Spotkanie w trybie online było okazją do omówienia bieżących spraw związanych z różnymi aspektami kształcenia. Jednym z prelegentów był prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Rektora Politechniki Warszawskiej. Zjazd realizowany jest w dwóch częściach. Pierwsza (w trybie zdalnym) odbyła się 22 kwietnia br. Drugą (w trybie hybrydowym) zaplanowano na 10 czerwca br.


Na kwietniowe prelekcje w trybie zdalnym zarejestrowało się ponad 90 uczestników. Rektorzy, dziekani wydziałów z całego kraju, prodziekani, a także przedstawiciele zawodowych organizacji budowlanych zapoznali się z prezentacjami dotyczącymi m.in. akredytacji kierunków inżynierskich, nowych zasad oceny programowej PKA, współpracy z firmami kolejowymi w kształceniu inżynierów oraz BIM.

 

Pierwszą sesję rozpoczęto od wystąpienia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który omówił programy nauczania na kierunku budownictwo w aspekcie uprawnień budowlanych. W prezentacji wskazane zostały określone akty prawne i regulacje dotyczące wymagań, jakie muszą spełnić osoby aspirujące do zdobycia uprawnień budowlanych. Prezes PIIB zwrócił uwagę na brak standardów kształcenia dla kierunków studiów traktowanych jako odpowiednie lub pokrewne przy kwalifikowaniu kandydatów.

 

Następnie na przykładzie wyników sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane wykazano, jak duże znaczenie ma odpowiedni wymiar praktyki budowlanej i jak przekłada się on na zdawalność zwłaszcza egzaminu ustnego.

– Warta przedyskutowania jest kwestia autonomii uczelni, priorytetów, jakie mają nasze wydziały w związku z wdrażaniem ustawy 2.0. Pojawia się również pytanie o uzgodnione standardy, które byłyby wspólną podstawą dla kierunków przygotowujących do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Chodzi o kompetencje absolwenta, to, w jaki sposób je opiszemy, wymagania zawodowe, które stawia rynek, ale również izba. To wszystko powinno przełożyć się na konkretne, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami kwalifikacje – podkreślił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

 

Więcej informacji na stronie: https://zjazddziekanow.il.pw.edu.pl/

 

Tekst: Joanna Karwat