Warsztaty są obecnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego i inżynieryjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz przedsiębiorstw wykonawczych.

 

Zmiany stanu prawnego spowodowane wprowadzeniem w 2010 r. nowych norm europejskich, w tym Eurokodu 7 (PN-EN 1997), które wpłynęły na zmiany rozporządzeń ministrów, wywołały zwiększone zainteresowanie całego środowiska inżynierskiego zagadnieniami geotechniki. Zagadnieniami, które są niezmiernie istotne w prawidłowym przeprowadzeniu procesu budowlanego.

 

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które w obecnej edycji w całości poświęcone są zagadnieniom geotechnicznym, wychodzą naprzeciw potrzebom pełnego rozpoznania roli geotechniki zarówno w projekcie budowlanym, jak i na etapie realizacji konstrukcji oraz konieczności ciągłej, bieżącej współpracy konstruktora i geotechnika na wszystkich etapach procesu budowlanego. Nadrzędnym celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy.

 

Tegoroczne Warsztaty zostały objęte honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, JM Rektora Politechniki Krakowskiej oraz Przewodniczącej Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. Patronat branżowy sprawują: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Małopolska OIIB, Śląska OIIB.

 

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji odbędą się 28 czerwca – 1 lipca 2022 r. w Hotel STOK w Wiśle

Więcej informacji: http://wppk.pzitb.org.pl/

 

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji są obecnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego i inżynieryjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz przedsiębiorstw wykonawczych.

 

Tematyka warsztatów:

  • druga generacja Eurokodu EC 7
  • konstrukcje geotechniczne według Eurokodu EC 7
  • badania podłoża gruntowego i analizy posadowienia obiektów istniejących
  • modelowanie numeryczne w geotechnice i weryfikacja
  • wzmacnianie podłoża kolumnami sztywnymi
  • doświadczenia projektowe i realizacyjne: budynków wysokościowych, fundamentów palowych, kolumn iniekcyjnych, ścian oporowych i przyczółków nasypów
  • optymalizacja projektów projektuj i buduj
  • wzmacnianie i naprawy fundamentów w tym obiektów zabytkowych

Prezentowana w trakcie spotkania problematyka wykładów w pełni odpowiada kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie stałego i cyklicznego dokształcania.

 

Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji stanowią doskonałą platformę do integracji środowiska inżynierskiego, wzajemnej wymiany doświadczeń, jak również okazję do spotkania w władzami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, czy też przedstawicielami organów Nadzoru Budowlanego.