25 marca br. odbyła się, zorganizowana w formie zdalnej przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, II Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, w której wzięło udział ponad 300 uczestników.

Konferencja „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, a także Naczelnej Izby Lekarskiej i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Pierwsze dwie prezentacje II Konferencji Naukowo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” przedstawione były przez osoby ze środowiska medycznego. Dr n. med. Paulina Kołat-Brodecka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej wygłosiła wykład, który dotyczył patogenów zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposobów ich rozprzestrzeniania.

Punkt widzenia chirurga pracującego w warunkach sali operacyjnej szczegółowo przedstawił dr n. med. Igor Madej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii w prezentacji pt. „Projekt a rzeczywistość. Czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo i komfort na bloku operacyjnym?”.

 

Kolejne tematy omawiane były przez przedstawicieli środowiska inżynierów.

Jos Lans, doktorant z Tu Delf oraz CEO firmy Medexs & Jan Snel, zaprezentował wyniki badań porównawczych wpływu czterech systemów wentylacji stosowanych w salach operacyjnych na szeroko rozumianą jakość powietrza w wybranych przestrzeniach sal podczas operacji.

 

Dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski z Politechniki Warszawskiej oraz PZITS przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienie, które bardzo rzadko jest wspominane w kontekście szpitali: „Postrzeganie zapachu oraz wpływ odorów na samopoczucie i zdrowie z uwzględnieniem odorów występujących w placówkach medycznych”.

 

Z kolei dr inż. Sylwia Szcześniak z Politechniki Wrocławskiej oraz PZITS omówiła temat: „Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobiegania COVID-19”. Prelegentka przedstawiła zestawienie wymagań prawnych i normalizacyjnych w tym zakresie dotyczących szpitali.

 

Dr inż. Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej oraz PZITS zaprezentowała „Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby obiektów szpitalnych”. Następnie przybliżyła procesy uzdatniania i oczyszczania powietrza, a także szczegółowo omówiła konkretne rozwiązania dedykowane obiektom szpitalnym, a także uregulowania formalno-prawne towarzyszące tym procesom.

 

Bardziej ogólne spojrzenie na kwestie uregulowań wymagań dotyczących jakości środowiska wewnętrznego w szpitalach przedstawił Paweł Borowiecki z firmy Halton oraz członek PZITS, który przeprowadził analizę porównawczą uregulowań europejskich dotyczących sal operacyjnych.

 

Dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni z Politechniki Warszawskiej oraz PZITS, skupiła się na warunkach środowiska cieplnego panującego w szpitalach w kontekście odczuć cieplnych poszczególnych grup użytkowników tego rodzaju obiektów.

 

Natomiast dr Petri Kalliomaki z University of Maryland oraz Turku University of Applied Sciences zaprezentował wykład pt. „Air distribution in hospital isolation & patient rooms – protecting personnel against patient-based infections”, w którym omówił wyniki najnowszych badań w zakresie rozwiązań wentylacyjnych stosowanych w izolatkach oraz standardowych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt pacjentów.

 

Na zakończenie konferencji mgr inż. Dominika Ćwiklińska z Politechniki Warszawskiej oraz PZITS przedstawiła wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących produktywności i dobrostanu chirurgów.