Członkowie powołanej przy Krajowej Radzie PIIB Komisji Współpracy z Zagranicą obradowali 4 czerwca br. w trybie hybrydowym. Omówiono najważniejsze wydarzenia, konferencje i spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele izby w ostatnich miesiącach.

 

Uczestników spotkania powitał Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą. Jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia, które miało miejsce 5 marca br. po czym zebrani zapoznali się z informacjami na temat organizacji spotkania Grupy Wyszehradzkiej, która w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Wydarzenia związane z jubileuszem zaplanowano na 9–12 października br. w hotelu Sheraton Grand Warszawie. W związku z tym trwają przygotowania do uroczystych obchodów, kontynuowane są prace nad okolicznościową publikacją, ustalane są również szczegóły konferencji na temat budownictwa.

– W tym roku chcielibyśmy podczas spotkania Grupy V4 poruszyć tematy związane z cyfryzacją oraz realizacją strategii „Europejskiego Zielonego Ładu” z punktu widzenia budownictwa. Jesteśmy ciekawi opinii inżynierów z innych krajów i zależy nam na tym, by porównać procesy implementacji innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań w sąsiednich państwach. Liczymy na to, że przedstawione zostaną warte naśladowania inicjatywy, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej – powiedział Andrzej Pawłowski.

W planach jest również utworzenie wspólnej strony internetowej, na której zostaną opublikowane materiały na temat historii powstania i bieżącej działalności Grupy V4. W kolejnych latach będą na niej dodawane nowe treści opracowywane przez organizatorów następnych spotkań.

 

W dalszej części obrad przewodniczący komisji krótko omówił ankiety, które wpłynęły do Krajowego Biura PIIB. Pierwszą z nich jest sonda dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych, m.in. we Francji, w Polsce, we Włoszech (finansowana w ramach grantu Unii Europejskiej). Ankieta  dotyczyła 3 zawodów regulowanych, w których uznanie kwalifikacji zawodowych następuje automatycznie, oraz 3 zawodów, w tym inżynierów budownictwa, które automatycznemu uznaniu kwalifikacji nie podlegają. Spotkanie ankietowe dotyczące polskich inżynierów budownictwa miało miejsce 5 kwietnia br.

Drugie badanie kierowane do członków PIIB – „Engineers4Europe” (E4E) – pilotuje ECEC. To krótka ankieta dotycząca wymagań edukacyjnych związanych z zawodem inżyniera, sposobami kształcenia i oczekiwaniami przemysłu, służąca m.in. identyfikowaniu nowych trendów w europejskim kształceniu inżynierów oraz opracowywaniu innowacyjnych metod szkoleniowych dla tego zawodu. Ponieważ termin zbierania danych upływa w lipcu br., przewodniczący komisji zaapelował do wszystkich uczestników spotkania, by wypełnili ankietę, a także udostępnili ją w swoich okręgowych izbach (link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/Engineers4Europe).

 

Następnie Andrzej Pawłowski przybliżył zebranym zagadnienia poruszane podczas Wieczoru parlamentarnego Niemieckiej Izby Inżynierów zorganizowanego 14 maja br. w Berlinie. Tego rodzaju spotkanie polityków z przedstawicielami organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa z różnych landów mają w Niemczech długoletnią tradycję i są okazją do tego, by poruszać ważne dla środowiska i całego społeczeństwa sprawy, np. dotyczące budowy niedrogich mieszkań.

Przewodniczący komisji omówił również stan zaawansowania prac nad polską częścią przygotowywanego przez ECCE wydawnictwa na temat zawodu inżyniera w Europie, które ukaże się w 2025 r.

 

Relację ze zgromadzenia ogólnego ECEC (odbywającego się 6 maja br. w Brukseli) przedstawił Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB i członek Komisji Współpracy z Zagranicą. Omówił ważny dla inżynierów Manifest ECEC skierowany do kandydatów na posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, oraz starania ECEC w celu określenia wspólnych ram kształcenia, a także automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych. Szczegółowa relacja ze spotkania w Brukseli zostanie opublikowana w lipcowo-sierpniowym wydaniu „Inżyniera Budownictwa”.

Członkowie komisji wysłuchali także relacji ze zgromadzenia ogólnego ECCE, które odbyło się 23-24 maja br. w Rydze (więcej na ten temat w lipcowo-sierpniowym numerze „Inżyniera Budownictwa”).

 

Podczas spotkania komisji rozmawiano na temat opracowania obcojęzycznych wersji strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W pierwszej kolejności przetłumaczone zostałyby informacje ogólne o izbie i jej działalności oraz skład organów PIIB. Zaproponowano, by do przygotowania materiałów wykorzystać treści opracowane przez Podkarpacką OIIB w postaci broszury „Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego” (wydanej w 2023 r.), zawierającej informacje w językach polskim, ukraińskim i angielskim.

 

Tekst i fot. Joanna Karwat/WPIIB