krajowej oceny technicznej;
2)
nazwę techniczną i nazwę handlową wyrobu budowlanego;
3)
nazwę i adres producenta, a także nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony;
4)
zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego;
5)
datę wydania i datę uchylenia krajowej oceny technicznej.
4. Wykazy, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej jednostki oceny.
5. Uchylona krajowa ocena techniczna jest niezwłocznie usuwana z wykazu wydanych krajowych ocen technicznych.
§ 11 Liczba godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej określana jest przez jednostkę oceny z uwzględnieniem:
1)
zakresu złożonego wniosku i dołączonej dokumentacji technicznej;
2)
stopnia złożoności wyrobu budowlanego i zastosowanych rozwiązań materiałowo-technologicznych;
3)
zakresu wykorzystania dokumentów normalizacyjnych oraz innych specyfikacji technicznych w postępowaniu;
4)
zakresu zamierzonego zastosowania w budownictwie;
5)
wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego.
§ 12 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Załącznik Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej (wzór).

(patrz oryginał)

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 lipca 2016 r., pod numerem 2016/375/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1040), które na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.