Spotkanie w trybie online było okazją do omówienia bieżących spraw związanych z różnymi aspektami kształcenia. Jednym z prelegentów był prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Rektora Politechniki Warszawskiej. Zjazd realizowano w dwóch częściach. Pierwsza (w trybie zdalnym) odbyła się 22 kwietnia br. Druga (w trybie hybrydowym) odbyła się 10 czerwca br.

 

Uroczyste otwarcie kwietniowych obrad przypadło w zaszczycie prof. dr hab. inż. Andrzejowi Garbaczowi, dziekanowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Na kwietniowe prelekcje w trybie zdalnym zarejestrowało się ponad 90 uczestników. Rektorzy, dziekani wydziałów z całego kraju, prodziekani, a także przedstawiciele zawodowych organizacji budowlanych zapoznali się z prezentacjami dotyczącymi m.in. akredytacji kierunków inżynierskich, nowych zasad oceny programowej PKA, współpracy z firmami kolejowymi w kształceniu inżynierów oraz BIM.

Wśród obecnych gości znaleźli się: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, prof. uczelni, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. uczelni, prof. dr hab. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz dr hab. inż. Renata Walczak, prorektor ds. filii w Płocku, prof. Politechniki Warszawskiej, pełniąca rolę gospodarza w drugiej części spotkania.

 

Pierwszą sesję rozpoczęto od wystąpienia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który omówił programy nauczania na kierunku budownictwo w aspekcie uprawnień budowlanych. W prezentacji wskazane zostały określone akty prawne i regulacje dotyczące wymagań, jakie muszą spełnić osoby aspirujące do zdobycia uprawnień budowlanych. Prezes PIIB zwrócił uwagę na brak standardów kształcenia dla kierunków studiów traktowanych jako odpowiednie lub pokrewne przy kwalifikowaniu kandydatów.

 

Następnie na przykładzie wyników sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane wykazano, jak duże znaczenie ma odpowiedni wymiar praktyki budowlanej i jak przekłada się on na zdawalność zwłaszcza egzaminu ustnego.

– Warta przedyskutowania jest kwestia autonomii uczelni, priorytetów, jakie mają nasze wydziały w związku z wdrażaniem ustawy 2.0. Pojawia się również pytanie o uzgodnione standardy, które byłyby wspólną podstawą dla kierunków przygotowujących do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Chodzi o kompetencje absolwenta, to, w jaki sposób je opiszemy, wymagania zawodowe, które stawia rynek, ale również izba. To wszystko powinno przełożyć się na konkretne, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami kwalifikacje – podkreślił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

 

Do udziału w wydarzeniu w charakterze prelegentów organizatorzy zaprosili również dr. hab. inż. Bohdana Macukowa, przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, prof. dr. hab. inż. Marka Henczkę, dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, mgr. Grzegorza Robaka, dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, dr hab. Katarzynę Górak-Sosnowską, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. uczelni. W drugiej części obrad prezentację przedstawili: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła z Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, oraz dr inż. Ireneusz Czmoch z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Efektem panelu dyskusyjnego było poparcie przez dziekanów wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku budownictwo rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie utworzenia i prowadzenia jednolitych studiów magisterskich jako ścieżki kształcenia równoległej ze studiami dwustopniowymi. Dziekani potwierdzili konieczność organizacji zespołu ds. standardów kształcenia dla kierunku budownictwo.

 

Współorganizatorem i gospodarzem czerwcowej części wydarzenia, które odbyło się w trybie , był Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Tematem otwierającym drugą część zjazdu były standardy nauczania na kierunku budownictwo na różnych ścieżkach kształcenia. Jako uzupełnienie tematu prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła przedstawił propozycję ramowego porozumienia sektorowego o współpracy. Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, omówiła zagadnienie umiędzynarodowienia studiów jako proces dostosowywania wszystkich elementów funkcjonowania uczelni. Kolejne dwie prelekcje, wygłoszone przez dr. hab. inż. Ryszarda Gajewskiego, prof. Politechniki Warszawskiej, oraz panią dr hab. Joannę Mytnik, prof. Politechniki Gdańskiej, dotyczyły e-learningu oraz active learningu w dydaktyce akademickiej.

 

Więcej informacji na stronie: https://zjazddziekanow.il.pw.edu.pl/

 

Tekst: Joanna Karwat